Clausens Pakhus og Bønnelyches Pakhus, Nysted ligger på Adelgade 11 og 17 i Guldborgsund Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Clausens Pakhus er opført i 1807 af købmand Peter G. Clausen som kornmagasin.Oprindeligt var det udført helt i bindingsværk, men kort før 1847 blev langsiderne i underetagen omsat i grundmur og forsynet med støbejernsluger.Bønnelyches Pakhus er bygget i 1851 af Købmand Chr. Bønnelyche.

Beskrivelse

Clausens pakhuset er en del af Adelgade, men ligger frit til alle sider, og er en af de største bygninger i gaden. Pakhuset i 16 fag og to etager er udført i bindingsværk med undtagelse af langsiderne i underetagen, som er grundmuret. Pakhusets er over facaden dækket af et højt tegltag med ¾ hvalm. Clausens Pakhuset står på en høj kampestenssokkel, der er tjæret sort ligesom alt tømmeret i bindingsværket, alle luger og skodder. Murværket og tavlene er kalket i en varm gul farve, der med tiden er falmet. Den grundmurede del har vinduesåbninger med fladbuede stik og nyere gråmalede vinduer med buet overkarm. Døråbningerne har ligeledes buede stik og nye døre. De gamle porte er bevarede som skodder udvendigt. Foran den nordlige dør, på facaden mod gaden, ligger tre granittrin. Bindingsværket har skråstivere i hjørnefagene, mens de øvrige fag har en dok i såvel over- som undertavl, og alle fag har løsholter. Begge langsiders bindingsværksdel på overetagen har vinduesåbninger placeret i hvert andet fag med de gamle sorte lemme bevaret som skodder. I gavlene, der er bindingsværk i hele højden, findes der mange sorte lemme placeret i forskellige tavl symmetrisk over midterstolpen. Alle lemme er holdt lukkede, med undtagelse af sydgavlens underetage hvor der findes en nyere tofløjet glasdør med fransk altan. De gamle revledøre er her også bevaret som skodder. Taget er et teglhængt halvvalmet heltag med et mindre udhæng over synlige skalke. På begge sider af taget findes fem små støbejerns vinduer. Ved nordgavlen er tilbygget en grundmuret lude med tjæret halvtag i pap. Indvendigt findes i begge gavle nyere trapper, der fører op til første sal. Ellers står pakhuset med store åbne rum med synlig konstruktion af søjle-bjælke-kopbånd. Pakhuset er i dag indrettet til bibliotek i underetagen og galleri på første sal. Den lille lude mod nord er indrettet med toiletter. Bønnelyches Pakhus ligger frit ud til en stor åben græsplæne og en lille branddam midt i Nysted by. Pakhuset er grundmuret, 25 fag langt, opført i to etager, med et stejlt rødt sadeltag. Facaderne er pudsede og kalkede med jernvitriol, der i dag er meget falmet. Pakhusets sokkel er af granitsten, der tydeligt ses på nordsiden. Mod syd er den nederste del af muren bemalet som soklen. Murværkets tykkelse aftager i højden, og fremtræder i facaden hvor der sker små tilbagespring ved etageadskillelserne. Muren afsluttes af en enkel hvidmalet muret gesims. Sydsiden har i underetagens ydrefag to sorttjærede revledøre og tolv lave vinduer med buet overkarm, placeret lige over soklen. I overetagen findes en revledør midt på facaden og 13 støbejernsluger med fladbuede stik og små glug. Tre af lugerne er dekoreret med merkur-relief. Nordsiden er grundet terrænfald noget højere end facaden mod syd og helt regelmæssig opbygget, 14 vinduer og i overetagen 14 jernluger med glug. På gavlene findes spor efter tidligere tilbygninger. På østgavlen findes tre jernluger, placeret på en skrå linje langs taghældningen. Vestgavlen har ligeledes tre jernluger, her med merkur-relief. Disse luger er placeret øverst oppe på gavlen. Pakhusets teglhængte heltag, har flere støbejernsvinduer til begge sider.Indvendigt er der ingen opdeling, så pakhusets etager står i store åbne rum, med to nyere spinkle trætrapper med gelænder ved begge gavle. Gulvet i underetage er belagt med grå fliser, hvorimod gulvet i overetagen og på loftet er bræddegulve.

Miljømæssig værdi

Clausens Pakhus dominerer indkørslen til byen fra den nordlige del af Adelgade. Bygningen skiller sig ud fra de andre bygninger i gaden, med sit store volumen og kraftige konstruktion, som giver bygningen tyngde i byen. Fordi pakhuset ligger fri er det muligt at beskue bygningen fra alle vinkler.Pakhuset står på en flade af brosten hele vejen rundt, det virker som en base, der holder facaderne fra at stå ned på den hårde asfalt. Clausens Pakhus har både en visuel forbindelse og en direkte sti til Bønnelyches Pakhus fra det sydvestlige hjørne, hvilket får de to pakhuse til naturligt at hænger sammen. Bønnelyches Pakhus ligger frit. Mod nord ligger en stor græsplæne og en branddam, og herfra er der det længste og bredeste udsyn, hvor det store volumen nemt kan aflæses. Fra det nordvestlige hjørne går en sti fra Bønnelyches Pakhus til Clausens Pakhus, og binder de to pakhuse sammen. Desuden er bygningerne omkring placeret så der er åbent omkring stien og derved skabt en visuel forbindelse mellem de to pakhuse. Syd for pakhuset fortsætter stien via en lille trappe og et hul i hækken, så pakhuset er centralt placeret med små lokale stier mellem de større gader.

Kulturhistorisk værdi

Clausens Pakhus er en del af det tidligere store kompleks af købmandsgård og pakhuse, som de rigeste købmænd i Nysted ejede. Pakhusets fri beliggenhed har været vigtig ved lastningen fra alle sider. Funktionen som pakhus er stadig meget nem at aflæse i den simple facadeopbygning, og ved de mange gamle luger hvor man har lastet korn in og ud. Indvendigt knytter værdierne sig til den stadig synlige konstruktion, der viser at bygningen har kunnet bære store mængder korn. På de gamle porte, der er bevaret uden på de nye glasdøre, viser de gamle kraftige låse, at pakhusets indhold var værdifuldt og skulle sikres. Bønnelyches Pakhus er en del af det tidligere store kompleks af købmandsgård og pakhuse der voksede op i Nysteds storhedstid. Spor på gavlene og placeringen af jernluger viser tydeligt, at der førhen har ligget bygninger op ad pakhuset og dannet et større anlæg. Branddammen (ikke fredet) var engang yderst vigtig for beskyttelsen af de værdier, der var opmagasineret i pakhuset og bygningerne omkring. Funktionen som pakhus er stadig aflæselig i den enkle facade med de mange luger, hvor man har lastet korn ind og ud. Indvendigt knytter værdierne sig til de store åbne rum og den stadig synlige konstruktion, der viser, at bygningen har kunnet bære store mængder korn.

Arkitektonisk værdi

De arkitektoniske værdier i Clausens Pakhus findes først og fremmest i facadens opbygning, og stærke konstruktive udtryk. Facadens proportionering fremstår harmonisk, og specielt harmonisk er sammenhængen mellem gavle og facader som ved proportioner og materialer samler bygningen til en massiv form. Facadernes gentagelser og taktfaste rytme er ligeledes med til at give bygningen et samlet udtryk. De arkitektoniske værdier knytter sig særligt til en streng pragmatisme, der både ses på facadens løsning og ved de store åbne rum indvendigt, hvor man opfatter konstruktionerne og opnår gennemlyste rum. De arkitektoniske værdier, elementer og detaljer er på Bønnelyches Pakhus gennemgående enkle. Alt er dikteret af en konsekvent pragmatisme, der knytter sig til pakhusets oprindelige funktion. Sydsiden og nordsiden fremstår harmonisk og i en taktfast rytme af luger, der vandret opdeles ved murtykkelsens aftagen. Der er en tydelig sammenhængen mellem gavle og facader, med materialer og luger, som får bygningen til at fremstå som en massiv form. Indvendigt har de store åbne planer en vigtig arkitektonisk betydning, hvor der opnås gennemlyste rum, med varierende lysstyrke på de forskellige etager på grund af vinduesåbningernes forskellige størrelse.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links