Udsigt over Vandet Sø fra Klitmøllervej. I stenalderen var søen en bugt i Littorinahavet, men den blev afsnøret fra havet af landhævning og sandflugt. Langs søens nordøstlige og sydlige bredder kan man stadig se de gamle kystskrænter.

.

I det nordvestlige Thy ligger de to rene og næringsfattige karstsøer Vandet og Nors Søer. Nors Sø er den nordligste og ligger ved Hanstholm Vildtreservat. Søen er på 347 ha og er sine steder 20 m dyb. Der er næsten ingen overjordiske tilløb til søen, som i stedet får sit vand fra sprækker i undergrunden. Søen bliver afvandet til havet via Nors Å, som går gennem det fredede område Tuekær. Den har en god vegetation af især kransnålalger, strandbo og alm. søpryd. Derudover er Nors Sø det eneste danske voksested for liden najade. I 2002 blev planten også fundet i Vandet Sø, men den er tilsyneladende forsvundet igen. På sydvestsiden af Nors Sø er der bygget et stort fugletårn, hvorfra man kan få en god udsigt til gæs, traner og til tider fiskeørn og havørn.

Vandet Sø har et areal på 480 ha, og på midten er den ca. 20 m dyb. Den er en anelse mere næringspåvirket end sin nabo mod nord. Søen modtager overfladevand fra Rindbæk og Skadekær Bæk og har afløb gennem Klitmøller Å. Der er en meget rig undervandsvegetation i Vandet Sø. Den omfatter bl.a. strandbo, tornfrøet hornblad, alm. vandpest, børstebladet vandaks, kredsbladet vandranunkel og syv arter af kransnålalger. Blandt ynglefuglene er toppet lappedykker og blishøne de mest almindelige. Rørdrum yngler med enkelte par, ligesom odder findes ved søen. Begge søer er rasteplads for bl.a. sangsvane, krikand, pibeand, troldand, hvinand og taffeland samt lille og stor skallesluger, og over vandfladerne på de to søer kan vand- og damflagermus ofte ses jage insekter.

Aborre og skalle er de talrigeste fiskearter i begge søer, som også rummer ål, gedde, helt og rudskalle samt trepigget og nipigget hundestejle. Det er tilladt at fiske i søerne, hvis man har fiskekort. Søerne er også populære badesøer.

Sammen med Tved og Vilsbøl Klitplantager blev Nors Sø fredet i 1980, mens Vandet Sø og dens omgivelser blev fredet i 1977. Vandet Sø og Nors Sø indgår i habitatområdet Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø, mens Nors Sø desuden er en del af fuglebeskyttelsesområdet Hanstholm Reservatet.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links