Klokkestræde 2
.

Klokkestræde 2 ligger på Klokkestræde 2 i Samsø Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Klokkestræde 2 er sandsynligvis opført af egetømmer fra den udflyttede gård, Brøndkær, der lå omtrent på dette sted. Den nuværende bygning nævnes sandsynligvis første gang ved en brandtaksering i 1837, hvor den beskrives som otte fag lang med beboelse, lo, stald og fåresti. Lo, stald of fåresti har sandsynligvis været indrettet i de vestligste fag. Omkring 1848 var bygningen udvidet med et tofags sidehus på sydsiden ud for de vestlige fag. Yderligere et udhus blev opført i cement mod gadesiden. Begge udhuse blev nedrevet i 1900-tallets første halvdel. Tagskægskvisten var frem til ca. 1925 forsynet med luger i stedet for vindue.

Beskrivelse

Klokkestræde 2 ligger overfor Klokketårnet nær gadekæret centralt i Nordby på Samsø. Bygningen ligger lidt tilbagetrukket fra gadelinien og arealet foran er belagt med pigsten. Bagved bygningen er en mindre have og der er en smal slippe ind til nabobygningen Klokkestræde 4.

Klokkestræde 2 er et ni fag langt længehus, som hviler på en lav sokkel af marksten og er opført i sortopstolpet bindingsværk. Bygningen bærer et stråtækt heltag med mønning og en ældre skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen. Den vestlige gavltrekant har sorttjæret bræddebeklædning med vindskeder og grundmur nederst, mens den østlige er af bindingsværk i fuld højde med et vandbræt i overgangen mellem rum og gavltrekant. I facadens midterfag sidder hoveddøren, der er en ældre fyldingsdør med indfatning med udskåret tungekant og et opsprosset overvindue øverst, herover er en tagskægskvist med et torammet, småsprosset vindue. Foran hoveddøren er en støbt totrinstrappe. I facadens andet fag fra vest ses en sekundær dør i form af en ældre fyldingsdør med tre fyldinger. På havesiden er nyere, traditionelt udført todelt dør med et opsprosset glasparti øverst og i den vestlige ende ses en nyere, traditionelt udført revledør. Vinduerne er overvejende ældre, torammede vinduer med tre eller seks ruder i hver ramme. Dog ses et enkelt termovindue i vestgavlen og et traditionelt trerammet vindue på havesiden. Over alle vinduer er påmalet fladbuede blændingsfelter.

Det indre er præget af en traditionel grundplan med et delvist bevaret langsgående midterskillerum, der opdeler huset i forstue med en ældre ligeløbstrappe til tagetagen, køkken og stue mod gaden samt kammer og stue mod havesiden i syd. Det vestlige fag rummer bryggers og bad. I bryggerset er der gennem en gulvluge adgang til et mindre kælderrum med støbt gulv og murede, pudsede og kalkede vægge. Tagetagen er indrettet med repos og et værelse i hver gavl. Det indre er præget af en traditionel materialeholdning. Lofterne har hvidmalet listeloftet og synligt ældre bjælkelag. Væggene har ligeledes ældre pladebeklædning. Gulvene er støbte med pladebeklædning. Der er bevaret flere ældre fyldingsdøre med ældre gerichter og hængsling. Skorstenen er bevaret i det indre. Flere vinduer har ældre anverfere og stormkroge og alle er forsynet med en forsatsløsning. Tagetagen har bræddebeklædte skråvægge og loft, mens gulvene er nyere lakerede bræddegulve. Også i tagetagen er der ældre fyldingsdøre med en ældre beslåning, ligesom tagkonstruktionens hanebånd er synlige.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Klokkestræde 2 knytter sig til beliggenheden ved Klokketårnet og nær gadekæret i Nordby, hvor bygningen indgår som en integreret del af Nordbys velbevarede landsbymiljø i kraft af den traditionelle byggeskik og materialeholdning.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Klokkestræde 2 knytter sig til bygningens beliggenhed og ret klejne størrelse, der er et vidnesbyrd om Nordbys ældre bebyggelsesmønster og udvikling, hvor der tidligere sås et bælte, bebygget med gårde lige inden for landsbyens omgivende veje, mens den tidligere forte i midten var blevet bebygget med mindre gårde og standsvendehuse omkring gadestævnet og gadekæret. Hertil kommer de to vestlige fags mere lukkede karakter uden vinduer, der endnu vidner om disse fags tidligere anvendelse som stald og udhusdel. Hertil kommer Klokkestræde 2s egnskarakteristiske bindingsværk med fodrem og spor efter gennemstukne bjælkehoveder, en enkelt dok i hvert fag.

Som et sjældent træk ved den lokale byggeskik ses der skråbånd i den østlige gavl. Den manglende brug af skråbånd og den bræddebeklædte overgavl er ligeledes karakteristisk for Nordby, ligesom fordøren med indramning og trægesims. Hertil kommer den traditionelle tagskægskvist og dennes placering over hoveddøren, der har beskyttet udgangen i forbindelse med eventuelt nedfaldende tagmateriale i forbindelse med brand. Tagskægskvisten har også fungeret som åbning til tagetagen, der før i tiden anvendtes til opbevaring. Skorstenspiben vidner endvidere om ildstedet som den eneste kilde til madlavning og opvarmning før i tiden.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af en ældre grundplan, der ses i forstue, køkken mod gaden i nord, den delvis bevarede midterskillevæg og i den traditionelle placering af stue og kammer mod havesiden i syd. Også det kølige kælderrum vidner om tidligere tiders mulighed for opbevaring af kuldekrævende varer. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder loftets synlige bjælkelag og fyldingsdørene med gerichter og beslagværk og den ældre ligeløbstrappe langs skorstenen, der alle vidner om bygningens alder og udvikling.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Klokkestræde 2 knytter sig i det ydre til det lille, fritliggende hus, hvor det regelmæssige bindingsværk, farvesætningen og de ubrudte tagflader giver bygningen et særdeles karakterfuldt og helstøbt udtryk. Udtrykket er enkelt og facadens dekoration begrænser sig til hoveddørens sirligt udførte indfatning og opsprossede overvindue.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links