Grønnegade 27 ligger på Grønnegade 27 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Grønnegade kendes tilbage fra 1377 og har siden uændret bevaret sit navn, der givetvis relaterer til de grønne områder, som lå i denne del af byen. København brændte i både 1728 og 1795, men Grønnegade undgik begge disse katastrofer. I kraft af stedvis hårde saneringer som følge af voksende slum og en stigende overbefolkning samt ved flere nyere, monumentale byggeriers opførelse forsvandt adskillige af de mindre og ældre bygninger i løbet af 1900-tallet. Ifølge Historiske huse i det gamle København, 1972, er forhuset opført før 1695 i bindingsværk som to huse på tilsammen ni fag, to etager højt med kvist over fire fag. Bygningen optræder første gang som ét forhus med kvist til gaden over de fem midterste fag i 1785. I 1834 bliver kvistetagen udbygget til gaden og huset forhøjes mod gården til tre etager. Pudset og malet fra 1888 (der må her være tale om stueetagen) og ejendommen fremstår i dag i bindingsværk til alle sider bortset fra facadens stueeetage.

Beskrivelse

Ejendommen består af et forhus i bindingsværk beliggende som sidste led i husrækken i Grønnegade mod Ny Østergade. Sammenbygget hermed er et sidehus med bitrappe samt et baghus. Hele ejendommen er i bindingsværk og side- og baghus er synligt fra Ny Østergade. Forhuset er i bindingsværk men fremstår i stueetagen pudset og grundmuret. Bindingsværket er sortopstreget og tavlene er pudsede og rødmalede. Forhuset er i ni fag (1. salen) og tre etager med gavlkvist over de fem midterfag med profileret gesims. De to yderfag er på 2. salen bredere og trukket tilbage. Taget er et rødt, teglhængt heltag. I stueetagen er nyere butiksvinduer og tre nyere døre med glas i den øvre del. De øvrige vinduer er nyere, traditionelt udførte og overvejende torammede og småtopsprossede vinduer. Alle vinduer og døre er hvidmalede. Forhusets fritstående gavl mod Ny Østergade er ligeledes i bindingsværk. Gårdsiden er i bindingsværk som facaden. Forhus, sidehus og baghus indrammer et delvist åbent gårdrum mod Ny Østergade, hvor det afgrænses af et højt gitterværk med låge. Forhuset er i fire bindingsværksfag og tre etager med en halv gavlkvist mod sidehuset. I det teglhængte tag er to skorstene og små runde tagvinduer. Sidehuset er ligeledes i fire fag og tre etager med et teglhængt halvt mansardtag. I mansardens øverste del er en lille pultkvist med grønmalede træluger. I mansardens nedre del er tre vinduer. Baghuset er i to fag og fire etager over en kælder. Etagerne er forskudt ift. for- og sidehus. Baghuset har et rødt teglhængt halvtag med to kviste med heltag. I forhuset er en indgang til trapperummet. Her sidder en nyere dør med glas i den øvre del. I sidehuset er en indgang med en ældre, grønmalet revledør. I baghuset er i et fag skråtstillede revleluger foran nedgangen til kælderen. Vinduerne på gårdsiden er overvejende traditionelt udførte, torammede og småtopsprossede. I sidehusets stueetage er store butiksvinduer med smalle jernsprosser. Vinduerne er hvidmalede. Gårdrummet er belagt med cementfliser. Grønnegade 27 har i det indre overvejende en ældre og traditionel planløsning, med en smal forstue i forhusets midte med gennemgang fra gade- til gårdside. Her er husets hovedtrappe placeret. I sidehuset ligger bagtrappen. Baghuset udgøres af et enkelt rum, der på etagerne over stuen, i sammenhæng med baghusene tilhørende Grønnegade 29 og 31, udgør en samlet lejlighed. Forhuset har på hver etage én lejlighed. Her er stuer til gadesiden og køkken- og badeværelse til gårdsiden. I den smalle gennemgang er bindingsværket blotlagt til begge sider og fremstår ubehandlet. Tavlene er hvidmalede og loftet ligeså. På gulvet er nyere fliser. Hovedtrappen er en ældre ligeløbstrappe i træ med indstemte trin og et gelænder med en enkelt udskåret mægler, drejede balustre og profileret håndliste. Trappen er hvidmalet og på trin og reposer er linoleum. Bagtrappen i sidehuset er en ældre halvsvingstrappe i træ og har et gelænder med slanke, runde balustre og profileret håndliste. Bagtrappen er gråmalet og håndlisten er malet mørkerød. Generelt gælder for ejendommen at bindingsværket er blotlagt og fremstår ubehandlet mens tavlene fremstår pudsede og hvidmalede. Gulvene i lejlighederne er overvejende nyere trægulve. Lofterne fremstår overvejende med profilerede, hvidmalede bjælker og herimellem med feltinddelte hvidmalede plader. I én stue på 1. salen er et brunmalet kassetteloft formentlig fra 1800-tallets sidste halvdel. På 2. salen er et loft med fyldinger med konvekse hjørner karakteristiske for 1700-årenes første halvdel. Dørene er overvejende traditionelt udførte fyldingsdøre med tilhørende gerigter. Enkelte kan være ældre, men hængslingen er nyere. Hertil er der enkelte steder meget enkle paneler uden profilering under vinduesbrystninger mod gaden. I lejligheden på 2. salen er traditionelt udførte og forholdsvis lave brystningspaneler i stuerne. Alt snedkerarbejde er hvidmalet. Hertil er der i hver lejlighed i forhuset to rundbuede ovnnicher.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved ejendommen knytter sig til beliggenheden i Grønnegade ved hjørnet til Ny Østergade, hvor forhuset indgår som et integreret led i gadens vestlige husrække. Forhuset skiller sig ud ved at være helt i bindingsværk og i to etager med frontispice og er hermed formentlig den bygning i gaden hvis oprindelse er ældst. Grønnegade 27 fastholder på fornem vis den helstøbte oplevelse af en værdifuld historisk bebyggelsesstruktur herunder med sidehus og baghus til gårdsiden.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Grønnegade 27 knytter sig til forhuset som repræsentant for et af de få tilbageværende københavnske huse overvejende i bindingsværk med oprindelse før 1700 og som har overlevet såvel de store brande i København som de omfattende bysaneringer i 1900-tallet. Herudover er der kulturhistorisk værdi ved den samlede bebyggelse med forhus, sidehus og baghus omkring et brolagt gårdrum, der dels udgør en for København karakteristisk bebyggelsesstruktur og dels fortæller om en udviklingshistorie med ombygninger og tilføjelser i 1700- og i 1800-tallet. En tidligere tagform kan fx aflæses i bindingsværket i gavlen. I Grønnegade 27 er der desuden i det ydre kulturhistorisk værdi ved bebyggelsen i sin helhed med sin karakteristiske på en gang sammensatte og alligevel helstøbte form. Med sin forholdsvis beskedne etagehøjde og enkle udformning udgør ejendommen et eksempel på den variation, der knytter sig til Grønnegade og kvarteret omkring. Der knytter sig særlig kulturhistorisk værdi til forhusets fint proportionerede facade med alle dele og detaljer, herunder det taktfaste bindingsværk og vinduer og ikke mindst det røde, teglhængte heltag med gavlkvist med alle detaljer. I det indre knytter der sig kulturhistorisk værdi til forhusets overordnede velbevarede etage- og planløsning, der afspejler sig i dispositionen med de repræsentative stuer mod gaden og de sekundære og funktionsbetingede rum mod gården. Hertil hører de i ejendommen bevarede bindingsværkskonstruktioner samt alle ældre dele- og detaljer i interiøret herunder trappen, fyldingsdøre, paneler, ovnnicher og lofter med bjælker og panelering. I ejendommens interiør kan således aflæses en del af bygningens udviklingshistorie med skiftende tiders stilidealer.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Grønnegade 27 knytter sig i det ydre til ejendommen helt i bindingsværk med de røde teglhængte tage med kviste og skorstene samt den karakteristiske gavlkvist mod gaden. Der er arkitektonisk værdi ved anvendelsen af traditionelle og simple materialer som tømmer, puds og tegl samt ved forhusets velproportionerede facade, hvor det opstregede bindingsværk og de rødmalede tavl har en konstruktiv såvel som en dekorativ funktion. Det overordnede arkitektoniske udtryk er således solidt og ærligt. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den overordnede planstruktur, herunder med de bevarede trapper og den smalle gennemgående forstue, de velproportionerede stuer og værelser holdt i traditionelle materialer og enkelte bevarede veludførte snedkerdetaljer. Alt i alt et stemningsmættet og atmosfærefyldt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links