Figur 1. Befolkningsudviklingen 1971-2016 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Vesthimmerlands Kommune, Region Nordjylland og hele landet. Indeks: 1971=100.
.
Figur 2. Befolkningens fordeling på aldersgrupper i fremskrivningen 2017-45 for Vesthimmerlands Kommune og hele landet.
.
Vesthimmerlands Kommune hører til den tredjedel af landets kommuner, der har den højeste ældrekvote. Ifølge befolkningsfremskrivningen vil den i løbet af de kommende årtier passere 50 %.
.

Vesthimmerlands Kommune har siden 1971 haft et relativt stabilt befolkningstal. Ifølge befolkningsfremskrivningen fra 2016 vil der være en lille stigning i de kommende årtier. Trods en ret høj samlet fertilitet i kommunen er der en markant stigning i ældrekvoten.

Befolkningsudviklingen

Den 1. januar 2017 boede der 37.285 personer i Vesthimmerlands Kommune. De seneste årtier har der ikke været store udsving i befolkningstallet. Det steg samlet 5 % op gennem 1970’erne og nåede ca. 38.000 i slutningen af 1990’erne. Siden da har der ikke været store ændringer bortset fra et fald på knap 1.000 i årene 2009-12. Fra 2016 forventes befolkningstallet at stige 2,2 % i løbet af hele fremskrivningsperioden. Holder det stik, vil befolkningen i 2045 være på 38.119. Gennem hele den viste periode (Figur 1) stiger befolkningstallet for landet som helhed. I sammenligning er kommunen præget af et ret stabilt befolkningstal med relativt små udsving.

I perioden 2006 til 2016 havde Vesthimmerlands Kommune en årlig nettoindvandring på ca. 180 mennesker om året. I samme periode oplevede kommunen indenlandske flytninger, der samlet var negative med et tilsvarende antal. I begge tal indgår såvel danske som udenlandske statsborgere. Indvandrernes andel af befolkningen er steget støt i perioden.

Befolkningsudviklingen hænger sammen med, at fødselsoverskuddet (forskellen mellem antal fødte og døde) fra 1980 til 2016 overvejende var negativt bortset fra en årrække i 1990’erne. I fremskrivningen vurderes det, at det negative fødselsoverskud fortsætter perioden ud. Antallet af døde ligger relativt jævnt, dog med et gradvis stigende antal på grund af den større andel af ældre i kommunen. Antallet af levendefødte forventes at falde fra 2024. Den samlede fertilitet har fra 2006 fluktueret meget i Vesthimmerlands Kommune med en overvejende nedadgående tendens til en samlet fertilitet i 2016 på 2.152 børn pr. 1.000 kvinder i den fødedygtige alder. I regionen var det tilsvarende tal 1.841 og på landsplan 1.785.

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende i Vesthimmerlands Kommune er lidt lavere end i både regionen og landet som helhed: I 2016 var gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder i Vesthimmerlands Kommune 27,1 år mod 28,2 i regionen og 29,1 på landsplan. Fædrene er også yngre, når de får deres første barn.

De 0-14-åriges andel af befolkningen var stort set identisk i Vesthimmerlands Kommune (16,6 %) og i hele landet (16,7 %) pr. 1. januar 2017, og der forventes i fremskrivningsperioden et lille ensartet fald (se Figur 2).

Derimod er der større forskel, når man ser på gruppen af 15-64-årige. I begyndelsen af 2017 udgjorde denne gruppe 61,1 % i Vesthimmerlands Kommune mod 64,2 % på landsplan. Frem mod 2045 falder andelen ifølge fremskrivningen, hvilket afspejles i en tilsvarende stigende andel af de over 65-årige. Befolkningsfremskrivningen peger således på, at Vesthimmerlands Kommune er på vej mod en endnu større andel af over 65-årige (28,9 % i 2045), mens den tilsvarende andel på landsplan er opgjort til 25 %.

Disse to udviklinger indebærer en markant stigning i den såkaldte ældrekvote. I 1971 udgjorde de over 65-årige 22,4 % målt i forhold til Vesthimmerlands Kommunes befolkning i den arbejdsdygtige alder (her defineret som de 15-64-årige). I 2017 var ældrekvoten steget til 36,7 %, og stigningen fortsætter i fremskrivningsperioden til 52,7 % i 2045.

Boligforhold

Befolkningstætheden er den 12.-laveste blandt landets kommuner, og husene er større end på landsplan. Her ses et parcelhuskvarter i Aars.

.

Ca. 30 % af befolkningen i Vesthimmerlands Kommune er bosat i landdistrikterne, og andelen har ligget stabilt i årene 2010-17. Derimod har hovedbyen Aars haft en svag befolkningstilvækst og rummede pr. 1. januar 2017 ca. 22 % af kommunens befolkning.

Med en andel af parcel- og stuehuse på knap 60 % af den samlede boligmasse har Vesthimmerlands Kommune en højere andel end både regionen og hele landet. Andelen af etageboliger er omvendt lav (15 %). De beboede boliger i kommunen er samtidig større end både landsgennemsnittet og gennemsnittet i regionen. I Vesthimmerlands Kommune er 48 % af boligerne mellem 100 og 175 m2, og 21 % er større end 175 m2. Andelen af ubeboede boliger har været svagt stigende og udgjorde pr. 1. januar 2017 knap 10 % af kommunens i alt 19.112 boliger.

I 2016 lå m2-prisen for solgte parcelog stuehuse i Vesthimmerlands Kommune på ca. 6.200 kr. Det er markant under regionens knap 9.000 kr. og de lidt over 12.000 kr. på landsplan. Prisforskellen var i 2016 lidt mindre end i 2007, hvor ejendomspriserne nåede rekordhøjder i store dele af landet.

Omkring 9 % af befolkningen var i 2016 involveret i en til- eller fraflytning over kommunegrænsen. Det er særligt de unge i aldersgruppen 17-23 år, som fraflytter.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde 0,7 % af befolkningen i Vesthimmerlands Kommune i 1980. Andelen var i 2017 steget til 8,2 %. Det er på niveau med Region Nordjylland, men lavere end på landsplan, hvor andelen i 2017 var 12,9 %.

Siden 2010 er antallet af indvandrere og efterkommere i kommunen steget hvert år. I tidligere år har der været større udsving i begge retninger. Indvandrere fra ikke-vestlige lande har udgjort en større andel af befolkningen i Vesthimmerlands Kommune end indvandrere fra vestlige lande i årene 1996-2007, hvorefter vestlige indvandrere i en periode har udgjort en større gruppe. Opgjort pr. 1. januar 2017 var de to grupper blevet omtrent lige store.

Af de 2.618 indvandrere, der boede i kommunen pr. 1. januar 2017, havde 51 % oprindelse i vestlige lande. Blandt de vestlige lande (der bl.a. tæller alle EU-lande) udgjorde indvandrere fra Polen og Rumænien tilsammen lidt over halvdelen, mens ca. hver tiende kom fra Litauen. Blandt de ikke-vestlige lande udgjorde indvandrere fra Ukraine, Syrien, Bosnien-Hercegovina og Thailand tilsammen knap halvdelen.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vesthimmerlands Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger

Eksterne links