.
Den imponerende senrokokofacade på Nørholm fra årene 1776‑80. Den symmetriske bygning i gule teglsten med mansardtag hviler på et solidt granitfundament. Bygningen, et lysthus i parken og vandmøllen er i dag fredede.
.

I Varde Kommune er der kendskab til ti mere eller mindre sikkert identificerede middelalderlige voldsteder, hvoraf knap halvdelen ikke længere er synlige i terrænet. Hertil kommer et antal senmiddelalderlige herregårdspladser.

Herregårdene Nørholm og Hesselmed har gjort sig gældende i området siden middelalderen, mens Lunderup først fik status som herregård omkring år 1600. Fælles for de tre herregårde er dog, at det særligt var enevældens nye borgerlige og nyadlede herregårdsejere, der kom til at sætte varigt præg på dem.

Middelalder

I den ellers så borgfattige region findes der i Varde Ådal ikke mindre end fem middelalderlige voldsteder: Vardehus 1 og 2, Elkærhøj, Knubholm og Visselbjerg. Fra gammel tid ejede kongen meget jord på egnen, men herudover kan Ribebispen, holstenske grever og panthavere samt lokale herremænd have været mulige bygherrer.

Allerede i 1145 udstedte Ribebispen Elias privilegier til kirken i Ribe fra sin gård i Henne, nord for Varde, og udgravninger på den nuværende Hennegård indikerer, at der måske findes kulturlag fra 1100-tallet på stedet. Herudover kan en stensat kælder her stamme fra middelalderen.

Vardehus 1, der ikke var kendt under dette navn i middelalderen, lå nord for Varde Å, hvor traditionen placerer en kongsgård i 1100‑1200-tallet. Syd for Varde Å ligger det velbevarede voldsted Vardehus 2, også kaldet Slotsbanken.

Ved Karlsgårde lå Knubholm, som er arkæologisk dateret til 1300-tallet, mens herregården Nørholm via skriftlige kilder kan dateres til før år 1400. Et stykke oppe ad tilløbet Linding Å ligger den lille borgbanke Yderik, der er arkæologisk dateret til 1300-tallet. Endelig findes ruinen af en stensat kælder, lokalt kaldet Lunde Barfred, i Lunde. Der er tale om en herregårdsplads. Ruinen ligger i en svag højning og er ikke arkæologisk dateret, men Christian 3. opholdt sig på stedet i 1537, så der er næppe tvivl om, at det har sin oprindelse i middelalderen.

Klassicismen

Selv om Lunderup, Hesselmed og Nørholm har rødder tilbage til middelalderen, er de kendetegnet ved at have fået deres arkitektoniske udtryk i 1700-tallet, og de er alle opført mellem århundredets midte og sidste halvdel i en overgang mellem senbarok og klassicisme. Mens Nørholm og Lunderup begge ligger langs den bugtende Varde Å nordøst for Varde, er Hesselmed placeret mod vest ved Oksbøl.

I det gyldne markområde ses de udviskede konturer af borgen Knubholm. I middelalderen var den kendt under navnet Karlsgård, og i 1373 kom den i kong Valdemar Atterdags besiddelse. I 1406 nævnes borgen igen, men nu er den ikke længere i brug. Det må derfor antages, at Valdemar Atterdag eller Margrete 1. på et tidspunkt har fået nedlagt anlægget.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder