Slotsgade 23
.
Slotsgade 23
.
Slotsgade 23
.
Slotsgade 23
.
Slotsgade 23
.
Slotsgade 23
.
Slotsgade 23
.
Slotsgade 23
.
Slotsgade 23
.

Slotsgade 23 ligger på Slotsgade 23 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Slotsgade 23 blev opført i ca. 1570 af Asmus Müller, og er et af de ældste, bevarede bindingsværkshuse i Haderslev. Asmus Müller var kok hos Hertug Hans og fik den 14. november 1568 overdraget et grundstykke, der var udstykket af kålgården til det gamle Haderslev Slot. I begyndelsen af 1800-tallet lod den daværende ejer, Jens Jensen Wraae, gavlen mod gaden ommure. I 1936 blev der indrettet butik mod gaden, ligesom den grundmurede del af langsiden stammer også fra dette år. Bygningen er i nyere tid igen blevet indrettet udelukkende til lejligheder.

Beskrivelse

Slotsgade 23 ligger sammenbygget med det ene nabohus i husrækken i Slotsgade i Haderslevs ældste bykerne. På bygningens østlige side er der indkørsel til en langstrakt, brolagt gård.Slotsgade 23 er et fire fag bredt og ti fag langt gavlhus med grundmuret gavl, de øvrige sider er opført i sort opstolpet bindingsværk af både nyere og ældre tømmer. Tavlene og murværk er gulkalket. Bygningen hviler på en pudset, sortmalet sokkel og bærer et heltag hængt med røde tegl. Der er to nyere skorstene i rygningen. Mod gaden er et glat bånd i etageadskillelsen og murværket afsluttes øverst af en glat hovedgesims. Vinduerne er nyere, hvidmalede torammede og trerudede vinduer. På bygningens langside mod gården er de første fire fag grundmuret i stueetagen, den øvrige del af siden er opført i bindingsværk og de seks bagerste fag fremstår udkraget i første etage. Den udkragede etage er båret af svungne knægte, samt udskårne skæl, der dækker bjælkehovederne. Overgangsremmen er smykket med udskårne kølbuer og der er dobbelte skråbånd i begge etagers undertavl. Den modsatte langside har højstolper med fire tavl i højden og enkelte skråbånd i undertavlene. Der er indgang til bygningen i langsiden mod gården gennem en brunmalet dør og foran er der en toløbstrappe af pudset murværk med metalgelænder. Gavlen mod gården er ligeledes opført i bindingsværk over en høj kælder med indgangsdør. Tagetagen fremstår let udkraget båret af svungne knægte. Gavltrekanten er bræddebeklædt og sortmalet. Alle vinduer er nyere, brunmalede, opsprossede en- eller torammede vinduer. I det indre er bygningen indrettet med en forstue i fuld højde, der har et nyt gulv af ølandssten og en nyere, traditionelt udført hovedtrappe. Der er to lejligheder på hver etage, der alle er nyindrettet med traditionelle overflader: bræddegulve, malede vægge, nyere fyldingsdøre udført efter ældre forlæg, bræddelofter samt det ældre synlige bjælkelag. I enkelte lejligheder er der bevaret ældre ildsteder. Den ældre grundplan er bevaret, dog er flere rum opdelt med lette vægge til mindre rum. I lejlighederne er der trapper til tagetagen, der er inddraget i lejlighederne, her er de ældre hanebånd synlige. I førstesalens lejlighed er køkkenet placeret mod gaden. I kælderen fremstår gulvene støbte. Endvidere er fundamentet af marksten, et ældre muret buestik, det originale skorstensmassiv samt dele af det ældre tømmer er bevaret.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Slotsgade 23 knytter sig til gavlhusets beliggenhed i husrækken, hvor det bidrager til at opretholde gadens traditionelle bebyggelsesstruktur af langhuse og gavlhuse.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Slotsgade 23 knytter sig i det ydre til gavlhuset beliggende på den langstrakte grund, der er karakteristisk for den traditionelle byggeskik i Sønderjylland. Hertil kommer bindingsværket fra 1500-tallet, der i Haderslev kendetegnes ved det knægtbårne, udkragede stokværksfremspring, dobbelte skråbånd i undertavlene, udskårne stolpeskæl og overgangsrem samt højstolper på den modsatte langside. Endvidere knytter der sig kulturhistorisk værdi til den grundmurede gavl, der vidner om den fremherskende byggeskik i løbet 1800-tallet, hvor pudsede, grundmurede bygninger vandt frem i gadebilledet. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre grundplan og de bevarede ældre bygningsdele, herunder ildstederne og fundamentet af marksten, der vidner om bygningens oprindelse i 1500-tallet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Slotsgade 23 knytter sig i det ydre til det næsten fritstående gavlhus, hvor den ubrudte tagflade, den enkle grundmurede gavl, det regelmæssige, dekorativt udformede bindingsværk og den sorttjærede bræddegavl danner et helstøbt, skulpturelt bygningsvolumen.I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til interiørerne i gavlhuset, hvor de nyere, traditionelt udformede bygningsdele og overflader eksempelvis nyere fyldingsdøre, bræddegulve, stengulve og synligt bjælkelag, indgår i et veltilpasset samspil med de bevarede ældre bygningsdele og herved bibringer rummene en stemningsfuld historisk atmosfære.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links