Søen Even er en ca. 23 ha stor sø, som via Even Å har forbindelse til Præstø Fjord, hvilket giver søen en vis saltvandspåvirkning. Even er meget lavvandet med en middeldybde på kun 0,3 m og en største dybde på 0,7 m. Med tiden vil søen således gro til og blive omdannet til en mose. Søen har et opland på 664 ha, hvoraf det mes te er landbrugsland. Søen omkranses dog af skov og mose, mens selve søen præges af vidtstrakte rørskove. Lige syd for søen findes et moseareal med ekstremrigkær. Her vokser en række sjældne planter som butblomstret siv, mygblomst, sumphullæbe, kødfarvet gøgeurt, majgøgeurt, leverurt og engtroldurt, ligesom kæret er levested for den sjældne skæv vindelsnegl.

Even er kendt for sit rige fugleliv. Gennem tiden er der iagttaget 151 forskellige fuglearter på og omkring søen. Blandt de mere bemærkelsesværdige ynglefugle er stor skallesluger, rørhøg og havørn.

Søen Even ligger i en tunneldal og er svært tilgængelig. Man kan kun komme tæt på søen ved at gå på en sti i Faksinge Skov på søens østside. Denne sti er en del af vandreruten Fjord til Fjord Naturstien. Fra stien er det ofte muligt at se de ynglende havørne på søens modsatte bred.
.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Vordingborg Kommune

Se alle artikler om Ferske vande