Baneterrænet i Viborg er under hastig forandring. Viborg Baneby, en ny bydel langs banelegemet, vil blive knyttet til den nærliggende midtby med fire forbindelser – to broer og to tunneler til gående og cyklister. Midtbyens Gymnasium, gadeidrætsprojektet GAME, det nye plejecenter Banebo og Hærvejsbroen skal være med til at sikre liv i bydelen.
.
Latinerhaven på hjørnet af Sct. Mathias Gade og Sct. Mogens Gade.
.
Under motionsløbet MTG Cannonball i 2017 passerer deltagerne Søndersø, som er den sydlige af Viborgsøerne. Stierne og de gode veje rundt om såvel Søndersø som Nørresø er populære blandt Viborgs motionister.
.
Regionshospitalet i Viborg.
.
Viborg Domkirkes vestparti med totårnsfacaden set fra nord.
.
Viborg Katedralskole.
.
Bakkedraget med Viborgs middelalderlige bykerne set fra sydvest. I forgrunden ses den teglhængte Sortebrødre Kirke, der også kendes som Sønder Sogns Kirke. Viborg Domkirke, en af verdens største granitkirker, ses bagved beliggende ved Gammeltorv, der er omkranset af bykernens tætte huse, der ligger skulder ved skulder langs de snævre gader. I baggrunden anes det, hvordan terrænet falder ned mod Nørresø.
.

Viborg er hovedby og det administrative centrum i Viborg Kommune samt regionshovedstad i Region Midtjylland. Af kommunens 96.883 indbyggere bor de 42 % her. Byen ligger ca. 60 km nordvest for Aarhus og har et areal på 2.516 ha. Den ældste del af Viborg ligger på kanten af et moræneplateau over for skråningen til den markante Nørreådal med de to langsøer Nørresø og Søndersø. Med tiden er bebyggelsen krøbet op ad dalsiderne på østsiden af Nørresø, kaldet Guldkysten pga. lavere skat i den daværende sognekommune. Byen har siden 1950’erne bredt sig mod øst mod Houlkær og Overlund.

I den del af midtbyen, der ligger uden for middelalderbyen, er der etageejendomme i 3‑4 etagers højde, som længere fra centrum afløses af villaer og parcelhuse samt lavt etagebyggeri.

Uden for ringvejene er der haveforeninger ved Houlkær, ved Lundborgvej og ved Koldingvej.

Viborgs industri- og erhvervskvarterer ligger mellem Indre Ringvej og Agerlandsvej samt langs Vestre Ringvej. Det tidligere industriområde i området omkring Indre Ringvej og Marsk Stigs Vej syd for banen er i disse år under omdannelse til et byområde med institutioner, erhverv og boliger under navnet Viborg Baneby. Byen er velforsynet med udfaldsveje og har internt i byen Indre Ringvej og uden om byen Nordre, Vestre og Søndre Ringvej til at lette byen for gennemkørende trafik. Byens jernbanestation ligger på forbindelsen mellem Aarhus og Struer. Før jernbanen tog over, tjente Hjarbæk som udskibningshavn for byen i 1800-tallet.

Midtbyen, der kan afgrænses mod syd af Marsk Stigs Vej, mod vest af Indre Ringvej, mod øst af søerne og mod nord af Gl. Skivevej, rummer den ældste del af byen, domkirkekvarteret og desuden handelscenteret, stationsområdet og kaserneområdet. Middelalderbyen ligger omtrent inden for gaderne Volden, Reberbanen, Gravene, Dumpen og Sct. Jørgens Vej. Af Viborgs mange middelalderlige kirker står kun Viborg Domkirke, Sortebrødre Kirke (tidligere Sønder Sogns Kirke) og Asmild Kirke tilbage. Funktionerne i bygninger som rådhuset og Vestre Landsret er nu flyttet til hhv. det tidligere kaserneområde i 2011 og Asmild i 2014.

Byens største handelscenter ligger i Sct. Mathias Gade og sidegaderne.

I de tilstødende bydele er der bydelscentre: i Østbyen på den anden side af Nørresø ved Houlkær, ved Randersvej i Overlund, i Søndermarken, i bydelen mod sydvest, ved Marsk Stigs Vej og Koldingvej-Finderupvej, i Vestbyen med Viborg Storcenter og bl.a. Bilka. Der er nye boligområder omkring Liseborg og Møgelkær. Ved Gl. Århusvej er en ny bydel, Arnbjerg, under opbygning.

Vestergade i det centrale Viborg er en del af et større område af handels- og gågader, der udgør centrum i Viborg, og som tiltrækker handlende fra et stort opland både i og uden for kommunen. Her på en tidlig julidag er turisterne også begyndt at strømme til byen og dens mange attraktioner.

.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Viborg er en møntindskrift fra 1018‑35, hvor formen Viber optræder. I senere kilder findes former som Vvibiærgh og Wybærgh (begge *1231), Wiburg (1368) samt Wiiborg (1523). Desuden ses latinske former som Wibergum (*ca. 1200). Navnet er sammensat med det substantiv, som i gammeldansk har formen *, der betyder »(hedensk) helligdom«. Efterleddet er oprindelig substantivet bjerg i den gamle betydning »bakke«, men allerede i 1300-tallet ses det erstattet af -borg, sandsynligvis inspireret af andre købstadsnavne med dette efterled. Navnet betyder således »bakken ved helligdommen«.

Mere om stednavne i kommunen

Det centrale Viborg, 2018. Byens handelsstrøg ligger ved Vestergade, Nytorv, Sct. Mathias Gade og de tilstødende gader. Kvarteret omkring domkirken har stadig sit middelalderlige gadeforløb, men er ved at skifte funktion, da rådhuset og Vestre Landsret har forladt området. Ved stationsområdet er en ny bydel, Viborg Baneby, under opbygning, og en ny bro til cyklister og fodgængere, Hærvejsbroen, blev indviet i 2019. Den fører over baneområdet til midtbyen og det nye Midtbyens Gymnasium fra 2019.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer