Fra kysten syd for Trend strækker et mere end 1.200 ha stort skovareal sig mod sydøst. Det omfatter flere skove, hvoraf Trend Skov samt Urhøje og Myrhøj Plantager er de største.

Urhøje Plantage ligger på et kuperet randmorænestrøg og blev etableret 1919-41. Beplantningen bestod i begyndelsen hovedsagelig af bjergfyr. Senere blev der i stigende grad plantet andre nåletræer, og i dag plantes der mest løvtræ.

Etableringen af Myrhøj Plantage skete 1945-51 som et beskæftigelsesprojekt, der skulle give arbejdsløse et meningsfyldt arbejde. I sammenligning med Urhøje Plantage er landskabet fladere og mere næringsfattigt, og skoven rummer hist og her åbne hedeflader. Som i Urhøje Plantage plantede man i begyndelsen især bjergfyr, som siden 1980 i varierende grad er erstattet af eg, rødgran og sitkagran. Bjergfyrren findes dog stadig hist og her, og en del af den oprindelige plantage er udlagt som urørt skov. Både Urhøje og Myrhøj Plantager har et rigt fugleliv, som bl.a. omfatter natravnen, hvis snurrende sang kan høres på stille forårs- og sommernætter.

Trend Skov blev anlagt i 1890’erne og er således den ældste af de tre skove. Den er en forblæst, næringsfattig og tør skov, hvor skovbilledet flere steder brydes af klitter af flyvesand. Siden anlæggelsen har Trend Skov været domineret af nåletræer. I den nordlige del har der været naturnær skovdrift siden 1928, og især efter et stort stormfald i 1981 har man gradvis øget andelen af løvtræ. Den sydlige del af skoven består overvejende af nåleskov.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links