Landskabet i Urup Dam veksler mellem vidtstrakte moseflader, våde enge, vandhuller, krat og skov. Som andre åbne moser trues også Urup Dam af tilgroning, og der er derfor foretaget rydninger i de mest tilgroede dele af området. Fra 2012 til 2018 blev der desuden gennemført et stort EULife- projekt, hvilket bl.a. genskabte ca. 20 ha lysåbne rigkær.
.

Den hovedsagelig privatejede Urup Dam ligger som et vidtstrakt mose- og engområde nord for Langeskov. Tidligere har man gravet tørv i området, især under 2. Verdenskrig, og Skyllevandsrende, der afvander mosen til Geelså i vest, er formentlig anlagt i den forbindelse. Urup Dam ligger på en meget kalkrig jordbund, og hvor tørvelaget er tyndt, trænger der kalkrigt vand op.

Derved opstår der artsrige rigkær med bl.a. hjertegræs, sumphullæbe, kødfarvet gøgeurt, engensian, engtroldurt, leverurt og den kødædende vibefedt. Rørskovene byder desuden på hvas avneknippe og butblomstret siv, mens de kalkrige småsøer er voksested for kransnålalger, vejbredvandaks og alm. søpryd. Ud af de ca. 400 forskellige plantearter, som er registreret i området, er Urup Dam dog især kendt for sin bestand af mygblomst. Den lille uanseelige orkidé findes kun nogle ganske få steder i landet og er desuden opført på både bilag II og IV i EU’s habitatdirektiv. For at forhindre en tilgroning af mosefladerne og rigkærene afgræsses de af kreaturer.

Der er iagttaget næsten 120 forskellige fuglearter i Urup Dam. Ynglefuglene omfatter bl.a. rørhøg samt vadefugle som vibe, rødben og lille præstekrave. Desuden kan man ofte se havørne fouragere over mosefladen, mens trækkende traner jævnligt lægger vejen forbi området om foråret. Knap 20 ha af Urup Dam blev fredet i 1973. Derudover indgår mosen i habitatområdet Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Kerteminde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land