Nørregade 22
.

Nørregade 22 ligger på Nørregade 22 i Køge Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Nørregade 22 er antagelig opført i slutningen af 1600-tallet. Den tidligere gadefacade var som resten af bygningen opført i bindingsværk med let udkraget øvre stokværk uden knægte. Bindingsværksfacaden blev omsat til den nuværende grundmurede facade i 1877. På et ældre foto af gårdsiden ses det, at der tidligere har været en indgang i stueetagens tredje fag, samt flere vinduer i stueetagen og en kældernedgang med skur midtfor bygningen. I tilknytning til det eksisterende forhus lå der tidligere en elleve fag lang sidelænge langs det nordre skel, et nitten fag langt tværhus samt et seksfags sidehus mod syd, alle opført i bindingsværk i to stokværk.

Beskrivelse

Nørregade 22 ligger vest for Køge Kirke i Køges ældste bykerne. Bygningen er opført som beboelses hus og rummer i dag butik og café i stueetagen samt kontorlokaler på første sal.Nørregade 22 er en ti fag lang bygning i to etager over en kælder. Bygningen er grundmuret mod gaden og opført i bindingsværk mod gården. Den bærer et heltag af røde vingetegl med to skorstenspiber med sokkel og krave rygningen og tre kviste i tagfladen mod gaden. Kvistene har torammede vinduer og sternbrædderne har dekorativt udskårne tunger. Alt træværk er blåmalet. Gadefacaden er hvidmalet, og underetagen er inddelt i nyere butiksruder, der delvist følger overetagens faginddeling, og foran butikkens indgangsdør er der en granittrappe, og i det sydlige sidefag er portåbningen. Overetagen har brede sidefag med trerammede vinduer sat i blændinger med murede bryn over. Etagens øvrige vinduer er inddelt i blændinger på to, fire og to fag, alle blændinger er afsluttet med trappefriser øverst. Vinduerne er ældre, blåmalede korspostvinduer, og der er gennemgående murede sålbænke under vinduerne i hver blænding. Facaden afsluttes øverst af en hovedgesims med tandsnit. I portrummet er væggenes bindingsværk kalket over stok og sten, og der er opsat nyere belysning i loftet. På gårdsiden er der over de to nordligste fag tilbygget et sidehus, der ikke er omfattet af fredningen. Portåbningen er på gårdsiden udført i bindingsværk med skråbånd og bue udskåret i overliggeren. På denne side er bindingsværket kalket over stok og sten. I tredje til tiende fag er overetagen udkraget i en svalegang, der siden er blevet lukket og inddraget i førstesalens lejlighed. Svalegangens udkragede bjælker bæres af affasede skråstivere. Der er adgang til første sal ad en nyere ligeløbs trætrappe med repos foran en indgangsdør i 10. fag. I stueetagen er der korspostvinduer med opsprosset underramme, mens første sals vinduer er torammede, torudede vinduer. Alle vinduer er ældre og grønmalede. I det indre er underetagens butik og café generelt indrettet med nyere overflader og installationer, og den åbne grundplan er ligeledes nyere. Første sal er indrettet med tre fine stuer en suite mod gaden og bagvedliggende mindre rum, tekøkken samt forbindelsesgang i den tidligere svalegang. Der er badeværelse og garderobefaciliteter i den nordlige ende mod sidehuset. Alle rum fremstår med plankegulve og hvidmalede, glatte vægge. Lofterne er pudsede, og der er opsat stukrosetter i stuerne. I alle rum er der ældre hvidmalede fyldingsdøre og gerichter. Dørgrebene er nyere. I det bageste rum mod gangen fremstår bindingsværkets skråstivere synlige. Loftet fremstår uudnyttet og anvendes til opbevaring.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Nørregade 22, knytter sig i det ydre til bygningens beliggenhed, hvor bygningen indgår harmonisk i husrækken af ældre fredede eller bevaringsværdige bygninger i Nørregade og bidrager herved til det mangfoldige, bevarede historiske miljø i Køge by. På gårdsiden bidrager den hvidkalkede bindingsværksvæg med lukket svalegang, den nyere trætrappe og brolægningen til den bevarede historiske stemning.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den grundmurede gadefacade og den ældre bindingsværksside mod gården, der vidner om bygningens høje alder. Gadefacaden vidner om den ombygning, bygningen gennemgik i 1877, hvor bygningen fik et udtryk, der var tidssvarende for sin samtid. I modsætning hertil står den ydmyge gårdside, opført i overkalket bindingsværk. Den tillukkede svalegang er enestående i Køge, og der endvidere kun få bevarede svalegange i resten af landet. Hertil kommer tagets stejle hældning, der også vidner om bygningens høje alder.

Arkitektonisk værdi

I Nørregade 22 knytter den arkitektoniske værdi i det ydre sig til facadens symmetriske opbygning, hvor den rytmiske faginddeling giver liv og karakter til bygningen. Udtrykket er dekorativt, hvilket især skyldes de aftrappede blændinger og bryn over førstesalens vinduer. I modsætning hertil fremstår gårdsiden med sit overkalkede bindingsværk, hvor det robuste tømmer med tydelige spor efter ændringer og de tætsiddende, små vinduer giver denne side et djærvt og enkelt udtryk. Både på facade og gårdsiden er de store, ubrudte tagflader af vingetegl med til at samle og fastholde de to siders forskelligartede udtryk.I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig særligt til de en suite forbundne stuer mod gaden, hvis plankegulve, enkle stukkatur og fyldingsdøre giver disse rum et let herskabeligt præg. Hertil kommer forbindelsesgangen, der med sit lyst bemalede interiør og mange vinduesåbninger på begge sider, endnu har bevaret sit oprindelige og historiske udtryk som svalegang.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links