Helvedsgård nævnes første gang i 1321, hvor den sælges til Marquard Sture. Det lille voldsted er muligvis anlagt i de urolige år ca. 1286-1396 og har på den voldgravsomkransede banke haft en mindre stensat bygning på ca. 8,5 x 20,5 m. Efter at Thomas Sture arvede sin brors ejendom på Als, flyttede han den diminutive Helvedsgård til det nærliggende Østerholm, hvor han lod opføre et prægtigt herresæde i overensstemmelse med den fremherskende smag i renæssancen.
.
Den fredede hovedbygning på Sandbjerg blev opført 1787‑88 i gule flensborgsten med kraftige hvide liséner. Symmetrien fremhæves af bygningens midterste del, der er trukket lidt frem. Hele bygningen har et højt valmtag, der samler rytmen fra de taktfast placerede vinduer til en helhed. Parken, der både har udsigt til skov og vand, blev anlagt af C.Th. Sørensen i 1935.
.
.

Kommunens ældste voldsted er formentlig den udaterede folkeborg Smøl Vold, der ligger på en bakketop ved Nybøl Nor. Den består af en ca. 2 m bred og op til 2 m høj ringvold, som omslutter et areal på 58 x 54 m. Volden menes anlagt som en tilflugtsborg i oldtiden, men er også blevet brugt i tidlig middelalder.

Der er kendskab til 24 middelalderlige voldsteder i området, hvoraf 13 endnu er tydelige i terrænet. De blev for størstedelens vedkommende anlagt i den urolige tid ca. 1286‑1400. Herudover er der kendskab til 22 middelalderlige herregårdspladser anlagt i 1400-tallet eller senere, hvoraf flere er forsvundne i dag.

Et flertal af kommunens 17 herregårde er opført i 1700-tallet med klare klassicistiske træk, selv om flere er stærkt ombyggede. Helt enestående er Sandbjerg, der i 1673 kom i adelsslægten Reventlows eje, og hvis nuværende klassicistiske hovedbygning er opført 1787‑88. Yderligere tre, Ballegård, Augustenborg Hovedgård og Ladegård, er rent klassicistiske, mens syv herregårde, Hjortspring, Gammelgård, Kegnæsgård, Rønhave, Sandbjerggård, Fiskbæk og Bojskov, samtidig har træk fra tidligere perioder. Nordborg Slot og Majbølgård har træk fra barokken, men er præget af historicistiske ombygninger. Blansgård fremstår klart historicistisk, men har også rester fra middelalderen. De tre herregårde, der er bygget i nyere tid, Mjelsgård, Rumohrsgård og Avnbølgård, har også lange forhistorier. For eksempel er Mjelsgård en af landets ældste herregårde med aner tilbage til 1245, men bygningen blev bombet i 1942 og genopbygget. Kun Sandbjerg og Ballegård er fredede.

Middelalder

Nordborg på Nordals er den ældste middelalderborg i området. Den blev anlagt af kongemagten på en holm i Nordborg Sø ca. 1150‑1200, muligvis som beskyttelse mod vendiske angreb. Den menes at have ligget nordligst på holmen, der var delt ved en voldgrav. Lidt senere blev der også anlagt en befæstet stormandsgård ved Lykkegård nord for Augustenborg, og et tårn på gårdens borgbanke er årringsdateret til slutningen af 1100-tallet. Omkring år 1200 blev også Sønderborg anlagt sydligst på øen på en lille holm ved Als Sunds udløb i Flensborg Fjord.

I 1200-tallet anlagdes Brådeborg syd for Bovrup Bæk. Det var en kongelig fogedborg, der fungerede frem til ca. 1420, hvor den blev ødelagt under kampene mellem kong Erik af Pommern og de holstenske grever.

Kegborg var også et kongeligt anlæg. Det bestod af en mindre tårnbanke anlagt i strandengen for enden af Drejet på østspidsen af Kegnæs.

Nogle af de væsentligste voldsteder i kommunen har tilknytning til slægten Sture. Slægten var allerede i 1300-tallet delt i to grene, hvoraf den ene besad Gammelgård i Ketting Sogn, mens den anden gren ejede Helvedgård i Nørreskov. Omkring disse to gårde samlede slægten i løbet af middelalderen et betydeligt godskompleks, som i enkelte perioder i 1500-tallet var ejet af samme person, og hvortil der var knyttet voldsteder. Gammelgård består af en oval 30 x 20 m stor borgbanke omgivet af en randvold, en fladbundet voldgrav og yderligere en 7 m bred ydervold. Både ydervold og voldgrav er i dag meget nedpløjede.

Helvedgård er derimod velbevaret og består af en rektangulær i topfladen 25 x 18 m stor banke, som hæver sig ca. 4 m over vandspejlet i den omgivende voldgrav.

Blandt områdets mange højmiddelalderlige voldsteder kan det velbevarede Holbæk fremhæves. Det ligger vest for Nybøl Nor og var i slutningen af 1300-tallet ejet af Jeppe Iversen, hvis far, Iver Ottesen, er hovedperson i folkevisen »Iver Ottesøn og Hr. Buske«.

Flere markante voldsteder kan ikke umiddelbart knyttes til bestemte ejere, heriblandt Gammelgård i Gammelgård Skov nord for Himmark samt voldstedet i Skelde, hvor en tårnbanke omgivet af en voldgrav kan findes i forhaven til en gård.

Renæssance

Herregårdene ligger både mod øst og mod vest for Sønderborg, men en lille overvægt af dem findes på Als. Fælles for herregårdene er deres historiske tilknytning til de slesvigske hertuger og komplicerede arvedelinger. I 1564 fik sønnerne af den afdøde Christian 3., Hans den Yngre og Frederik 2., således overdraget hver deres del af området. Da Hans den Yngre i 1622 afgik ved døden, blev hans gods yderligere delt i fem, og der blev heraf skabt fem mindre hertugdømmer, som kom til at besidde de fleste af de herregårde, der ligger i nutidens Sønderborg Kommune. Majbølgård, Gammelgård, Kegnæsgård, Rumohrsgård og Rønhave blev således alle underlagt hertugerne af Sønderborg.

Hertug Hans den Yngre udførte forskellige bygningsarbejder på flere af gårdene. På Kegnæsgård lod han ca. år 1600 opføre en ny hovedbygning, som dog blev erstattet i 1758. På samme tid fik han også bygget en ny hovedbygning på Gammelgård. Det var et trefløjet anlæg i fyrretræsbindingsværk over hvælvede kældre og med hovedfløjen orienteret mod syd. Midterfløjen var i tre etager, mens de korte sidefløje var i to etager. Tidens tand var hård ved Gammelgård, og i 1730 lod hertug Christian August den erstatte.

Klassicisme

Af Sønderborg Kommunes 17 herregårde har 11 klassicistiske træk. Fire, Sandbjerg, Ballegård, Augustenborg Hovedgård og Ladegård, er rent klassicistiske.

Sandbjerg ligger på et smalt næs ud til Als Sund. Den palælignende, fredede hovedbygning i to etager med helvalmet tag og tagkviste lyser op i gult og hvidt.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder