Havbogade 49 ligger på Havbogade 49 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen er fra 1700-tallet og er senere blevet delvist omsat i grundmur.

Beskrivelse

Bygningen ligger på den vestlige side af Havbogade, med haven strækkende sig ned mod havnefronten. Mod nord adskiller en meget smal tagdrypsslippe bygningen fra nr. 51, mens den sydvendte gavl ligger ud til en mindre vej. Havbogade 49 er den ene halvdel af et gavlkvisthus i bindingsværk med enkelte grundmurede partier. Bygningens bindingsværk er sortopstolpet, tavlene hvide og de opsprossede vinduer er rødmalede. Vinduerne i stueplan er i nr. 47 er ældre, torammede vinduer med seks ruder i hver ramme, mens nr. 49 har nyere termovinduer med tre ruder i hver ramme. Mod haven har nr. 47 en ældre, to delt revledør, mens nr. 49 har en nyere fyldingsdør med termoruder i øverste halvdel. På bjælken over hoveddøren ind til nr. 47 ses et ældre, håndmalet matrikelnummer. Gavlkvisten mod gaden er udkraget og bygningen har et teglhængt heltag med to skorstene med sokkel og krave i rygningen. Gavlkvistens vinduer er ældre. I tagfladen mod haven sidder i nr. 47 to opsprossede ovenlysvinduer, i nr. 49 et nyere, ikke opsprosset ovenlysvindue. Begge gavle er beklædt med sortmalede, lodrette brædder med lister. I bygningens indre ligger stuen mod gaden mens køkkenet vender mod haven. I køkkenet er dele af et ildsted med bageovn bevaret. Stueplanet har bræddeloft med et delvist knægtbåret, profileret bjælkelag. En ældre ligeløbstrappe, der ligger ved køkkenet umiddelbart bag havedøren, fører op til førstesalen, hvor en oprindelig enfyldingsdør med bukkehornsbeslag er bevaret.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Havbogade, hvor bygningen er med til at opretholde det historisk dominerede gadeforløb. Hertil kommer haven der strækker sig ned mod havnen.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens fremtræden som et dobbelthus i en traditionel bindingsværkskonstruktion med udkraget gavlkvist og stejlt, næsten ubrudt heltag. Facadens symmetriske bindingsværk, de to skorstene samt tætsiddende hoved- og havedøre har stor kulturhistorisk værdi, idet de direkte vidner om bygningens funktion som dobbelthus. Hertil kommer bygningens ældre dele og detaljer, herunder udkragningerne, de bræddebeklædte overgavle og de opsprossede vinduer. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til stuens placering mod gaden samt køkkenets placering mod gården. Hertil kommer det delvist bevarede ildsted med bageovn samt til de ældre konstruktioner og bygningsdele, herunder udskårne knægte, profilerede loftsbjælker og enfyldingsdøren med bukkehornsbeslag.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til de meget stejle og næsten ubrudte tagflader, der i samspil med de markante overgavle, lægger sig tungt og beskyttende over de lave mursider. Anvendelsen af få materialer og en enkel farvesætning resulterer i en traditionel og udpræget vertikal fremtræden, som især kommer til udtryk mod gaden, hvor den centralt placerede gavlkvist med det righoldige og symmetriske bindingsværk, dominerer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links