voldgrav og hovedbygning
.
Den sydlige grav set mod vest
.
Den vestlige grav set mod nord
.

Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
351714
Sted- og lokalitetsnummer
080106-47
Anlæg
Vandfyldt grav, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

VOLDGRAV VED ULRIKSHOLM. Den vinkelformede vandfyldte voldgrav syd og vest for Ulriks- holm slot består af en ca. 39 m lang og ca. 15 m bred sydlig del og en ca. 35 m lang vestlig del, der ved nordenden er ca. 11 m bred og ved udmundingen i sydgraven ca. 13 m bred. Den vestre gravs kanter er sat med indtil 2 m høje kampestensmure, og fredningsgrænsen følger disse. Den søndre grav har ca. 1 m høje jordkanter, og fredningsgrænsen forløber her langs disses overkant, således at den søndre grav er fredet i en bredde af ca. 23 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning. Op- rensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsanti- kvaren.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUlriksholm [ligger paa høiere skraanende Terrain, tæt ved Vandet, hvorfra der har været ført en bred Grav, nu delvis opfyldt, ind om en firkantet Plads. Paa denne ligger det under en ret Vinkel med hinanden to sammenstødende Fløie, hver omtrent 100 F. l. og 35 F. bred. Hovedfløien med et foran Midten liggende, ottekantet Taarn bærer Indskrift i Jern V C G L 1646. To Trapper føre ned i Kjælderen, som dækkes af fladt Bjælkeloft. Murtykkelse 2 F. 4 T. Over Kjælderen findes 2 Etager, i Stuen Murtykkelse c. 2 F. Sidefløien, som har 1 Etage over Kjælderen, bærer Aarstal 1636. Ved Midten Nedgang til Kjælderen (Murtykkelse 3 F.), hvor der forrest ligger en lang Gang med flad Tøndehvælving, i Bygningens Ender store Rum, dækkede af 4 flade krydshvælvinger, der samles i en firkantet Murpille. Mellem Gangen og disse to store Rum ligger der to flade Tøndehvælvinger paa tværs af Bygningens Længderetning. Alt er altsaa ganske som paa Skovsbo. Begge Bygninger dækkes udvendig af en tyks Puds, ingen ældre Detailler. Den indre Inddeling synes ikke at være oprindelig. Af gammel Decoration ere kun nogle Dørkvister bevarede S.U.] Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldgrav ved Ulriksholm. Fremtrådte som nævnt i fredningsbeskrivelsen og i særdeles velplejet stand. Se skitse med fotovinkler på bagsiden. Ingen mål på anlægget. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links