Mellem Kalundborg og sommerhusområderne Vollerup Overdrev og Svenstrup Overdrev ligger de tre forholdsvis nyanlagte statsskove Vollerup Skov, Klosterskov Nord og Klosterskov Syd.

Vollerup Skov er den ældste og strækker sig langs sydsiden af de store sommerhusområder, der ligger ud mod Sejerø Bugt. Skoven blev anlagt af Skov- og Naturstyrelsen, som 1993-99 plantede 207 ha ny skov, der mod øst skulle hænge sammen med den eksisterende 18 ha store Svenstrup Skov. I dag er Vollerup Skov hovedsagelig en løvskov af bøg og eg, om end der også er spredte beplantninger af nåletræ. Hist og her brydes skovdækket af småsøer, moser, overdrev og enge, heriblandt Orkidéengen, som huser en lille bestand af majgøgeurt.

I syd, ned mod Kalundborg, ligger den 49 ha store Klosterskov Syd, som blev plantet 1996-97. Skoven består hovedsagelig af bøg og eg samt en smule rødgran, douglasgran og skovfyr. Omkring en fjerdedel af arealet er udlagt som åbne sletter med småsøer og moser. På grund af den bynære placering prioriteres friluftslivet højt, og der er anlagt både hundeskov, mountainbikespor og flere bålpladser.

Mod øst, mellem de to skove, ligger den ca. 60 ha store Klosterskov Nord, som blev anlagt 2000-03 på tidligere landbrugsjord. For at give de bedst mulige forudsætninger for udviklingen af et alsidigt dyre- og planteliv er omkring to tredjedele af arealet bevaret som lysåbne områder med søer, enge og overdrev.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove