Viborg Stations remise
.

Viborg Stations remise ligger på Banegårdspladsen 2 i Viborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Rundremisen er opført i 1889 i en karakteristisk rundbuestil. Den danske rundbuede jernbaneæstetik, blev til under indflydelse af J.N.L. Durands forskrifter for offentligt byggeri af mindre repræsentativ karakter (rådhuse, fængsler, kaserner etc.). Forskrifterne talte for murede konstruktioner, buede åbninger og arkadeblændinger samt blankmurens iboende dekorationsmuligheder.

Særligt to arkitekter slog stilen fast i Danmark: J.D. Herholdt, senere kongelig byg-ningsinspektør, med opførelsen af Københavns 2. hovedbanegård 1863-64 (senere nedrevet). N.P.C. Holsøe, chefarkitekt for statsbanerne 1861-1892, som anvendte stilarten som forbillede, særligt i hans værker på de jysk-fynske statsbaner.

I remisen var de lokomotiver stationeret, som anvendtes i togdriften ved den enkelte station, endvidere var der reservemaskiner til brug i tilfælde af nedbrud eller ekstra trafik. Ved remisen sørgede remisearbejdere, pudsere og natfyrmænd for, at damplokomotiverne var forsynede med kul og vand, og at de var fyret op, når lokomotivpersonalet mødte op for at overtage dem. De rensede også lokomotivernes fyr for aske og slagger. Lokomotivpersonalet mødte i remisen, hvor de havde skabe i de respektive opholdsstuer. Omkring remisen fandt man ofte en kulgård med kulkran samt en vandkran til forsyning af lokomotiverne, bygninger med vandbehandlingsanlæg til at fjerne kalk fra vandet og en funktionærbygning, hvor remiseformanden boede. Her kunne der også findes overnatningsfaciliteter til togpersonalet.

Flere af de oprindelige bygninger på jernbaneterrænet er blevet nedrevet, og det tilbageværende af den tidligere omfattende bebyggelse omkring Viborg Station ligger i dag spredt langs byens yderkant og jernbanesporene blandt parkeringsarealer samt et nyere kulturvandhus opført i forbindelse med stationsbygningen.

Der blev i 1991 arbejdet på en fredningsudvidelse af stationsområdet i Viborg. Fredningsudvidelsen førte dog ikke til noget, da bygningerne blev vurderet enten at have for ringe bevaringsværdi eller ligge for spredt til at kunne udgøre en helhed med sammenhæng.´

Beskrivelse

Viborg Rundremise, er opført i forbindelse med Viborg Station i 1889 under chefar-kitekt for statsbanerne N.P.C. Holsøe. Viborg Station på Jernbanegade, blev indviet d. 1. december 1896 som erstatning for stationen ved Søndersø, som var indviet blot 33 år tidligere. Denne tidlige erstatning skyldes formentligt jernbanenettets voldsomme vækst i denne periode. Stationen blev, grundet den store stigning i godstrafik, stærkt udvidet i årene efter 1906. Trafikken bestod især af mergeltransporter (en særlig type af ler) i forbindelse med udjævningen af bestemte hedeområder i Danmark.

Rundremisen er beliggende nord for sporarealet 200 meter vest for stationsbygnin-gen og har stadig sporforbindelse til jernbanenettet. Bygningen ligger med ryggen til den hævede Banegårds Allé, hvis grøftekant delvist har begravet soklen.

Anlægget er opført i blank, rød mur, med enkle murdekorationer, små fremspring og nicher. Den østlige og ældste gavl, fremstår med rundbuevindue og oculus mens den vestlige står i udmuret jernbindingsværk med en række rundbuevinduer forneden. Vinduerne er alle udført i smedejern og remiseportene grøntmalet i træ. Taget er et asymmetrisk saddeltag oprindeligt belagt med skiffer, men er siden hen udskiftet med tagpap, tidspunktet for dette er ukendt. Remisen udgøres primært af den store reparationshal, som vender ud mod banelegemet. Bagerst finder man en række værkstedsrum svarende til bagfacadens gavlpartier. Remisen er ved en lav mellembygning sammenbygget med opholdsbygningen. Den toetagers opholdsbygning på remisens østside er ligesom remisen opført i røde mursten. Vinduerne er dannebrogsruder i grøntmalet træ og taget er skifferklædt.

Remisesporene ligger diagonalt på drejeskiven og danner et radialt mønster i grusbe-lægningen på pladsen imellem remisebygningen og drejeskiven. Lokomotivdrejeskiven, hvis runding bliver yderligere tegnet af remisens halvbue, der lukker sig omkring denne, ligger som centrum for hele remiseanlægget. Drejeskiven er en kongestolsdrejeskive, som er den tidligste type, af drejeskiver. Den bæres som en svingbro på en midtertap ved kongestolen, som sidder i midten af drejeskivegruben og understøttes af fire løbehjul, der kører på kranskinnen, langs grubens omkreds. Alle løbehjulene når op over gangpladerne og dækkes her af hjulkasserne. Drejeskiven er elektrisk men kan i tilfælde af strømsvigt drejes ved håndkraft ved hjælp af bomholderne på drejeskivens dæk, hvori, der kan anbringes træskydebom-me.

Drejeskive og remissespor fremstår oprindelig og funktionsdygtig. Rundremisen er derimod misligholdt. Mange vinduer er blændet med brædder og de store træporte såvel som vinduesrammer er slidte. Samtlige tagrender er utætte. Derudover fandtes også en hidtil ukendt murreparation i østgavlen. Kulturarvsstyrelsen har indledt en dialog med ejeren herom.

Viborg Kommune arbejder i øjeblikket på, at formulere en arkitektkonkurrence omkring udnyttelse af baneterrænet ved Viborg Station.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links