Voers Å er et ca. 40 km langt vandløb i den sydligste del af Frederikshavn Kommune. Åen har et opland på 26.500 ha, hvoraf ca. 2.000 ha ligger i Brønderslev Kommune.

Den øvre del af åen løber gennem smalle ådale med overdrev på de stejle dalsider. Indtil herregården Ormholt er Voers Å omgivet af moser og enge, mens landskabet derefter overvejende er opdyrket. Det opdyrkede landskab fortsætter på åens nedre løb, hvor den først løber gennem Brønderslev Kommune og dernæst videre mod udløbet i Kattegat ved byen Voerså. Den eneste undtagelse er strækningen lige inden Voerså, hvor åen løber gennem Rugtved Skov.

Voers Å har gode bestande af bl.a. hav- og bækørred, som holdes ved lige ved udsætninger. Desuden findes bæklampret i hele vandløbssystemet, mens hav- og flodlampret kun er fundet enkelte gange. Bjergvipstjert kan ses, hvor åen løber gennem Rugtved Skov.

Den eneste fredede del af Voers Å er skrænterne i Rugtved Skov, som blev fredet ad flere omgange mellem 1932 og 1961.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande