Stiftskontoret, Den gamle Kantorbolig ligger på Slotsgade 3-5 i Stevns Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Bygningshistorie

Forhusene er opført ca. 1738, ombygget i 1836 af Jørgen Hansen Koch.

Beskrivelse

Stiftskontoret, Den gamle Kantorbolig, ligger på den østre side af Slotsgade, syd for Vallø Slot. Bygningen, der i den sydlige del rummer en bolig, i den midterste og nordlige del Stiftskontoret, er et grundmuret og gulkalket forhus i én etage med teglhængt heltag og centralt placerede gavlkviste mod gade og have. Til havesiden er sidepartierne trukket frem som risalitter med selvstændige, helvalmede tage. Bygningen har sort sokkel, korspostformede og småsprossede, mørkegrønne vinduer samt hvid hovedgesims. I tagfladerne sidder flere mindre kviste samt ældre og nyere ovenlys. Gadesiden har tre indgangsdøre med overvinduer. Den midterste del af bygningen har kælder. På gadesiden længst mod nord sidder en ældre gadelampe. I det indre er beboelsen i den sydlige ende kendetegnet ved en ældre planløsning med køkken og spisekammer mod gården samt stuer mod gaden. Overfladerne er ældre og traditionelle, med bræddegulve, brystningspaneler, fyldingsdøre, ældre gerichter, lysningsskodder og pudsede lofter med stukkatur i enkelte rum. Hoveddør og havedør er ældre. Loftsetagen er udnyttet og kendetegnet ved flere ældre døre og gerichter samt vinduesposter. Stiftskontoret i den midterste og nordligste del af bygningen er præget af en nyere planløsning med skillevægge, gang mod gaden, spindeltrappe i jern og enkelte støbte lofter. Flere steder er bevaret ældre døre og gerichter, paneleringer omkring vinduerne samt pudsede lofter med stukkatur. Den udnyttede overetage er domineret af nyere overflader. Muren løber syd for bygningen og er gulkalket med sort sokkel og afslutning af to rækker vingetegl. Vaskehuset ligger bag Stiftskontoret og er en mindre, grundmuret bygning med teglhængt heltag. Vaskehuset har sort sokkel, gulkalkede mursider, hvid gesims og en muret skorsten med sokkel og krave i rygningen. Bygningen har flere revledøre med ovenlys, mindre vinduer samt mod øst enkelte dekorative udluftninger. I tagfladen mod øst sidder et ældre ovenlys.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til forhusene, muren, vaskehuset og den østvendte have, som værende væsentlige dele af den kulturmiljømæssige helhed, som bebyggelsen langs Slotsgade syd for Vallø Slot udgør. Hertil kommer den med Slotsgades øvrige bygninger, ens farvesætning, der sikrer et formfuldendt og harmonisk gadeforløb.

Kulturhistorisk værdi

Forhusenes kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den ældre, velbevarede fremtræden med småsprossede korspostvinduer og helvalmet tag samt klassicistiske fyldingsdøre. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig i beboelsesdelens til den ældre planløsning med stuer mod gaden samt køkken og spisekammer mod gården. Til de ældre bygningsdele, herunder døre, gerichter, skodder og stukkatur. I Stiftskontoret knytter den kulturhistoriske værdi sig i den nordlige ende til den ældre planløsning samt de ældre bygningsdele i form af døre, gerichter og stukkatur. Vaskehusets kulturhistoriske værdi knytter sig til placeringen og den prunkløse, udpræget funktionelle fremtræden med revledøre og udluftninger i væggen samt skorsten i taget.

Arkitektonisk værdi

Forhusenes arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den velproportionerede, langstrakte bygningskrop med den tætte vinduesplacering og enkle farvesætning. Udtrykket er udpræget horisontalt, domineret af linjerne i soklen, vinduernes tværpost og gesimsen. Facadens rolige, symmetriske fremtræden understøttes af den taktfaste vindues-, dør-, og skorstensplacering samt af det svagt tilbagetrukne midterparti med den markante gavlkvist. På havesiden giver de fremskudte siderisalitter med de elegant opskalkede, helvalmede tage bygningen et herskabeligt og graciøst udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links