På Voderup Klint kæmper to store guldløbere om en nyfanget sneorm, som må opleve at ende sine dage i et lille tovtrækkeri nede i græsset. Længe var stor guldløber kun kendt fra enkeltfund, og selv om Victor Hansen i 1941 skrev, at den »kunde muligvis træffes ogsaa hos os, snarest vel i det sydligste Jylland«, blev en egentlig dansk bestand ikke fundet før 1996, da arten blev opdaget på Voderup Klint. I 2010 blev klintens bestand anslået til under 250 individer, og i rødlisten fra 2019 klassificeres arten som sårbar.
.
Et tværsnit af Voderup Klint viser, hvordan de karakteristiske skredterrasser er opstået. Når nedsivende grundvand rammer lerlagene fra Eem, bliver det stoppet. Derved opstår der en slags glidebane, som får de overliggende vandmættede og tunge lag til at glide ned ad leret i store blokke. Nedskridningen sker langs kurveformede baner i såkaldte rotationsskred. I alt har klinten tre skredterrasser, som sammen med det stabile bagland danner de fire store trappetrin.
.

Ud mod havet, sydvest for Vindeballe, ligger den op til 35 m høje Voderup Klint, der ofte omtales som et af Danmarks smukkeste kystlandskaber. Klinten kendetegnes af tre fremtrædende skredterrasser, der ligger som store trappetrin ned mod havet og den smalle, stenede strand.

Lagene i klinten blev skubbet op af isen i sidste istid, Weichsel, og ligger som hældende flager. Det ældste lag består af fedt smeltevandsler, som overlejres af Cyprina Ler. Over leret ligger »det hvide sand«, mens toppen af klinten består af tre lag af moræneler fra sidste istid. Både det fede ler og Cyprina Leret har tidligere været indvundet af en række mindre teglværker.

I dag dækkes Voderup Klint af solbeskinnede kalkoverdrev, som plejes med afgræsning og høslæt samt med jævnlige rydninger af opvækst af træer og buske. Den målrettede naturpleje har holdt overdrevene lysåbne og bevaret et rigt planteliv, som bl.a. omfatter blågrøn star, hjertegræs, håret viol, vild hør, mælkeurt, merian og alm. bakketidsel. Enkelte steder bryder kildevæld frem på skrænterne, så der opstår kær med arter som engkabbeleje, trævlekrone og majgøgeurt.

Insektlivet er også ganske bemærkelsesværdigt og tæller flere sjældenheder. Eksempelvis blev både grøn oliebille og stor guldløber fundet på klinten i 1996. Mens grøn oliebille lader til at være forsvundet fra landet, har stor guldløber i dag sin største danske bestand her. Dertil kommer flere andre forholdsvis sjældne arter som uldhale, stor blodbi, glinsende jordbi, svovlgul skyggebille og sortkindet kejserrovbille.

På skrænterne kan man også støde på markfirben, stålorm og snog, og i vandhuller både på og oven for klinten yngler den sjældne klokkefrø sammen med bl.a. stor og lille vandsalamander, springfrø og grøn frø. Blandt fuglene er fx rørhøg og rødrygget tornskade et almindeligt syn ved klinten, som også har gode bestande af bomlærke og gulspurv.

Omkring 80 ha af Voderup Klint blev fredet i 1957. Derudover indgår den i habitatområdet Sydfynske Øhav.

Fra Ærøs sydvestkyst hæver Voderup Klint sig i store trappetrin op over den smalle strand. Trinnene er opstået, hvor nedsivende grundvand har sat leret i skred. På trods af et stort kalkindhold, som forringede kvaliteten, blev klintens ler udnyttet af bl.a. Bregninge Teglværk til fremstilling af både mursten og drænrør. Sammen med Lindskov Teglværk var Bregninge Teglværk det største på øen, og da det lukkede i 1936, var det samtidig det længstlevende af Ærøs otte teglværker.

.

Videre læsning

Læs mere om Ærø Kommunes geologi

Læs også om

Se alle artikler om Geologi