I Uldum Kær brydes de oprindelige eng- og mosearealer flere steder af aflange søer, som opstod under den omfattende tørvegravning, der helt frem til 1960’erne fandt sted i området. Selv om de er kunstige, spiller søerne en vigtig rolle for områdets dyre- og planteliv. De er voksested for vandplanter som tornfrøet hornblad, alm. vandpest, kruset vandaks, butbladet vandaks og bændelvandaks og fungerer som ynglested for en række forskellige padder og guldsmede, ligesom trækkende vandfugle benytter søerne som raste- og overvintringsplads.
.
Fra rørskovene ved Uldum Kær kan man om foråret høre et 2‑3 sekunder langt »sip sip sip silip«, der gentages med jævne mellemrum. Det er rørspurven, som synger. Rørspurven hører til værlingerne, og med sin sorte hætte og strube samt den hvide halsring og skægstribe er i hvert fald hannen let at genkende, såfremt man kan få øje på den inde mellem de tætte tagrør. I Danmark er rørspurven en almindelig fugl, og ynglebestanden ligger på ca. 50.000 par.
.

Uldum Kær er et lavbundsområde ved Gudenås løb mellem Tørring og Åle bestående af tilgroningsmoser, rørskove og ferske enge. Tørvegravning var særlig udtalt i Uldum Kær under 1. og 2. Verdenskrig. Den erhvervsmæssige tørvegravning fortsatte indtil begyndelsen af 1960’erne og omdannede store dele af engarealerne til større og mindre søer, hvor der i dag findes en stor artsrigdom af planter og dyr. De mange tørvegravssøer har en gennemsnitlig dybde på 1 m, og om sommeren dækkes store dele af vandspejlet af gul åkande.

Plantelivet når sin største mangfoldighed i rigkærene, hvor man kan finde arter som kødfarvet gøgeurt, majgøgeurt, engnellikerod og forskellige arter af star. Insektlivet er rigt og tæller især mange guldsmede, om end der overvejende er tale om ganske almindelige arter. Området huser dog også en række mere sjældne insekter, heriblandt okkergul pletvinge, brunlig perlemorsommerfugl og løbebillen grubeløber.

Uldum Kær er især kendt for sit rige fugleliv, og allerede i 1899 begyndte skolelærer Kristen Kristensen fra Hesselballe at rapportere om områdets fugle i tidsskriftet Flora og Fauna. Eksempelvis skrev han i en artikel fra 1915, at omkring år 1900 ynglede engsnarre og vadefugle som brushane, tredækker, dobbeltbekkasin, tinksmed og alm. ryle »i saadanne Mængder, at man næppe kunde gaa ti Skridt uden at støde paa Reder.« Selv om områdets fugleliv i dag er knap så rigt, er det stadig imponerende, og i Uldum Kær er der iagttaget mere end 200 forskellige fuglearter. Ynglefuglene tæller bl.a. grågås, knopsvane og en række småfugle som kærsanger, rørsanger, græshoppesanger og nattergal. Rørhøg og isfugl yngler uregelmæssigt, og både dobbeltbekkasin, engsnarre og plettet rørvagtel er hørt synge i området. Ud over de mange fugle optræder odderen også langs Gudenås løb.

Da området er privatejet, og store dele i perioder kan stå under vand, har adgangsforholdene tidligere været dårlige. I tæt samarbejde med Hedensted Kommune og de private lodsejere har Naturstyrelsen dog gjort kærene betydelig mere tilgængelige.

Uldum Kær er sammen med Tørring Kær og Ølholm Kær udpeget som både habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

På det arbejdende museum Uldum Mølle, knap 2 km sydøst for Uldum Kær, er en udstilling om det store kærområde.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land