Poul Kinafarers Gård
.
Poul Kinafarers Gård
.
Poul Kinafarers Gård
.
Poul Kinafarers Gård
.
Poul Kinafarers Gård
.
Poul Kinafarers Gård
.

Poul Kinafarers Gård ligger på Østergade 1 A i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Pakhuset blev opført kort før 1771 for storkøbmand og skibsreder Poul Jacobsen Kinafarer, som i 1754 købte den anseelige ejendom af sognepræst Seerup. Gården bestod dengang af et toetages bindingsværksforhus på 18 fag mod Østergade samt to store sidebygninger i bindingsværk med stråtag. I 1760'erne, hvor Poul Jacobsen blev anset for at være byens driftigste købmand, blev det nødvendigt at skaffe yderligere oplagsplads, hvorfor den 15 fag lange og to etager høje pakhusbygning blev opført i den tidligere have. I 1893 blev forhuset nedrevet og erstattet af en ny bygning.

I 1900-tallet fungerede pakhuset en overgang som lagerbygning til en cykelhandler. I begyndelsen af 1990´erne blev pakhuset indrettet til at huse erhvervslokaler i stueetagen og på første sal, og i tagetagen blev der indrettet to lejligheder. Ved denne lejlighed blev den ældre facadekvist med hejsebom erstattet af en nyere kvist, ligesom der på gårdsiden blev etableret endnu en facadekvist over portåbningen. I nordsiden kom der fire pultkviste, og der blev ilagt GVO-vinduer i alle tagfladerne som erstatning for de ældre støbejernstagvinduer. Revlelugerne foran de mindre åbninger blev fjernet, og der blev isat nye vinduer, ligesom der kom døre i pakhusåbningerne. I 2008 blev førstesalen ombygget til også at rumme to lejligheder.

Beskrivelse

Pakhuset, der benævnes Poul Kinafarers Gård, ligger i gården bag forhuset Østergade 1. Gårdspladsen foran pakhuset er pigstensbelagt og bagved er et stort areal, der anvendes til parkering. Pakhuset er en toetages bindingsværksbygning med let fremkraget overetage, rødt, opskalket heltag med afvalmede gavle og en rødkalket skorstenspibe med sokkel og gesims i rygningen. I tagfladerne ses adskillige nyere tagvinduer. I den nordre tagflade er desuden fire nyere, teglhængte pultkviste og i den søndre to nyere, teglhængte facadekviste. Pakhuset fremstår med sorttjæret sokkel, dels af kampesten dels af mursten, sortopstolpet bindingsværk og rødkalkede tavl. Pakhusets vinduer er nyere, udført som etrammede og smårudede vinduer. I soklen er et par ældre støbejernsvinduer samt et par ældre revleluger. Mod gården er der fem pakhusåbninger med revleluger foran, hvori der er isat nyere trærammedøre med glasruder. Foran dørene i den øverste etage er monteret nyere metalværn. Foran hoveddøren er en lav granitstenstrappe, og foran den anden dør i stueetagen er en ældre læsserampe, hvorunder en ældre granitstenstrappe fører ned til kælderen, hvor der er en ældre revledør. I gårdsiden er desuden en portåbning, hvori der er et nyere, trefløjet dørparti med rammetræ og sprosser. Revleluger, døre og værn er sortmalede, mens vinduer og portens dørparti er malet lysegrå.

Pakhusets vestre del rummer i stueetagen erhvervslokaler, mens den øvrige del af bygningen er indrettet med boliger – en i stueetagen og to på første sal samt i tagetagen. I erhvervsdelen er portrummet bevaret samt mindre rum på hver side af dette, dog er der indføjet et vindfang i portåbningen. I beboelsesdelen er et gennemgående trapperum med en nyere, fuldmuret trappe, vandskurede vægge, teglsten lagt i sildebensmønster på gulvet i stueetagen og trægulve på de øvrige etager. Lejlighederne er indrettet omkring en gennemgående hovedskillevæg og hovedsageligt med køkkener og bad beliggende mod nord. Overalt er den ældre tømmerkonstruktion synlig. Lejlighederne og erhvervsdelen fremtræder med nyere bræddegulve, pudsede vægge og loftflader, hvori stolper og bjælkelag er synligt. Overalt er der nyere profilerede gerichter og pladedøre, og de nyere vinduer er udført med koblede rammer. Der er kun kælder under pakhusets østre del, og den anvendes til depotrum for lejlighederne, hvorfor den er inddelt af nyere tremmeskillevægge. Kælderen fremtræder med pigstensbelægning, ubehandlede kampestensvægge og synlig tømmerkonstruktion, hvorimellem lofterne er isoleret med gipsplader.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Poul Kinafarers Gård knytter sig til pakhusets beliggenhed bag forhuset, Østergade 1, hvor det indgår i en købmandsgårds traditionelle bebyggelsesmønster omkring et pigstensbelagt gårdrum. I kraft af bygningens højde og rige bindingsværksfacader bidrager pakhuset væsentligt til den gamle bykernes bebyggelsesstruktur og stemningsfulde gårdmiljøer.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til Poul Kinafarers Gård som en større købmandsgård, hvilket kan aflæses i den store og langstrakte grunds placering ud til byens hovedstrøg nær Torvet, hvor størstedelen af handlen foregik. Købmandsgårdens bevarede pakhus indikerer, at købmandsgården havde en anseelig størrelse med også forhus og sidehuse. Pakhuset vidner således om Faaborgs florissante periode i sidste halvdel af 1700-talllet, hvor handelslivet tog stærkt opsving i byen, og skibsrederne skaffede sig solide indtægter på handel med østens lande. Funktionen som pakhus er stadig aflæselig i de enkle facader med læsserampe, pakhusåbninger og kviste, hvor man har lastet korn ind og ud af bygningen. Hertil kommer den bevarede portåbning og de mange vinduesåbninger med bevarede stabler fra de revleluger, som lukkede åbningerne. Vinduesåbningerne blev brugt til at ventilere bygningen og det opbevarede korn. Endvidere er der kulturhistorisk værdi ved pakhusets bindingsværk med rig anvendelse af stolper, løsholter, dokker og skråbånd, der er karakteristisk for Fyn. I pakhusets indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den synlige og kraftige tømmerkonstruktion med søjler, dragere og bjælker, der vidner om, at bygningens etagedæk kunne bære store mængder af eksempelvis korn. Hertil kommer de bevarede detaljer, herunder tøjringsringen i portrummet samt notaterne på bjælkerne i stueetagens lejlighed, der ligeledes vidner om bygningens tid som pakhus.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Poul Kinafarers Gård knytter sig i det ydre til pakhusets enkle form som et længehus, der træder i karakter på grund af den høje sokkel, facadernes taktfaste bindingsværk og det store afvalmede tag. Bygningen har et simpelt materialevalg i tømmer, tavl og tegl, og den righoldige tømmerkonstruktion giver facaden et stringent udtryk på grund af symmetrien og den rytmiske anvendelse af stolper, løsholter, dokker og skråbånd. Den svagt fremkragede overetage og bjælkelagenes udskårne bjælkeender giver den ellers rationelle bygning et elegant udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links