Gamle Skole, Spindeskolen i Køng ligger på Bygaden 22 i Vordingborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Spindeskolen blev opført i år 1780 som en del af konferensråd Niels Rybergs hør- og tekstilindustri i Køng. Tekstilforarbejdningen blev organiseret som en blanding af produktion og undervisning. I Spindeskolen satsede man på at lære småpiger at spinde efter de kvalitetskrav, som produktionen af finere linnedvarer stillede til garnet. Funktionen som spindeskole ophørte i 1835 og indtil for få år siden fungerede bygningen som bolig. Bygningen blev moderniseret og ombygget i 1930'erne. Sammen med de ligeledes fredede bygninger Hospital og Gl. Øbjerggård, er Spindeskolen eneste tilbageværende, bygningsmæssige vidne om Rybergs projekt i Køng.

Beskrivelse

Spindeskolen ligger centralt i Køng, ud til Bygaden, på hjørnet af indkørslen til alléen, som ender ved hovedgården Øbjerggård. Over for Spindeskolen, tilbagetrukket fra vejen, ligger Gammel Øbjerggård, centrum i det historiske Køng. Spindeskolen er en grundmuret, gulmalet bygning med helvalmet tegltag. Bygningen har en nyere, støbt sokkel og traditionelle, opsprossede vinduer. I tagryggen sidder en enkelt skorstenspibe. På sydsiden, som vender ud mod Bygaden, sidder en sandstenstavle med inskription. Der sidder nyere døre i gavlen mod øst og i nordsiden. I det indre bærer bygningen præg af flere ombygninger og gulvene er nyere, mens lofterne er beklædt med plader. Der er i den vestlige ende bevaret flere ældre revledøre, samt spor efter en ældre/oprindelig rumfordeling.

Miljømæssig værdi

Spindeskolens miljømæssige værdier knytter sig til den markante arkitektur og centrale placering, der er med til at fastholde Køngs bymæssige struktur og historiske fremtræden. Hertil kommer, at der mod nord ligger en langstrakt have, som når helt op til gadekæret, og mod vest et lille udhus, som muligvis er Spindeskolens oprindelige lokum. Både udhus og have bidrager til opretholdelsen af et historisk miljø omkring Spindeskolen.

Kulturhistorisk værdi

Spindeskolens kulturhistoriske værdier ligger i bygningens sen-barokke arkitektur og placering, som vidner om de oplysningsidealer, der lå bag den regulerede fabriksby baseret på tekstilproduktion, som konferensråd Niels Ryberg etablerede i Køng i årene 1778 til 1783. På den sandstenstavle, som sidder på bygningens sydside er navnet N. Ryberg, funktionen som spindeskole og årstallet 1780 nævnt. Arkitekturhistorisk er Spindeskolen udført i en mere barok stil, end den klassicisme som tiden foreskrev. Dette skyldes, at der over for Spindeskolen lå en af de under Frederik IV etablerede og særdeles standardiserede rytterskoler, opført i årene 1721 til 1726. For æstetisk at harmonere med Rytterskolen, blev spindeskolen opført i en ældre stil. Spindeskolen er således et meget tidligt eksempel på en bygning, som for at tilpasse sig en eksisterende bymæssig sammenhæng, bevidst blev opført i en ældre stil. Med hensyn til placeringen viser Spindeskolen, sammen med Gl. Øbjerggård og Hospitalet, den rationelle, symmetriske byplan som Rybergs fabriksbyggeri blev planlagt ud fra. I samspil er Spindeskolens sen-barokke formsprog og placering afgørende for forståelsen af det Rybergske engagement i Køng i 1780erne, og eksemplificerer direkte de rationaliseringstanker, som lå bag oplysningstidens idealer om arbejde og uddannelse til befolkningen.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk har Spindeskolens en enkel, velproportioneret og karakterfuld fremtræden, som skyldes anvendelsen af få materialer og bygningselementer i form af grundmur, opsprossede vinduer, gesims og tag. Hertil kommer den markante farvesætning i gul, hvid og rød.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links