Kort over de overfladenære jordarter i Vesthimmerlands Kommune. Størstedelen af kommunen er dækket af aflejringer fra sidste istid. Langs kysten ud mod Limfjorden og ind i de store ådale findes aflejringer fra Littorinahavet. På grund af den landhævning, som er foregået siden sidste istid, ligger aflejringerne i dag på land.
.

Geologisk tidslinje for Vesthimmerlands Kommune

.

Langs kysterne til Limfjorden findes aflejringer af ler, gytje og sand fra Littorinahavet (Stenalderhavet) samt spredtliggende, grovkornede og stenede strandvolde. Mod nord ved Nørrekær og mod syd vest for Gedsted ligger store marine flader, og ved fx Vindblæs findes spredte flyvesandsaflejringer. De talrige dale, som gennemskærer kommunen, har ferskvandsaflejringer i bunden.

Kommunens istidsaflejringer består overvejende af smeltevandssand og -grus samt moræneler fra sidste istid, mens der mod syd findes tykkere leraflejringer fra den ældre istid Sen Elster, som sluttede for 410.000 år siden. I den nordlige del af kommunen er de kvartære lag tynde, og skrivekridt fra Kridttiden og danienkalk fra Danien når mange steder næsten op til overfladen. Mod syd og øst ligger danienkalken gradvis dybere og dybere. Helt mod syd findes paleocæne, eocæne og oligocæne leraflejringer. Der pumpes grundvand op fra aflejringerne af smeltevandssand og –grus samt fra danienkalken og skrivekridtet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi

Eksterne links