Vest Stadil Fjord består af søerne Søndre Dyb, Mellemdyb og Nordre Dyb, hvoraf Søndre Dyb med sine 368 ha er den største. Tilsammen udgør de et 2.200 ha stort vådområde nord for Ringkøbing Fjord, kun adskilt fra Vesterhavet af Husby Klit. Det store sølandskab er menneskeskabt, og indtil ca. 1865 var Vest Stadil Fjord en fjordarm med åben forbindelse til Ringkøbing Fjord og Stadil Fjord. Både Vest Stadil Fjord og store vandløb som Tim Å, Hover Å og Madum Å afvander til Stadil Fjord.

I jagten på ny landbrugsjord blev der mellem 1862 og 1960 gennemført en betydelig inddæmning og afvanding, hvor man med pumpestationer og et omfattende netværk af grøfter og kanaler omdannede store dele af den tidligere fjordarm omfattende Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord til landbrugsland. Værst gik det ud over Vest Stadil Fjord, hvor vandstanden først blev sænket til 0,4 m og i 1957 til 1,4 m under havets overflade. I slutningen af 1950’erne var det meste af Vest Stadil Fjord således afvandet, og af den gamle fjordarm var der kun ca. 400 ha åben vandflade tilbage. I forbindelse med et naturgenopretningsprojekt i 1999 blev vandstanden i Vest Stadil Fjord nord for Skelmosevej hævet med knap en meter, hvilket forøgede de åbne vandflader i Nordre Dyb og Mellemdyb betydeligt.

Området omkring søerne i Vest Stadil Fjord består overvejende af moser, ferske enge og vidtstrakte rørsumpe.

Vest Stadil Fjord er især kendt for dens rige fugleliv. I området ved Vest Stadil Fjord er set hele ca. 275 fuglearter. Ynglefuglene omfatter bl.a. den meget sjældne plettet rørvagtel samt grågås, hættemåge, sortterne, rørhøg, rørdrum, skægmejse og blåhals. Om foråret og efteråret raster pibeand, krikand, spidsand, gråand, taffeland og troldand, mens flokke af sang- og pibesvaner ses om efteråret. Dertil kommer bl.a. bramgås, kortnæbbet gås og blisgås, der sammen med rovfugle som fiskeørn, blå kærhøg, fjeldvåge, vandrefalk og dværgfalk ofte raster i området i træktiderne og om vinteren. Odder kan også opleves i området sammen med både mink, mårhund og ræv. De tre sidstnævnte bekæmpes af hensyn til ynglefuglene.

Sammen med Husby Klit blev Vest Stadil Fjords Søndre Dyb fredet i 1969 og 1974, og i 1998 blev 1.314 ha ved Vest Stadil Fjord udlagt som vildtreservat. Såvel Vest Stadil Fjord som Stadil Fjord er udpeget som habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområde.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande