Geologisk tidlinje over Vordingborg Kommune.
.

Ved Tøvelde er der langs kysten en lav kystbrink, hvor man kan se nogle mørkegrå lerlag, der også indeholder et par blændende hvide 10 til 20 cm tykke lag. Det hvide lag i Tøvelde-profilet er en kalkgytje. Denne type aflejring blev afsat af udsivende vand, der blev tilført fra en sø fra det højere liggende morænelandskab, hvor kalkindholdet var meget højt.

.

På det sydlige Sjælland findes hvidt, slammet skrivekridt fra Kridttiden under et dække af 15 til 30 m moræneler og smeltevandssand. Skrivekridtet blev aflejret i et hav, som dækkede hele Danmark. Forholdene ændres dog en del på Møn. Her træffes et stort antal skrivekridtflager indskudt imellem istidslagene. Under den mere end 100 m høje Møns Klint og i bakkeryggene på Høje Møn findes store op til 75 m tykke skrivekridtflager som overvejende hælder mod syd og fortsætter ned til en dybde på 100 til 150 m under havniveau, hvor skrivekridtet ligger fast. Lagene er skubbet op af det store isfremstød fra den Baltiske Is under den seneste del af sidste istid, Weichsel.

Moræneler dominerer i de overfladenære jordlag i Vordingborg Kommune. Men områder med smeltevandssand og -grus optræder stedvis, især i området mellem Ørslev-Nyråd-Stensved-Mern. Desuden er de øst- vest-gående bakkerygge nord for Vordingborg rige på sand og grus. På Møn varierer de kvartære aflejringer en del, og her findes tykke indslag af blåler, der kan ses i kystklinterne mellem Madses Klint og Hvideklint. Her findes stedvis indslag af moræneler fra forrige istid, Saale, med overliggende marint ler fra Eem Mellemistid. Dette ler kaldes Cyprina Ler efter den musling, der optræder som ledefossil i leret. På det nordøstlige hjørne af Møn findes ved Liselund tykke indslag af smeltevandsler, der er aflejret i det store Baltiske-Kattegat issøbassin. Fra Weichsel kendes fire gletsjerfremstød med mellemliggende isfri tidsrum, hvor landskabet var karekteriseret af søer og floder med udbredt arktisk plantevækst.

Fra Senglacialtid kendes på Møn søaflejringer af ler, gytje og kalkgytje ved Tøvelde, Hjelm og Høje Møn. Fra efter istiden findes tykke havaflejringer i Borre Sømose med lag fra alle de postglaciale enheder. Postglaciale aflejringer fra den seneste tid med sand og strandvolde findes mange steder langs kysterne på Sydsjælland, bl.a. på Svinø og ved kysten ved Præstø og nordkysten af Knudshoved, og på Møn ved Ulvshale, Borre Sømose og Kostervig. Postglaciale ferskvandslag af sand, ler og tørv træffes langs åer og moser. Flyvesand er beskedent udbredt flere steder på Møn.

Grundvand pumpes overvejende op fra skrivekridtet samt fra smeltevandssand og -grus.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi