Voergård er uden sammenligning Vendsyssels bedst bevarede herregård fra renæssancen. Det storslåede herresæde ligger ca. 10 km nord for Dronninglund. Dets bygninger står på nordsiden af Voer Å, der danner et bækken med frugtbart agerland i den nordlige del af Voer Sogn.

Voergårds kunstsamling, der oprindelig tilhørte den franske slægt Lafitte, omfatter en stor samling af bl.a. møbler, malerier og porcelæn.

Voergård rejser sig med to fløje på et stort kvadratisk voldsted, som er omgivet af en af landets bredeste vandfyldte voldgrave. Hovedfløjen mod øst med hjørnetårne og den fornemme sandstensportal hører til de fornemste renæssanceherregårde i Danmark.

.

Historie

Middelalderen til Reformationen

Godset er opbygget i højmiddelalderen omkring en landsbyhovedgård. Landsbyen blev formentlig nedlagt i 1400-tallet. I slutningen af 1400-tallet blev Voergård opdelt mellem flere arvinger, men omkring 1518 atter samlet af Børglumbispen Niels Stygge Rosenkrantz og i 1519 overladt til hans søstersøn og efterfølger på bispesædet i Vendsyssel, Stygge Krumpen.

Det var et forholdsvis beskedent gods, Stygge Krumpen overtog. På det store middelalderlige voldsted opførte bispen et solidt stenhus af munkesten. Det kunne dog ikke modstå Skipper Clements oprørshær, der under Grevens Fejde i 1534 angreb og delvis ødelagde nybygningen. Efter Reformationen i 1536 overtog kronen bispens gods.

Ingeborg Skeel

Ingeborg Skeel var en foretagsom og dygtig godsejer, som stod for drift og administration af det omfattende Voergård Gods fra 1578.Ved et mageskifte i 1578 tilfaldt Voergård adelsfruen Karen Krabbe, enke efter Niels Skeel. Hun overlod kort efter gården til sin datter Ingeborg Skeel, gift med den nordjyske adelsmand Otte Banner. Umiddelbart efter ægtefællens og moderens død påbegyndte Ingeborg Skeel opførelsen af sit pragtpalads, Voergårds østfløj med tilhørende portal. Hun var en effektiv handelskvinde og var også engageret i teglværksdrift. I 1583 oprettede hun et hospital i Sæby.Hun blev dog ikke belønnet med noget smukt eftermæle. Tværtimod blev hun fremstillet som pengegrisk, gerrig og grusom mod såvel undergivne som ligestillede. Ifølge den folkelige overlevering røg adelsfruen durk i helvede, hvorfra hun med mellemrum vender tilbage og hjemsøger Voergård fra fangekælder til loft.

Adelsslægter og Scavenius-tiden

I 1608 overtog den nordjyske adelsslægt Arenfeldt Voergård, og slægten ejede gården i to generationer frem til omkring 1660. Voergård var i perioder i 1627 og i 1644 kvarter for hhv. ledelsen af de tysk-katolske tropper, der besatte Jylland under Trediveårskrigen, og de svenske tropper under Torstenssonfejden.Efter forskellige ejerskifter giftede Holger Reedtz sig i 1688 til Voergård, som han få år senere blev eneejer af. Slægten, fra 1786 Reedtz-Thott til Gavnø, ejede godset til 1791-92, hvor Voergård blev afhændet ved auktion. Herefter skiftede godset igen hyppigt ejere, indtil juristen, landvæsenskommissær P.B. Scavenius i 1872 købte den nordjyske ejendom og straks iværksatte omfattende forbedringer af gods og bygninger.Det var den noget omstridte herregårdsarkitekt August Klein, der istandsatte hovedbygningen og nybyggede avlsgården 1873-76. I Scavenius’ ejertid blev det relativt beskedne gods udvidet ved tilkøb af agerjord og især betydelige skovarealer, bl.a. Dronninglund Storskov i 1881.Efter P.B. Scavenius’ død i 1914 overgik godset året efter til brorsønnen, udenrigsminister Erik Scavenius. Allerede samme år begyndte han afviklingen af storlandbruget med bl.a. salg af avlsgården. I 1946 afhændede han Voergård til konsul Poul E. Rützebeck, der snart efter tilbagekøbte avlsgården og siden udvidede godset til godt 300 ha.

Kunstsamlingen

I 1955 blev Voergård købt af grev Ejnar Oberbech-Clausen. I 1910 var han blevet gift med enkegrevinden Marie Henriette Chenu-Lafitte, født Péan. Parret ejede fire vinslotte i Sydfrankrig. Efter grevindens død begyndte Oberbech-Clausen at afvikle vinslottene og fik i 1955 godkendelse af den franske stat til at flytte de resterende kunstsamlinger og møblement fra de franske slotte til Danmark. Det hele blev installeret på Voergård, og ved grevens død i 1963 blev hovedbygningen åbnet for offentligheden af Den Grevelige Oberbech-Clausen- Péanske Familiefond.

Den 8. marts 2008 blev to af malerierne, Den Gale tilskrevet Francisco de Goya og Portræt af Maria af Medici tilskrevet Peter Paul Rubens, stjålet fra Voergård. Først efter syv år, i juli 2015, fik PET et afgørende tip, og malerierne kom tilbage til Voergård. De var dog først en tur på Kunstkonserveringen i Helsingør, der kunne bekræfte, at malerierne var af den alder, som Voergård havde dateret dem til. Billederne indgår nu atter i samlingen på Voergård.

Arkitektur

Den imponerende sandstensportal på østfacaden er dateret 1588. Den er formet som en triumfbue med fire doriske og kannelerede halvsøjler, der står på et firkantet postament med løvehoveder. Portbuen er indrammet af diademhoveder. Mellem søjlerne er to lysnicher, over hvilke er indsat indvielsestavler med Ingeborg Skeels og hendes afdøde mand Otte Banners våben og årstallet 1588. Øverst ses kong Frederik 2.’s monogram.

.

På en ca. 90 x 94 m stor voldgravsomkranset banke rejste Stygge Krumpen en ca. 4 m høj og knap 1,5 m tyk ringmur forsynet med vægtergang og en port i øst, som omsluttede et areal på 44 x 45 m.

I ringmurens nordøstlige hjørne, langs nordmuren, opførtes et mere end 18 m langt stenhus i munkesten i to stokværk over en tøndehvælvet kælder samt øverst et halvstokværk indrettet til skytteloft. Første stokværk fik to krydshvælvede, kaminopvarmede rum, mens andet stokværk var indrettet som et stort salsrum.

Den nuværende hovedbygning består af to fløje. Den ældste er den smalle nordfløj, der indgik i Stygge Krumpens borg. Hovedfløjen er den statelige østfløj med to ottekantede hjørnetårne og portgennemkørsel med en pragtportal opført 1586-91. Nordfløjen er opført i munkesten som et jagthus for Børglumbispen. Rester af en senmiddelalderlig vægtergang spores i den øverste etages murværk, og mod øst afsluttes bygningen med en karakteristisk kamtakket, gotisk blændingsgavl. Nordfløjen er blevet forlænget mod vest i 1600-tallet. Ved en restaurering i 1876 blev der opsat en nygotisk vestgavl som pendant til østgavlen.

Det er østfløjen, der giver anlægget sin karakter. Bygningsværket tilskrives den nederlandske arkitekt Philip Brandin. Men fællestræk med stenhuggerarbejdet på Frederik 2.s Kronborg tyder snarere på, at mesteren for Voergårds østfløj og portaler skal findes blandt de nederlandske billedhuggere og stenmestre, der var knyttet til værkstederne på Kronborg i 1570’erne og 1580’erne.

Den 11 fag lange østfløj er opført i røde mursten under et teglhængt rødt sadeltag. De to østvendte ottekantede hjørnetårne er tækkede med pyramideformede taghætter. Facadens udsmykning er uden sidestykke i Danmark. Over en lav tilhuggen granitsokkel rejser sig høje, glatte kælder mure som en slags brystpaneler i røde mursten. Med stueetagen indledes en overdådig sandstensornamentik, hvor vandrette og lodrette sandstensindfatninger afgrænser bygningens enkelte vinduesfag. Fagene indrammes af murpilastre og afsluttes med kapitæler. Tagudhænget bæres af konsoller i form af volutformede egetræsknægte.

Østfacadens mest markante kunstværk er sandstensportalen, dateret 1588. Den er formet som en triumfbue med fire doriske halvsøjler, der hviler på et firkantet postament med løvehoveder. Portbuen er indrammet af bemærkelsesværdige diademhoveder.

Voergårds østfløj er i det indre præget af ombygninger i 1700-tallet, bl.a. den såkaldte Guldstue indrettet i 1730’erne i barokstil med gyldenlædertapeter og tung loftsudsmykning.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder