Hyskenstræde 3-5 ligger på Hyskenstræde 3-5 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset er opført 1854-55 for købmand C. Matzen. Stukkaturudsmykningen under anden etages vinduer er først opsat i 1899, mens facadens oliemaling stammer fra 1908. Butiksindretningen kom til senere.

Beskrivelse

Ejendommen ligger i den østre husrække i Hyskenstræde, omgivet af lignende bygninger indrettet til butiks- og boligformål. Huset er tolv fag bredt og fire etager højt over en høj kælder; der er dog i senere tid indrettet lejligheder i tagetagen. I tolvte fag er indgangspartiet til nr. 5 hævet over gadeniveau med tre trin. Der er nedgang til kælderforretningerne i tredje og ottende i fag. Kælder- og stueetagen anvendes til erhverv, mens de øvrige etager er boliger. Facaden er muret og pudset. Over en lav sokkel er underetagen kvaderfuget op til en pudset, glat båndgesims med relieffer forstillende svaner under hvert vindue. Herover er muren ligeledes kvaderpudset. Gesimsen under taget er en retkantet, trukket gesims. Farveholdningen er grå på murfladerne og hvid gesims. Reliefferne er hvide med rosa bundfarve. Under vinduerne er der pudsede sålbænke. Vinduerne er firerammede med to ruder i de nederste rammer. På bagsiden er sidehuset placeret midterfor forhuset og opdelt på langs af en brandmur, således at det fungerer som sidehus for lejlighederne i både Hyskenstræde 3 th. og Hyskenstræde 5. Sidehuset inddeler endvidere bagsiden af ejendommen i to gårdrum, hvoraf det nordre er større end det søndre. Murene er pudset i begge gårdrum og tillige gulmalet i det nordre gårdrum. Gesimserne i begge gårde består af to enkle, retkantede led. Der er en nyere fyldingsdør fra den gennemgående forstuegang i nr. 5. Vinduernes opdeling er som på gadesiden. Vinduerne er originale, muligvis med fornyede rammer. Rammerne har glatte poste med trekvartstaf på hjørnerne tilsvarende profileret tværpost. Mod gaden er vinduerne grønmalede i underfacaden, og hvidmalede i overfacaden. Der er enkelte ældre, store butiksvinduer. Vinduerne er grønmalede mod den nordre gård og blåmalede i en lys nuance mod den søndre gård. Indgangsdøren i nr. 5 sidder i det yderste fag og er en tofløjet fyldingsdør med fem fyldinger med overvindue. Døren er fra opførelsen og er malet mørkegrøn. Der er et opsprosset overvindue over døren. Porten i nr. 3 er en nyere, tofløjet port med enkle fyldinger, og portrummet har bræddegulv, væggene er ligeledes bræddebeklædte og der er gråmalede bræddepaneler i brystningshøjde, loftet er pudset. I portrummet er der gennem to nyere, gråmalede fyldingsdøre indgang til hovedtrappen i nr. 3 samt til stueetagen i nr. 3 til venstre. Taget på for- og sidehus er et heltag med røde vingetegl. I rygningen er syv ældre skorstenspiber, hvoraf flere af dem har fire skorstensrør. I tagfladerne sidder flere ældre kviste i både for- og sidehus. I stuen i nr. 5 er en gennemgående forstuegang, der giver adgang til gården samt til hovedtrappen, som ligger bagest i huset ind mod gården. I nr. 3 er der indgang til hovedtrappen gennem højre dør i portrummet, også her ligger hovedtrappen bagest i bygningen ind mod gården. Herfra er der adgang til lejlighederne, hvoraf der er to på hver etage i nr. 3 og en på hver etage i nr. 5. Lejlighederne er overvejende indrettet med et mindre kammer køkken og bad i sidehuset. I enkelte lejligheder er køkkenet i nyere tid flyttet til smigfagsstuen. Bagtrapperne er placeret bagest i sidehuset. Mod gaden er der to stuer på hver to fag og en stue i smigfaget, hvorfra der er udgang til sidehusets rum. Lejlighederne i nr. 3 til højre har et kort sidehus, hvori køkkenerne og bagtrapper er placeret. Disse lejligheder har to tofags stuer og et etfags kabinet mod gaden, mens bad og kabinet vender mod gården. For alle lejligheder gælder det, at der mellem stuerne er tofløjede fyldingsdøre. Køkkenildstederne er bevaret i alle de besigtigede lejligheder og i kælderen. Køkkenildstederne, der er placeret i sidehusene er flere steder integreret som en del af et nyere badeværelse. Kælderen er indrettet til butikker og har en enkel indretning med traditionelle materialer, herunder bræddegulve, pudsede vægge, pudsede vægge og lofter. Trapperne er toløbstrapper med indstemte trin i vangerne og med elegante og spinkle Schinkelbalustre samt en håndliste af mahogni. Der er pudset under løbene. Trappen og alle hoveddøre ud mod trappen, bortset fra lejligheden i tageetagen, stammer fra opførelsen. Køkkentrapperne er også toløbstrapper med indstemte trin, uden nogen dekoration, men med runde balustre og en malet håndliste. På første, anden og tredje etage er vinduesvæggene mod gaden fuldpanellerede, ligesom der er brystningspaneler på de øvrige vægge i stuerne mod gaden. Væggene over panelerne er pudsede. Panelernes spejle svarer til spejlene på dørenes fyldinger. Lofterne er pudsede og har en profileret, klassisk loftgesims samt enkelte rosetter. Vinduerne, som er oprindelige, har poste med flad forkant og trekvartstaf på hjørnerne, en del med tilhørende anverfere og stormkroge. Mod gaden er de forsynet med forsatsvinduer. De enfløjede døre, som overvejende er fra opførelsen, har tre fyldinger over hinanden, mens de tofløjede døre har fem fyldinger, fordelt på tre større fyldinger, adskilte af lave, bosserede fyldinger. Enkelte steder ses nyere hængsling, mens de øvrige hængsler er de karakteristiske, indstukne med rund knop og indstukne låse med aflangt låseskilt og krykgreb af messing. Dobbeltdørene mellem stuerne har dobbelte slaglister, således at den gående fløj er bredere end den stående. Dørene er fra bygningens opførelsestidspunkt, ligesom indfatningerne er samtidige og har den karakteristiske platte. Der er dog også nyere døre fra perioden omkring 1900. Gulvene er flere steder fornyede eller belagt med parket, men der er bevaret enkelte ældre bræddegulve med synlig sømning og frisebrædder. I kælderen ses enkelte døre med fem fyldinger sandsynligvis fra bygningens opførelse.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Hyskenstræde 3-5 knytter sig til bygningens beliggenhed i husrækken i gaden, der består af tilsvarende bygninger fra samme periode. Facaden understøtter samhørigheden med de andre bygninger i gaden med de ens bygningshøjder, de mange steder gennemgående gesimsbånd, de ensartede facadelængder og de klassiske proportioneringsregler. Det er en tæt struktur, der får kvarteret til at fremstå som et hele, der danner et stemningsfuldt gademiljø. Således er Hyskenstræde 3-5 med til at opretholde Københavns ældre gadestruktur og velbevarede kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Hyskenstræde regnes for en af Københavns ældste gader og blev første gangnævnt i 1480 som "thet gamle Hyskenstræde". Oprindelsen til det sære navn skal formentlig søges i det offentlige nødtørftshus Østre Mag (mag = bekvemmelighed), som var anbragt på pæle i stranden ud for strædet. Sådanne bekvemmeligheder kaldtes også hyskener, en afledning af det plattyske "Hyseken", der betyder små huse. Ved slutningen af Valdemar Atterdags regeringstid, i juli 1373, omtales denne københavnske nødtørftsanstalt som Hysekebro. Den kulturhistoriske værdi ved Hyskenstræde 3-5 knytter sig i det ydre til bygningen bestående af for- og sidehus, med den repræsentative facades senklassicistiske udtryk med pudset facade og samtlige klassicistiske stilelementer, herunder cordon- og hovedgesims, der inddeler facaden vandret samt murfladernes kvaderfugning. I kontrast hertil står de enkle, malede gårdsider, hvor hovedgesimsen udgør den eneste dekoration. Kontrasten mellem facade og gårdside er således karakteristisk for samtiden, idet den afspejler vigtigheden af, at bygningen fremstod repræsentativ i gadebilledet. Således er det samlede anlæg bestående af for- og sidehus, et repræsentativt eksempel på et københavnsk beboelseshus. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af de ældre og oprindelige planløsninger på alle etager, der kendetegnes ved stuer og kabinet mod gaden, trapperum mod gården og en stue i smigfaget samt kamre, køkken, køkkenildsteder og nyere badeværelser i sidehuset. Denne planløsning afspejler den herskende levevis i datiden og er således karakteristisk for det københavnske byggeri på opførelsestidspunktet. Den kulturhistoriske værdi knytter sig også til det velbevarede interiør, hvor den høje håndværksmæssige standard på trapper, døre og panelering afspejler senklassicismen som det herskende stilideal på opførelsestidspunktet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Hyskenstræde 3-5 knytter sig i det ydre til den klassicistiske facade, hvor facadens længde fremhæves af den taktfaste vinduessætning og den vandrette accentuering i cordon- og hovedgesims, førstesalens brystningsrelieffer samt kvaderfugningens markerede, vandrette fuger. Den udprægede vandrette accentuering får et fint modspil af facadens anselige højde, hvorved bygningen kommer til at fremstå særdeles markant i den smalle gade. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de velproportionerede stuer og trapperummet, hvor de fint forarbejdede og nedtonede snedkerdetaljer forlener rummene med den borgerlige senklassicismens stringente og diskrete elegance.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links