Sankt Gertruds Stræde 10 ligger på Sankt Gertruds Stræde 10 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset blev opført mellem 1730 og 1757. Den først kendte ejer var vognmand Claus Lydersen (1757). Den oprindelige bygning på to etager blev forhøjet til tre etager i 1866. I samme omgang blev facaden pudset og forsynet med bånd. Sidehuset på syv fag og i bindingsværk blev ligeledes opført mellem 1730-1757. Det andet sidehus på fem fag blev opført i 1826 for farver K. Lind. Baghuset blev opført mellem 1730 og 1757 som en to etages bygning med halvtag. Engang inden 1861 blev det forhøjet til tre etager med kvist og mansardtag. Forhuset anvendes i dag til erhverv og bolig. Side- og baghuse anvendes til erhverv.

Beskrivelse

Sankt Gertruds Stræde 10 ligger ved hjørnet af Sankt Gertruds Stræde og Rosenborggade og udgør et traditionelt københavnsk gårdmiljø, hvor forhuset er sammenbygget med et sidehus, der hænger sammen med et baghus. Den fjerde side af gården udgøres af et sidehus og en mur, der støder op til Rosenborggade 10. Forhuset er opført som et otte fag langt og tre etagers højt grundmuret hus med høj udnyttet kælder og loft. Facaden er pudset og malet gul, mens gårdsiden er malet orange. Heltaget er af røde teglsten med en skorstenspibe i rygningen samt fire kviste mod gaden og to mod gården. Anden og tredje etage adskilles af et bånd. Facade og gårdside afsluttes af en profileret hovedgesims. På Facadens ses under vinduerne murede sålbænke. Indgangspartiet med traditionelt udført portdør med fyldinger, gennemgang til gård med synligt bindingsværk og trappeopgang sidder i de to yderste fag. Hoveddøren er en traditionelt udført fyldingsdør med glas i den øverste del. Derudover er der indgang til kælder via en traditionelt udført bræddebeklædt dør i det fjerde fag. Over både port og hoveddør ses et halvrundt vindue med radiære sprosser. Vinduerne på gadesiden er traditionelt udført korspostvinduer med tværsprosse. På gårdsiden ses traditionelt udførte torammede vinduer med tværsprosser. Alt træværk er grønmalet. I det indre er forhusets planløsning med trappeopgang og en lejlighed på hver etage bevaret. Loftetagen er blevet indrettet til lejlighed. I de enkelte lejligheder er den traditionelle planløsning stort set bevaret med en midterskillevæg, hvor stuer en suite ligger mod gaden og køkken, mindre værelser og badeværelse ligger mod gården. Der er i flere af lejlighederne opsat nyere tværskillevægge. Interiørerne består af ældre, traditionelt udførte og nyere overflader, herunder bræddegulve, stukkatur, linoleum, fliser, synlige loftsbjælker og ældre og traditionelt udførte bygningsdetaljer, herunder væg- og lysningspaneler, fyldingsdøre, gerichter og skorsten. Kælderen er nyindrettet med flisegulv og synligt fundament af kampesten. Forhuset er sammenbygget med et grundmuret sidehus på syv fag i to etager med udnyttet loftsetage, hvoraf de to fag mod forhuset er en etage højere. Halvtaget er som forhusets med tre kviste og en skorsten i rygningen. Facaden står som gårdsiden på forhuset. Vinduerne er både ældre og traditionelt udførte korspostvinduer med undtagelse af torammede vinduer i det forhøjede fag. I sammenbygningen mellem for- og sidehus ses en kældernedgang med en kælderdør som i forhuset. Hoveddøren udgøres af en traditionelt udført fyldingsdør med overvindue med sprosser og foran ses trappe af granittrin. Alt træværk er grønmalet. Sidehuset er sammenbygget med et grundmuret baghus på fire fag i tre etager. Halvtag og facade som sidehuset med en spidsbuet gavlkvist over et fag. Vinduer og døre er både ældre og traditionelt udførte og udgøres af: fire store og to mindre opsprosset etrammede vinduer, et fladbuet opsprosset vindue i gavlkvisten og to tofløjede, opsprossede glasdøre. Herudover ses en nyere glasdør, der fungerer som hoveddør og ved siden af en ældre sparrebelagt bræddebeklædt tofløjet port. Alt træværk er grønmalet.Baghuset er sammenbygget med et grundmuret sidehus i fem fag på to etager. Tag og facade står som det andet sidehus, dog med undtagelse af to runde tagvinduer og en blænding i det yderste fag i den nederste etage. Gavlkvisten afsluttes af en brudt, profileret gesims. Vinduer og døre er ældre og traditionelt udførte og udgøres af: Seks torammede vinduer med tværsprosser, to korspostvinduer med tværsprosser, en hoveddør som det andet sidehus og en bræddebeklædt dør. Alt træværk som i de resterende bygninger. I side- og baghusene er en ældre trappeopgang i det ene sidehus bevaret og den resterende del er nyindrettet til kontorer med nye skillevægge, ny trappe og vareelevator i beton i baghuset og nyere overflader, herunder gipslofter med indbyggede spots og glasvægge samt traditionelle overflader som ølandsfliser og bræddegulve. Interiørerne udgøres af traditionelt udførte fyldingsdøre med gerichter, skorstene og synligt bjælkelag.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Sankt Gertruds Stræde 10 knytter sig til det enkle klassicistiske eksteriør, der føjer sig ind i både Hausergade og Sankt Gertrud Strædes ældre husrækker. Ejendommen er således et væsentlig bidrag til det velbevarede gademiljø, der findes i området omkring Kultorvet. Endvidere er der værdi tilknyttet den brostensbelagte gård, hvor for-, side- og baghusene sammen danner et stemningsfyldt og homogent københavnsk kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi i Sankt Gertruds Stræde 10 knytter sig i det ydre til forhusets enkle klassicistiske facade, der er kommet til i midten af 1800-tallet, herunder pudsede facader, karakteristiske korspostvinduer med højtsiddende tværpost og opdeling af rammer med vandrette poster. De klassicistiske træk kommer ligeledes til udtryk i den taktfast opbyggede facade med regelmæssigt placerede vinduer, det spinkle bånd, hovedgesimsen og friholdte murflader mellem vinduerne. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til forhusets traditionelle planløsning med stuer en suite mod gaden og køkkener samt mindre værelser mod gaden. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi i det indre sig til hierarkiet mellem bygningerne, hvor forhusets lejligheder med stukkatur og paneler i forhold til side- og baghusenes mere ydmyge og simple interiør vidner om, at bygningerne har haft forskellig anvendelse.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Sankt Gertruds Stræde 10 knytter sig i det ydre til det klassicistiske udtryk, kendetegnet ved facadens klare og enkle formsprog med regelmæssig faginddeling, markering af de horisontale linjer i form af et spinkelt bånd, sålbænke og en kraftigere hovedgesims samt de traditionelt udførte vinduer, der tilsammen skaber en rolig og harmonisk facade med en svag reliefvirkning. Endvidere har forhusets bagside samt side- og baghusenes ensartede og enkle udformning med pudsede og orangemalede facader samt det grønmalede træværk arkitektonisk værdi, fordi det ensartede udtryk skaber en helhed mellem de forskelligt udformede bygninger.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links