Den Bayske Gård
.
Den Bayske Gård
.
Den Bayske Gård
.
Den Bayske Gård
.

Den Bayske Gård ligger på Østergade 24 i Langeland Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Den Bayske Gård er opført omkring 1782, som erstatning for et tidligere hus. Sidehuset er opført tidligere, omkring 1750. Forhuset er opført af købmand Christian Poulsen Bay, som i perioden var en af byens rigeste mænd. Bygningens facader har tidligere fremstået overkalket. Endvidere er forhuset på et tidspunkt udvidet med en port og tillige mød øst, hvor gavlen er omsat i grundmur. I forbindelse med en barnedåb i 1843 blev der udført et loftsmaleri med blomstermotiver i den store stue mod gaden. Dette findes endnu, og stuen kaldes derfor Ida Bays Stue. Foruden at være opført som købmandsgård, har den Bayske Gård i en periode været redaktørbolig for Langelands Folkeblad.

Beskrivelse

Centralt i Rudkøbing ligger Den Bayske Gård. Bygningen består af et længehus mod Østergade og et hermed sammenbygget sidehus beliggende mod sydøst. Forhusets facade er opført med brunt, opstrøget bindingsværk over en sortmalet høj sokkel. Tavlene er pudsede og gule. Taget er et mansardtag belagt med sortglaserede vingetegl mod gaden og røde tegl mod gården. I rygningen er to skorstenspiber med sokkel, skaft og gesims. I tagfladerne findes enkelte traditionelt udførte tagvinduer. Over indgangspartiet er en frontispice, hvori der er indmuret en inskription med teksten: SOLI DEO GLORIA og ANNO 1782 samt initialerne C.P.B. og D.H.B: (Christian Povelsen Bay og Dorthea Helene Bay). Hoveddøren nås via en dobbelt trappe med granittrin vinkelret på bygningen og sortmalet jerngelænder. Døren er en tofløjet fyldingsdør med overvindue. Heri findes en laurbærkrans i udskåret træ med glasfylding. Dør og ramme er grønmalet. Vinduerne er firerammede med store ruder og er ligeledes grønmalede. Mod øst er gavlen grundmuret med et blændet vinduesfag foruden et seksrammet vindue. Mod vest er en portgennemgang. Mod gården findes en tofløjet fyldingsdør med glasfylding øverst. Endvidere en kældernedgang. Sidehuset har et teglhængt saddeltag med røde tegl. I rygningen en enkelt skorstenspibe med sokkel, skaft og gesims. I tagfladen findes en rytterkvist. I det indre er en generelt velbevaret planløsning med stuer ensuite mod gaden og køkken mod gården. Køkken, bryggers og baderum er samlet i sidehuset. Sidehuset er i dag opdelt, så en del af sidehuset kan fungere som selvstændig lejlighed. I forhuset er massive plankegulve, parketgulve, ældre fyldingsdøre med ældre beslåning og gerichter samt loftstukkatur. I den ene stue mod gaden er bevaret et loftsmaleri med blomstermotiver.

Miljømæssig værdi

For Den Bayske Gård er den miljømæssige værdi knyttet til bygningens placering langs Østergade, hvor den lette krumning af Østergades vejforløb bevirker, at de på sydsiden beliggende gårde fremhæves, således at deres facader opleves i en helhed. Ydermere danner forhusets markante, langstrakte facade og trappen ryg i gaderummet. Hertil kommer den brolagte gårdsplads med skyggegivende træer, og den sydvendte have, der bidrager til oplevelsen af et historisk mættet miljø med stor autenticitet.

Kulturhistorisk værdi

For den Bayske Gård er den kulturhistoriske værdi knyttet til anlæggets oprindelse som købmandsgård. I Rudkøbing, og især langs sydsiden af Østergade, blev opført flere store købmandsgårde, som har præget oplevelsen af gaderummet og fastslået Rudkøbing som en driftig og økonomisk betydningsfuld by. Selve placeringen i byen har kulturhistorisk værdi, idet bygningen ligger tæt på en af de oprindelige byporte. Det har således været en hensigtsmæssig placering, hvorved købmanden herved kunne lokke bønderne, der kom til byen med varer, til at sælge deres varer her. Portåbningen, der giver adgang til det brolagte gårdrum med side- og baghuse, bidrager yderligere til fortællingen om en aktiv virksomhed med både lager og produktion. Relieffet over døren Solo Deo Gloria – Æren tilkommer alene Gud – henviser, sammen med en vægt, der symboliserer bygherrens erhverv som købmand, til at bygherren var en gudfrygtig mand, og stolt af sit erhverv. Herved fortæller inskriptionen, om periodens skik med at sætte personligt præg på sin bygning, og herigennem sikre sig et eftermæle.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi er knyttet til forhusets langstrakte og relativt taktfaste facade med det markante og voluminøse tegltag, der med sortglaserede tegl mod gaden understreger bygherrens status. Det centrale indgangsparti med frontispice bevirker at bygningen opleves symmetrisk på trods af udvidelserne i begge husets ender. Den høje, sorte sokkel og det mørke tag binder huset visuelt sammen, så det fremstår som en helhed i gadebilledet. Den afvalmede gavl og de to skorstene, giver det langstrakte hus en visuel lethed, der afbalancerer det tunge og massive bygningsvolumen. I det indre er de arkitektoniske værdier knyttet til de repræsentative stuer og entréen mod gaden, der med stukkatur, dobbelte fløjdøre, profilerede gerichter og loftsmalerier understreger bygningens status og bygherrens økonomiske formåen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links