Katrinelund mellem Bredballe og Assendrup er en del af Tirsbæk Bakker og ses her i juni 2020 under opførelsen af nye boliger i kvarteret. Boligkvartererne i Tirsbæk Bakker fordeler sig nord og syd for hovedfærdselsåren Juulsbjergvej.
.
Befolkningens fordeling på aldersgrupper i 2019 og i fremskrivningen til 2045 for Vejle Kommune og hele landet.
.
Befolkningsudviklingen 1971‑2019 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Vejle Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Efter en stærk befolkningsvækst siden 1990’erne var der i 2020 flere borgere i Vejle Kommune end i Esbjerg. Dermed overtog Vejle pladsen som landets femtestørste kommune målt på antal indbyggere. Andelen af indvandrere er voksende, men er fortsat lidt mindre end på landsplan; indvandrere fra hhv. Polen og Syrien udgjorde i 2019 de to største nationaliteter.

Huspriserne i Vejle Kommune er blandt de højeste i regionen, men lavere end landsgennemsnittet.

Befolkningsudviklingen

Det område, der nu udgør Vejle Kommune, havde i 1970’erne en stærk befolkningsvækst. I 1980’erne blev den afløst af en periode med svag vækst, hvorefter der igen kom en vedvarende stærk vækst. Ifølge befolkningsfremskrivningen vil væksten fortsætte frem mod 2045.

Befolkningstallet i kommunen var d. 1. januar 2019 114.830 personer. Det forventes, at det i 2045 vil vokse til 130.169, svarende til en vækst på 13 % i fremskrivningsperioden.

Region Syddanmark har fra omkring 1995 haft et andet mønster med lav vækst, som forventes fortsat i fremskrivningsperioden. Den samlede vækst i perioden fra 1971 til 2045 forventes at blive ca. 48 % i kommunen mod 20 % i regionen.

I tiåret fra 2009 til 2018 var befolkningsvæksten drevet af både tilflytning, indvandring og et fødselsoverskud. Det årlige antal nettotilflytninger (forskellen mellem til- og fraflyttede) til Vejle Kommune var i samme periode gennemsnitligt 179, mens den årlige nettoindvandring var 487 personer med et maksimum på 930 i 2016. Allerede året efter var tallet næsten halveret.

Endelig påvirkes befolkningstallet af, hvorvidt der hvert år fødes flere, end der dør. Dette såkaldte fødselsoverskud har i perioden været svingende i kommunen med et årligt gennemsnit på 229. Det forventes i fremskrivningen, at fødselsoverskuddet fra begyndelsen af 2040’erne afløses af et lille fødselsunderskud. Den samlede fertilitet er et mål for det antal levendefødte, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Den samlede fertilitet lå i 2018 på 2.001 mod 1.783 i regionen og 1.730 i hele landet. Den gennemsnitlige alder for førstegangsfødende kvinder har i kommunen gennem de seneste ti år ligget omkring 28,5 år. I 2018 var alderen 29 år, hvilket var højere end i regionen (28,4 år) og lavere end i hele landet (29,3 år). Mænd i kommunen, der i samme periode blev fædre for første gang, var ca. to år ældre.

Befolkningens aldersfordeling i Vejle Kommune var i 2019 stort set som i landet som helhed: 19‑20 % var over 65 år, 63‑64 % var i den erhvervsaktive alder (15‑64 år), og 17‑18 % var under 15 år. I fremskrivningsperioden forventes børneandelen uændret, mens gruppen i den erhvervsaktive alder vil falde til ca. 58 %, og den ældste gruppe stiger til 25 %. Ældrekvoten forventes dermed at stige fra 30 % til 43 % i 2045. I en prognose for 2020‑34 har kommunen selv vurderet befolkningsudviklingen og forventer her en lidt stærkere vækst, således at befolkningen i 2034 vil være på 128.717. Det er over 3.000 flere end i fremskrivningen fra Danmarks Statistik.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Lidt over halvdelen (51 %) af boligerne i Vejle Kommune er parcel-/stuehuse, hvilket er mere end i landet som helhed (40 %). Herudover er der i kommunen 33 % etageboliger, hvilket er lidt mindre end på landsplan (37 %), men mere end for regionen (26 %). Fordelingen af ejerformer i Vejle Kommunes boligmasse minder meget om fordelingen i Region Syddanmark generelt set, dog udgør almene boliger og private udlejningsboliger en lidt større andel.

Omkring 28 % af boligerne i kommunen stammer fra perioden 1960‑79, mens perioden 2000‑17 tegner sig for 15 %, hvilket er en højere andel end på regions- og landsplan.

Ejendomspriserne er højere end i Region Syddanmark som helhed og har været det gennem adskillige år. Således kostede parcel- eller rækkehuse i 2018 gennemsnitligt omkring 11.500 kr. pr. m2 mod ca. 9.800 kr. pr. m2 i regionen, mens prisen på landsplan var ca. 13.600 kr. pr. m2.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 1,4 % af befolkningen i Vejle Kommune. I 2019 var det steget til 13 %, hvilket var midt mellem regionen (12 %) og landet som helhed (14 %). Gruppen af indvandrere udgjorde i 2019 samlet 11.457 personer, mens der var 3.386 efterkommere. Af indvandrerne kom 6.543 fra ikkevestlige lande. Heraf havde 15 % oprindelse i Syrien, 12 % i Bosnien-Hercegovina, 8 % i Irak, og 5‑6 % i hvert af landene Afghanistan, Iran, Libanon og Tyrkiet. Blandt de 4.914 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (omfattende bl.a. alle EU-lande) var flest fra Polen (31 %), Rumænien (12 %) og Tyskland (9 %).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vejle Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger