Østergade 65, Rødby ligger på Østergade 65 i Lolland Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

I 1850 opførte købmand Frederik Wilhelm Pøhler et pakhus i bunden af Rødby Fjord. Pøhler-slægten var i 1700- og 1800-tallet driftige handelsfolk i Rødby. Pøhlers købmandsgård lå i sidste halvdel af 1800-tallet i Østergade 63, og pakhusets placering var derfor velvalgt, set i forhold til afstand til både fjorden og byens handelscentrum. Arkæologiske fund viser desuden, at der ved pakhuset er fundet et stensat kajanlæg. Varetransporten blev således vægtet højt i forbindelse med pakhusets placering. I 1902 ser det ifølge kilderne ud til, at Pøhler-slægten afhænder pakhuset. I årene herefter ejes pakhuset af flere forskellige købmænd i Rødby heriblandt handelsfirmaet P. J. Willer. I 1983 blev pakhuset foreslået nedrevet. Men Rødbys byråd modsatte sig, og bygningen blev fredet. Bebyggelsen i hele Østergade har fra gammel tid bestået af sammenhængende husrækker, hvorfor det hul der blev skabt i husrækken i forbindelse med den endelige nedrivning af Pøhlers gård (Østergade 63) i 2005 nu har givet et ufuldstændigt indtryk af handelsgaden.

Beskrivelse

Pakhuset fra midten af 1800-tallet ligger på et åbent, grønt areal midt i Rødby, for enden af gågaden. Pakhuset er på 12 fag og udført i bindingsværk, med dokker og skråstivere, og med en grundmuret gavl mod nordvest. Pakhuset står på en høj, sortmalet kampestenssokkel og afsluttes af et højt mansardtag. Bindingsværket er sorttjæret mens tavlene er hvidkalkede. På pakhusets to langsider sidder en række højtsiddende træluger, samt et par døre og porte. Mod nordøst sidder en bred, høj port over to fag, og mod sydvest to mindre døre. På hver af de to gavle findes i alt ti træluger placeret på tre rækker over hinanden. Alle træluger, døre og porte er sortmalede. Mansardtaget er opskalket og hviler oven på bjælkerne. På selve tagfladen findes otte mindre støbejernsvinduer, symmetrisk placeret på hver side. Indvendigt står pakhuset uopvarmet, med synlig trækonstruktion og åbent plan.

Miljømæssig værdi

Pakhusets er ved sin placering midt i byen en dominerer del af miljøet i byen og fremstår markant ved indkørslen til byens centrum fra nord. Placeringen er tillige et knudepunkt i byen, hvor mange veje mødes, er pakhuset er her synligt fra alle sider og fremstår næsten som et pejlemærke. Sydvest for pakhuset danner en stor græsplæne et åbent rum og en plads, der giver en usædvanlig status for et Pakhus.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Pakhuset knytter sig til den tidligere funktion, der afspejler Rødbys tidligere storhedstid, hvor man kunne opbevare de varer, der skulle fragtes ud af landet eller til byen via søtransport. Funktionen som pakhus er stadig aflæselig i den enkle facade med de mange træluger, foran åbningerne, hvor man har lastet korn ind og ud. Ligeledes viser den synlige konstruktion indvendigt, at bygningen har kunnet bære og opbevare store mængder af f.eks. korn. Pakhuset afspejler i dag Rødbys industrielle udvikling fra landsby til handelsby.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til de gennemgående enkle elementer og detaljer for pakhuset. Alt er dikteret af en konsekvent pragmatisme, der knytter sig til pakhusets oprindelige funktion. Der er en tydelig sammenhæng mellem gavle og facader, med ens luger og gennemgående materialevalg. Dette får bygningen til at fremstå som en massiv form, der er kronet af det høje og spidse mansardtag, der aftegner de markante gavle. Hertil kommer at taget sammen med langsiderne skaber tre horisontale snit, der understøtter opfattelsen af en yderst velproportioneret bygningskrop. Endvidere er der værdier ved den klare symmetri, der opstår ved lugernes placering i gavlene. Indvendigt har den åbne plan med synlige konstruktioner af søljer, bjælker, dragere og kopbånd en vigtig arkitektonisk betydning for de rum, der dannes her i mellem og for opfattelsen af dels den vertikale forbindelse og dels de oprindelige horisontale planer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links