.
Herregården Sindinggård kendes tilbage fra 1400-tallet. Den trefløjede hovedbygning blev opført ca. 1730, hvorfra midterfløjen stammer. Den blev moderniseret i 1837 af Søren August Fjelstrup, der blev eneejer af herregården i 1815. Han gjorde en stor indsats for at forbedre forholdene ikke kun på Sindinggård, men også for områdets landmænd. På hans gravsten på Sinding Kirkegård står bl.a. følgende om ham: »I et halvt Aarhundrede virkede han med utrættelig Flid og Nidkjærhed for de jydske Heders Opdyrkning og Beplantning, som vil bevare hans Navn elsket, agtet og hædret«.
.

I Herning Kommune er der kendskab til fem middelalderlige voldsteder. To af disse er der ikke længere synlige spor af: Skavlkær Vold, der blev sløjfet i slutningen af 1800-tallet, samt et voldsted i engen syd for Agerskov, der er erkendt via luftfoto og omtalt i skriftlige kilder. De tre bevarede voldsteder er Tårnborg, Ørregård og Tanderup. Tanderup og Ørregård var i middelalderen i privat eje, mens de middelalderlige ejerforhold for de øvrige anlæg er ukendte.

Ved landevejen mellem Herning og Holstebro i ådalen ved Herningsholm Å og tæt ved Sinding Kirke ligger middelalderherregården Sindinggård. I første halvdel af 1800-tallet blev gården drevet af Søren August Fjelstrup, som i løbet af sit 49 år lange virke på herregården fik tilnavnet »hedekongen«. I den nordlige ende af Herning ligger renæssanceherregården Herningsholms karakteristiske gule hovedbygning omkranset af en smuk park og allé. Den var i en lang periode centrum for egnens uld- og tekstilproduktion. Og i det flade landskab nordvest for Herning ligger herregården Møltrup, hvis nuværende hovedbygning er fra 1700-tallet.

Middelalder

To af kommunens tre bevarede voldsteder ligger typemæssigt tæt på hinanden. Tårnborg og Ørregård består hver af to banker, der er anlagt i fugtige eller sumpede områder. Voldstedet ved Tanderup består af en firsidet banke omgivet af voldgrave og volde. Tanderup og Ørregård omtales i skriftlige kilder fra begyndelsen af 1400-tallet, men kan meget vel tænkes at være ældre, mens Tårnborgs alder er ukendt.

Renæssance og barok

Blandt Herning Kommunes fem herregårde er det kun Herningsholm, der har bygningsdele bevaret fra renæssancen, med senere ændringer i barokken og igen i nyere tid. Sindinggård har både barokelementer, senere tilbygninger i klassicistisk stil og ombygninger i historicistisk stil. Møltrup er en enkel klassicistisk bygning, mens både Tanderupgaard og Lergrav er nyere bygninger, der ikke er fredede.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder