Gammel Kirstineberg ligger på Kraghave Gaabensevej 95 A og 97 i Guldborgsund Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Beskrivelse

Herregården Gammel Kirstineberg ligger nord for Nykøbing Falster. Hovedbygningen og østre sidelænge, der er omfattet af fredningen, ligger henholdsvis nord og øst for herregårdens gårdsplads. Anlæggets øvrige avlsbygninger ligger vest og syd for gårdspladsen. Den symmetrisk opbyggede hovedbygning står på en sortmalet sokkel og er opført i pudset, hvidkalket bindingsværk. Det halvvalmede tag har røde vingetegl og der er placeret fire kviste i tagfladen. Alle de ældre vinduer og rammer er malet henholdsvis lysegule og brune. Gårdsiden har en frontispice over bygningens hovedindgang. På havesiden er bygningen også symmetrisk opbygget omkring en centralt placeret havedøre og frontispice. I det indre har huset en langsgående skillevæg med de repræsentative stuer mod haven og birum mod gården. Første sal er indrettet med soveværelser og gæsteværelser, samt et antal badeværelser og toiletter. Den østlige sidelænge er opført i hvidkalket bindingsværk, hvor stolper og dokker står direkte på de sortmalede syldsten. Taget er halvvalmet og dækket med røde vingetegl. Rygningen bærer tre skorstene. Alle vinduer er malet i samme farver som hovedbygningen. På gårdsiden er fagene nord for midten åbnet i to vognporte. I det indre er bygningen indrettet til to lejligheder, der overordnet er præget af nyere overflader og installationer. I den nordlige lejlighed er der rester af en stor, ældre skorstenspibe. Loftsrummet fremstår uudnyttet. Hovedbygningen er opført som beboelse for godsejeren og fungerer som sådan i dag. Den østre sidelænge er i dag fortrinsvis indrettet til beboelse.

Miljømæssig værdi

De miljømæssige værdier for Gammel Kirstineberg knytter sig til herregårdens beliggenhed på grænsen mellem by og land nord for den tidligere landsby Kraghave, der nu er blevet en forstad til Nykøbing Falster. Nord og vest for gården åbner landskabet sig som et typisk herregårdslandskab præget af vidtstrakte marker og skovpartier. Endvidere er anlæggets to fredede bygninger sammen med den ikke fredede længe med til at definere et stort og regulært gårdrum.

Kulturhistorisk værdi

Hovedbygningens kulturhistoriske værdi i knytter sig til farve- og materialeholdningen, der understreger bygningens enkle, klassicistiske udformning. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den langsgående skillevæg, der opdeler bygningen i store repræsentative rum mod haven og mindre birum mod gården. Endvidere giver den generelle materialeholdning et autentisk indtryk selvom flere plankegulve er af nyere dato. I den østre sidelænge knytter de kulturhistoriske værdier sig til bygningens farveholdning og materialeholdning herunder bindingsværket, der er kalket over stok og sten. I det indre er der en særlig kulturhistorisk værdi ved den ældre og meget store skorstenspibe, der vidner om bygningens anvendelse før i tiden.

Arkitektonisk værdi

I det ydre knytter de arkitektoniske værdier i hovedbygningen sig til den enkle og symmetriske opbygning mod gård- og haveside. Hovedbygningen hæver sig med sit overpudsede bindingsværk i fornemhed over den østre sidelænge, der er kalket over stok og sten. I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til de ældre fyldingsdøre med messinghåndtag, paneler og den murede kakkelovn, antagelig udført hos Kähler. De store vinduer i stueetagen gør, at selv mindre rum er godt belyst. I den østre sidelænge, knytter de arkitektoniske værdier sig i det ydre til bygningens store dimensioner og regelmæssige opbygning i bindingsværk. Med sin enkle konstruktion i få gedigne materialer understreges bygningens tidligere funktion som lade.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links