Hospitalet, Køng ligger på Bygaden 16 i Vordingborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Hospitalet i Køng blev opført i år 1793 af Konferensråd Niels Ryberg som en stiftelse, hvor Øbjerggård og Køng Fabriks ældre arbejdere kunne få ophold. Hospitalet fungerede således som en form for alderdomshjem, hvor udtjente arbejdere kunne få fri bolig og et mindre kontant rådighedsbeløb. Bygningen var indrettet med seks lejligheder til i alt ti personer, foruden en samlingsstue. Lejlighederne havde køkken med åbent ildsted, stue med bilæggerovn samt spisekammer med vindue til midtergangen. Sammen med de ligeledes fredede bygninger, Spindeskolen og Gl. Øbjerggård, er Hospitalet det eneste tilbageværende, bygningsmæssige vidne om Rybergs projekt i Køng. Bygningen er ombygget over flere omgange i tidsrummet 1848-1900, hvor der blev etableret nye lofter, gulvene blev hævet, symmetrien i grundplanen blev delvist ophævet og det oprindelige, afvalmede tag erstattet af trekantgavle. Den sidste beboer forlod Hospitalet i 1965.

Beskrivelse

Hospitalet ligger ud til Bygaden i Køng. Det er en rektangulær, grundmuret og gulkalket bygning med grå sokkel, traditionelle opsprossede vinduer, hvid trukket gesims og heltag af røde teglsten med seks murede skorstenspiber. Dørene er traditionelle revle- og fyldningsdøre. På gadesiden sidder en oprindelig sandstenstavle med inskription, hvoraf årstallet 1793 og navnet Niels Ryberg fremgår. I det indre har bygningen delvist bevaret en oprindelig ruminddeling og materialeholdning med en muret, langsgående midtergang samt mindre rum mod henholdsvis gade- og haveside. Dertil kommer seks bevarede ildsteder. Bygningen mangler gulvbelægning flere steder, murene står uden puds og loftet består af løse brædder. Bygningen anvendes aktuelt til opbevaring.

Miljømæssig værdi

Hospitalets miljømæssige værdier knytter sig til placeringen langs Bygaden i Køng, idet bygningen med sin beliggenhed og markante arkitektur er med til at fastholde Køngs bymæssige struktur og sikre opretholdelsen af de bevarede spor efter Køng Fabrik.

Kulturhistorisk værdi

Hospitalets kulturhistoriske værdier knytter sig til bygningens arkitektur, placering og indretning, som vidner om de oplysningsidealer, der lå bag Køng Fabrik og som inkluderede en hensyntagen til ældre og nedslidte medarbejdere. Hospitalets klassicistiske, symmetriorienterede fremtræden og placering i forhold til de ligeledes fredede bygninger, Gl. Øbjerggård og Spindeskolen, viser de rationelle idealer som Rybergs fabriksbyggeriet blev planlagt ud fra. Hertil kommer de bevarede, ældre og oprindelige bygningsdele og detaljer som sandstenstavlen, ildsteder, skorstenshamre og spor efter bilæggerovne. Hospitalet er således afgørende for forståelsen af det Rybergske engagement i Køng sidst i 1700-tallet.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder Hospitalet som en velproportioneret og enkel bygning med en fast symmetri og udpræget horisontal orientering, som især ses i sokkel og gesims samt i den tætte og taktfaste vinduessætning. Dertil kommer den enkle og karakterfulde materialeholdning, detaljering og farvesætning i form af grå sokkel, gulkalket grundmur, hvide opsprossede vinduer og gesims samt rødt tegltag.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links