Morfologisk kort over de vigtigste landskabselementer i Vallensbæk Kommune. Den østlige del af kommunen er dækket af bundmoræne, som blev aflejret under isen i slutningen af sidste istid. Da isen smeltede tilbage, steg havniveauet. Littorinahavet oversvømmede de lavereliggende dele af kommunen, og Store Vejleådal blev forvandlet til en fjord. Efterfølgende hævede landet sig, og den gamle havbund blev til land.
.

De tætte bebyggelser, som dækker en væsentlig del af Vallensbæk Kommune, slører landskabets konturer, men i den grønne kile mellem Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen kan man stadig opleve det oprindelige landskab, som blev skabt af is og smeltevand mod slutningen af sidste istid. Landskabet er en del af den sammenhængende, frugtbare moræneslette, som kendetegner trekantområdet Heden eller Hedeboegnen mellem København, Roskilde og Køge. I den nordligste del af kommunen ligger Vallensbæk Nordmark 10‑12 m.o.h. Herfra strækker den let bølgende moræneslette sig gennem hele den østlige del af kommunen ud til kysten mod Køge Bugt. Ved kysten kantes istidslandskabet af en bræmme havskabt land, et såkaldt marint forland, mens morænesletten mod vest og sydvest afgrænses af erosionsdalen, som rummer Store Vejleå og Vallensbæk Mose.

Landskabets dannelse

Geologisk tidslinje for Vallensbæk Kommune.

.

Istidslandskabet i Vallensbæk Kommune er dannet af Bælthavisen, som for 18.000 år siden bevægede sig op gennem Østersølavningen og Køge Bugt fra sydøst. Langt det meste af det materiale, som Bælthavisen slæbte med sig, blev aflejret inde under isen som et tæppe af kompakt moræneler. Da isen smeltede tilbage, afsløredes det såkaldte bundmorænelandskab, der var formet inde under isen. Foran den vigende is gravede en smeltevandsflod sig ned i landskabet og skabte den erosionsdal, som i dag udgør Store Vejleådal på grænsen til Ishøj Kommune.

I den nordlige del af kommunen hviler morænesletten på kalksten, som blev aflejret i Danien for 66 til 63 mio. år siden, mens den i syd hviler på skrivekridt, som blev aflejret i Sen Kridt for 100 til 66 mio. år siden. Isens bevægelser har slebet kalkoverfladen ned til en jævn flade, der ligger omkring havniveau, og da morænedækket kun er få meter tykt, følger morænefladen i store træk konturerne af den afslebne kalkoverflade.

Gennem de første årtusinder efter istiden var Danmark landfast med England og Skåne. Perioden, som kaldes fastlandstiden, ophørte, efterhånden som de vældige isskjolde i Nordamerika og Skandinavien smeltede bort, og havniveauet steg. Littorinahavet (Stenalderhavet) skyllede ind over de lavtliggende dele af området, og den nuværende Store Vejleådal blev til en fjord.

Istidens store ismasser havde trykket jordskorpen ned, og da isen smeltede bort, begyndte landet at hæve sig. På Littorinahavets tid havde denne del af landet været isfrit i mere end 8.000 år, men landet hævede sig stadig. Efterhånden vandt landhævningen over havstigningen, havet trak sig tilbage, og store dele af den gamle havbund blev tørt land. I Vallensbæk Kommune har landet hævet sig 3 m, og istidslandskabet kantes i dag af en bræmme af marint forland. På den tidligere fjordbund i Store Vejleådal ligger i dag Vallensbæk Mose med store ferske enge samt den kunstigt anlagte Vallensbæk Sø. I takt med landhævningen opbyggede havets bølger strandvolde af sand og grus, og i dag ligger Vallensbæk Strandvej og Bækkeskovvej på en af de største strandvolde. På de naturlige sandbanker 400‑500 m ud for den oprindelige kyst blev Strandparken anlagt 1977‑79. Det store rekreative anlæg strækker sig over Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby Kommuner og blev anlagt, så det kunne modstå de fremherskende vind- og strømforhold.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vallensbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber