Skibbrogade 8
.

Skibbrogade 8 ligger på Skibbrogade 8 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Pakhuset, der udgøres af Skibbrogade nr. 6 og 8, er hvad der står tilbage af et stort stald- og pakhuskompleks bag købmandsgården Vestergade nr. 12 og 14. Stald- og pakhuskomplekset havde Hans Petersen Angel ladet opføre. Gavlhuset er den nu forkortede del af et 15 fags pakhus bygget i 1825. Længehuset blev opført i 1828 som afløser for en ældre bindingsværksstald på 17 fag. I forbindelse med stald- og pakhuskomplekset blev der i 1840'erne opført en tobaksfabrik. Denne fabrikation fik et betydeligt omfang i årene frem til 1864. På et fotografi fra 1979 ses det, at pakhuset mod gaden havde korspostvinduer ved siden af porten. Omkring 1980 skiftede pakhuset funktion og blev indrettet til lejligheder ved arkitekt Karstensen. Tønders havn, Skibbroen, blev opført allerede i den sene middelalder. I begyndelsen var her først bådebroer i træ, men senere blev der bygget en rigtig kaj i granitsten. I 1934 blev kanalen fra Møllekulen til Skibbroen tilkastet, og i 1940 blev også selve havnebassinet tilkastet. Dermed var Tønders stolte historie som søfartsby definitivt slut.

Beskrivelse

Pakhuset er beliggende på nordsiden af Skibbrogade. Pakhuset udgøres af to sammenbyggede ejendomme, det østlige har adressen Skibbrogade 6 og det vestlige Skibbrogade 8. Skibbrogade 8 udgøres af et længehus med en bred gavlkvist mod vest. Længehuset er en grundmuret, toetages bygning med heltag af røde tegl. Soklen består af granitkvadre, murene står i rød, blank mur og afsluttes af murede gesimser. Under gavlkvisten ses nederst en kurvehanksbuet portåbning, hvori der sidder en tofløjet revleport med indgangsdør og kraftige beslag. Over porten findes to rundbuede åbninger med en- og tofløjede, stabelhængte revleluger, og i gavlspidsen er en halvcirkulær blænding. Vinduerne udgøres af nyere, men traditionelt udførte, etrammede og smårudede vinduer, dog er der et ældre spidsbuet støbejernsvindue vest for porten. Bag lugerne på første sal er der nyere, tofløjede franske døre og to vandrette brædder foran fungerer som værn. I murene sidder en mængde simple murankre. Gårdsiden er lig gadesiden, men vest for porten er en nyere, stabelhængt revledør og øst for porten er en nyere rammedør med glasruder i den øverste del. Portrummet har betonflisebelægning, kalkede vægge, vandret loft af nyere brædder og en synlig, bærende trækonstruktion med søjler, kopbånd og drager. I den østvendte væg, over to murede trin, sidder en nyere rammedør med glasfyldinger øverst. Mod gården er der et aflukke bag nyere spanske vægge. Som mod gaden lukkes portrummet mod gården også af en nyere revleport med indgangsdør.

Pakhuset er indrettet med lejligheder, hvortil der fra portrummet er adgang til et trapperum med en nyere trætrappe. Tagetagen er udnyttet og der er undertag af banevarer. I lejlighederne er de oprindelige bjælkelag synlige. Lejlighedernes interiør er nyere, kendetegnet ved bræddegulve, pudsede vægge og lofter imellem de synlige bjælkelag. Dørene er nyere pladedøre med enkle gerichter og fodpaneler. Vinduerne er forsynet med forsatsruder.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Skibbrogade 8 knytter sig til pakhuset som en integreret del af den sammenhængende række af ældre grundmurede bygninger, der sammen med gadens krumning og brolægning giver et autentisk og stemningsfuldt gadeforløb i Tønders gamle bykerne.

Kulturhistorisk værdi

Pakhusets kulturhistoriske værdi knytter sig til dets oprindelige funktion til opbevaring af korn og varer, hvilket kan aflæses i facadernes port- og lugeåbninger med tilhørende revleluger. Etagernes og portrummets kraftige tømmerkonstruktion og de solide murankre udvendigt vidner om, at bygningens etagedæk blev opført til at kunne bære store mængder af eksempelvis korn. De forskellige spor efter tidligere åbninger i murværket afspejler bygningens skiftende funktion. Pakhuset bærer endvidere fortællingen om Skibbroen, Tønders havn, der var et vigtigt led i 1700-tallets blomstrende handelsliv, hvor varerne blev læsset fra skibene ind i pakhusene til opbevaring, inden de blev solgt i forhuset, beliggende i Vestergade – byens handelsgade. Pakhuset har således også kulturhistorisk værdi i sin funktion som et bevaret, vigtigt led i den traditionelle købmandsgårds traditionsbestemte bebyggelsesstruktur. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de oprindelige, bærende konstruktioner og dæk, samt til alle spor efter den tidligere funktion som pakhus.

Arkitektonisk værdi

Pakhusets arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens volumen, der sammen med pakhuset i Skibbrogade 8 fremtræder som et imponerende og stateligt pakhuskompleks med tre markante gavlpartier. De tre gavle bringer symmetri og et stærkt ydre til pakhusene. Den arkitektoniske form knytter sig endvidere til pakhusets sluttede og bastante form, som underbygges ved pakhusets enkle fremtræden i rød, blank mur med muret gesims og rødt heltag. De funktionsbestemte detaljer, herunder pakhusåbningerne, bidrager med en finesse til facader og tag og understøtter opfattelsen af en yderst velproportioneret bygningskrop. De relativt små vinduer understøtter en horisontal linje i bygningsvolumenet, der ellers præges af den vertikalt stræbende gavl. De mange åbninger og spor i murværket bidrager til opfattelsen af nogle meget levende og dynamiske facader.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links