Smedegade 16 A
.

Smedegade 16 A ligger på Smedegade 16 A i Tønder Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

I 1744 var murer Lorentz Hansen indehaver af ejendommen, der var opført af bindingsværk og bestod af et gavlhus på fire fag, et sidehus på fem fag, en indkørsel samt et halvtag. I 1798 blev der foretaget en større ombygning, hvorefter der bag forhuset nu fandtes en fem fag dyb sal, otte fag sidehus samt to fag stald, desuden nord for sidehuset en indkørsel. Denne ombygning fandt sted i forbindelse med, at kirkemenigheden købte ejendommen af gæstgiver Lorenz Tranes enke og lod det indrettet til rektorbolig. Omkring 1840 blev indkørslen flyttet frem til nord for forhuset. I 1847 blev sidehuset gjort fem fag kortere, og samtidig blev den gamle stald nedbrudt. Ejendommen overgik i 1870 til snedkermester Jürgen Harms, der lod vest- og østgavlen grundmure i 1880'erne. Samtidig blev de nu nedrevne to fag indkørsel grundmuret og inddraget i beboelsen. I slutningen af 1970'erne gennemgik bygningen en gennemgående restaurering.

Beskrivelse

Gavlhuset ligger som en del af husrækken på vestsiden af Smedegade, skråt over for Tønder Kristkirke og Kirkepladsen. Mod vest er gavlhuset sammenbygget med to smallere sidehuse, der har fælles sydmur og tagflade med gavlhuset. Mod syd er en meget smal tagdrypsslippe og mod nord er en smal slippe ind mod nabobygningen.

Gavlhuset er et fire fag dybt, énetages hus med teglhængt, rødt heltag. Gavlen mod gaden har trekvartvalm og står grundmuret i rød, blank mur med sorte murankre, og langs taget er der en muret gesims. Langsiderne står i rødmalet bindingsværk med blankmurede tavl, mens vestgavlen står i grundmur af rødbrune sten, og gavltrekanten er beklædt med sorte brædder, vindskeder og vandbrædder. Soklen er sorttjæret, og enkelte steder ses syldsten. I gavlens midte fører tre granittrin op til en traditionelt udført, tofløjet fyldingsdør med firedelt overvindue. Vinduerne er nederst i gavlen proportioneret som traditionelle korspostvinduer med tredelt nedre ramme, men er forsynet med termoruder, herover er der torammede og tredelte vinduer og øverst et torammet og todelt vindue. Vinduerne i vestgavlen er magen til dem mod gaden, dog er vinduerne i gavltrekanten smårudede. Vinduerne er hvide, mens hoveddøren er grå med hvide og lysegrå stafferinger. Det første sidehus er fem fag dybt, mens andet sidehus er tre fag dybt. Begge sidehuse er smallere end det hus, det er sammenbygget med. Sidehusene er begge énetages med sorttjærede sokler, rødbrunt bindingsværk med blankmurede tavl og røde, teglhængte heltage. I både den sydvendte og de nordvendte tagflader ses nyere ovenlysvinduer samt en mængde aftrækshætter. Første sidehus har en bræddebeklædt gavltrekant med sortmalede brædder, vindskeder og vandnæser, mens andet sidehus har en grundmuret gavl med en omløbende tagskægsgesims. Indgangsdøren i nordsiden er en nyere, men traditionelt udført revledør, og vinduerne udgøres af ældre krydspostvinduer med smårudede rammer. Både dør og vinduer er hvide.

Gavlhuset, mod gaden, rummer en lejlighed i to etager, mens de to sidehuse tilsammen rummer to lejligheder, en på hver etage. Dog er tagrummet i andet sidehus uudnyttet. Gavlhuset og sidehuset fremtræder med et traditionelt materialevalg, herunder klinke- og bræddegulve, pudsede vægge og lofter med synligt bjælkelag og loftbrædder med lister. I enkelte rum er der vandskurede vægge, bjælkelaget er indpakket, og der er gipspladelofter imellem bjælkerne. Der er bevaret ældre bygningsdele, herunder en- og tofløjede fyldingsdøre med messinggreb og svungne gerichter.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens beliggenhed i den smalle, brolagte gade, hvor det indføjer sig harmonisk i rækken af gavlhuse og dermed bidrager til at opretholde det ældre og karakterfulde, brolagte gadeforløb med de smalle slipper. Smedegades husrække danner, sammen med de øvrige husrækker omkring Tønder Kristkirke, et stemningsfuldt byrum i den centrale del af Tønder og er derved med til at opretholde et af Tønders ældste kulturmiljøer.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til det karakteristiske gavlhus med en centreret, tofløjet hoveddør. Gavlhuset er et udtryk for en typisk og gennem mange århundreder uændret grundopdeling i den ældre del af Tønder. Tønder blev købstad allerede i 1243 og er dermed Danmarks ældste købstad. Kort tid efter erhvervelsen af købstadsrettighederne blev Tønder udvidet og den gamle struktur blev reguleret, hvorved byen blev opdelt i fire kvarterer. Udstrækningen af Tønder var stort set den samme fra middelalderen og frem til midten af 1800-tallet, hvor de fire kvarterer bestod af tilsammen 120 stavne. En stavn er et langt og smalt grundstykke. Stavnene strakte sig fra byens hovedgade til de hermed parallelle baggader. Den bedste udnyttelse af en stavn var et gavlhus, hvor gavlen var placeret i hele stavnens bredde ud mod gaden. De fleste gavlhuse blev opført i bindingsværk, men fra slutningen af 1700-tallet blev det almindeligt at grundmure gavlen mod gaden, hvor mindre bygherrer efter bedste evne forsøgte at efterligne pragthusene i udformning og udsmykning. Derfor har flere af gavlhusene i Tønder en grundmuret gadegavl og langsider af bindingsværk, ligesom Smedegade 16.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til bygningens dele af en ældre planløsning med en centreret forstuegang, kaldet en diele, og en lille stue mod gaden på hver side af dielen. Denne symmetriske grundplan fra 1700-tallets anden halvdel, der også kendes fra Holland, forøgede boligrummenes antal betydeligt.

Arkitektonisk værdi

Ejendommens arkitektoniske værdi knytter sig til de tre sammenbyggede gavlhuses simple bygningsvolumener med heltage, hvor aftrapningen mod slippen tydeligt tegner de enkelte, spidse volumener, der således fremstår iøjnefaldende i gårdmiljøet. Repetitionen af det forreste gavlhusvolumen, som nedtrappes i både bredde og højde giver Smedegade 16 sin særegne karakter. Alle gavle er helt eller delvist grundmurede, men forhuset og det andet sidehus fremtræder enkle og nøgterne på grund af den homogene materialeholdning og de få murværksdetaljer, herunder den murede gesims samt de fladbuede og vandrette stik over vinduer og døre. Gavlen mod gaden og gården er begge symmetrisk opbyggede og dette bibringer sammen med de enkle detaljer en rolig og stilren fremtoning. Gavlene står således i kontrast til langsidernes mere nøgterne og ærlige udtryk i bindingsværk med blankmurede tavl og bræddebeklædte gavltrekanter. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til bygningens helstøbte fremtræden med ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer. Samspillet mellem bræddegulvene, de pudsede vægge og lofterne med synligt bjælkelag, pudsfelter og loftsbrædder samt de en- og tofløjede fyldingsdøre med gerichter bibringer rummene en stemningsfuld atmosfære.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links