Holckenhavn er Fyns største herregård med en velbevaret og fredet samling renæssancebygninger fra omkring 1579‑85, der trods flere ombygninger opleves som en helhed pga. det fælles ydre af røde tegl og bemaling. Fredningen knytter sig også til broen over voldgravene med støbejernsværk og lygtestandere.
.
.
Det firfløjede borglignende anlæg, der udgør den sengotiske Rygård, blev opført i begyndelsen af 1500-tallet. Dens historie er tæt knyttet til adelsslægten Urne, der har ejet mere end 70 herregårde, heraf mange på Fyn. Hovedfløjens store sal i kælderen har krydsribbehvælv og kraftige granitsøjler og under taget en vægtergang med skydeskår.
.

Det ældste forsvarsværk i Nyborg Kommune er Gammelborg, hvis rester er fundet på et næs omkranset af Vindinge Å. Arkæologiske udgravninger har påvist et ovalt voldgravsforløb og en tilhørende palisade, der kan dateres til 500-700-tallet i germansk jernalder. Der er sandsynligvis tale om en tilflugtsborg, hvor indbyggere fra de omkringliggende landsbyer har kunnet søge beskyttelse i ufredstider.

Fra middelalderen er der i Nyborg Kommune kendskab til 12 voldsteder og herregårde, hvoraf de seks endnu er synlige i landskabet.

Det mest markante af disse er det store velbevarede Magelund, der ligger ca. 1 km nordøst for herregården Lykkesholm. Her blev der anlagt en borg på den nordlige del af en ca. 15 m høj naturlig banke, som havde stejle sider ned til en nu udtørret sø.

Herregården Rygård syd for Ørbæk er opført på et middelalderligt voldsted. Anlægget består af en omtrent cirkulær holm med en diameter på ca. 45 m.

I renæssancen opførtes en række herregårde, som Juulskov, Ørbæklunde og Holckenhavn. Lykkesholm og Ravnholt blev også opført som renæssanceherregårde, men har begge gennemgået omfattende ombygninger. Lykkesholm må derfor i dag nærmere betegnes som et klassicistisk anlæg og Ravnholt som historicistisk.

Herregården Glorup fremstår i dag pga. ombygninger i hhv. 1740’erne og 1760’erne som et prægtigt barokanlæg med klassicistiske træk og er således et eksempel på en glidende overgang mellem stilperioder.

Herregården Risinge, der består af et imponerende bindingsværksanlæg, er fra omkring 1750 og også i barokstil. Bygningens sidefløje blev dog tilføjet i 1850’erne og fik kamtakkede gavle efter historicismens idealer, mens det brede tårn blev tilføjet i 1903.

Juelsberg har, som navnet antyder, relation til adelsslægten Juel, der har ejet herregården siden 1771. Kort efter overtagelsen blev en ny hovedbygning opført i klassicistisk stil af Georg Erdman Rosenberg og G.D. Tschierscke. Juelsbergs interiører fra perioden er bemærkelsesværdige, herunder havesalen og dens stukloft.

Vest for Juelsberg ligger Hindemae, hvis enkle hovedbygning fra omkring 1790 også er i klassicistisk byggestil. Herregården Rørbæk bestod oprindelig af en bindingsværksbygning fra omkring år 1600. Hele det store bindingsværksanlæg blev imidlertid revet ned efter godsets udstykning i 1924, og forvalterboligen, der tidligere var en staldbygning, blev herefter omdannet til hovedbygning.

Den magtfulde adelstand – herregårdenes fyn

På Fyn ligger herregårdene tæt, og blandt dem er en række velbevarede eksempler fra senmiddelalder og renæssance. I Nyborg Kommune findes den sengotiske Rygård, mens renæssanceherregårdene bl.a. tæller Ørbæklunde og Holckenhavn. De mange velbevarede herregårde fra renæssancen til i dag vidner om slægter med store økonomiske ressourcer og stærk traditionsbevidsthed. Mange herregårde ligger desuden oven på tidligere voldanlæg. Ikke alene har disse slægter præget lokalsamfundene; de er samtidig vævet ind i danmarkshistorien.

Renæssancen overlapper i Danmark med adelsvælden, der varede fra Reformationen i 1536 til enevældens indførelse i 1660. I 1766 blev Rygård købt af storgodsejeren Adam Gottlob Moltke, der forinden havde købt nabogodset Glorup. Rygård har siden da hørt under Glorup, hvorfra efterkommeren Jacob Arild Moltke-Huitfeldt Rosenkrantz driver landbrug og skovdrift.

Efter Reformationen i 1536 stod adelstanden sammen med en styrket kongemagt som sejrherre efter borgerkrigen Grevens Fejde 1534‑36. Gejstligheden havde mistet sin politiske indflydelse, og adelen var nu som eneste stand repræsenteret i Rigsrådet, der rådgav kongen. Friisslægten besad Ørbæklunde indtil 1689. Siden 1782 har herregården været i familien Langes eje, og i dag driver Lars-Hågen Lange landbrug, skovdrift og jagtudlejning.

Holckenhavn residerede Jakob Ulfeldt fra slutningen af 1500-tallet. Som kongelig lensmand og medlem af Rigsrådet var han blandt adelens magtfulde mænd. Holckenhavn fremstår i dag som et storslået firfløjet anlæg og er et vidnesbyrd om adelens store magt og rigdom i 1500- og 1600-tallet. Navnet Holckenhavn fik herregården, efter at Eiler Holck blev ejer i 1672. Christina Hou Holck er den nuværende ejer, og foruden at drive landbrug og skovdrift tilbyder Holckenhavn i dag boligudlejning, kursuscenter samt hotel og restaurant.

Herregårdshaver

I Nyborg Kommune ligger mange herregårde, der ud over store bygningsværker også har parklignende haver tilknyttet. Disse understreger bygningernes herskabelige præg.

Haven ved Glorup blev anlagt i hhv. 1745 og 1762‑75, da herregården blev ombygget i barok og klassicistisk stil. Nicolas-Henri Jardin skabte det rektangulære rum mellem to parallelle lindealléer, der slutter i en tværgående allé.

Haven ved Juulskov ligger omgivet af skovplantning. Den blev anlagt i 1700- og 1800-tallet og renoveret af den fynske havearkitekt Peter Wad i 1920‑30’erne. Ud for hovedbygningens haveside er et bredt græsparti med en dam, ved sydgavlen en klippet formel have og mod nord et enkelt gårdrum.

Haven ved Juelsberg blev anlagt i 1770’erne og er omlagt flere gange i 1800-tallet af bl.a. havearkitekterne H. Flindt og Peter Wad. En lindeallé fra det oprindelige haveanlæg udgår fra vestgavlen af G.D. Tschiersckes hovedbygning. Nord for hovedbygningen er en tepavillon fra 1843 udformet som et romersk tempel.

Omgivelserne omkring Ravnholt omfatter smukke alléer af tjørn og hestekastanje. En statelig lindeallé fra 1760 nord for bygningsanlægget stammer fra barokhaven, der i 1870 omlagdes i landskabelig stil af H. Flindt.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Nyborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder