Strandgade 16 ligger på Strandgade 16 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Grunden hvorpå ejendommen Strandgade 16 ligger tilhørte oprindelig Badstuevælen 18, og var da bebygget med mindre udhuse. Først i 1828 blev grunden delt i to ejendomme. Opførelsen af hovedhuset, der er tegnet af bygmester Johan Hendrich Jørgensen Blichmann, blev påbegyndt omkring år 1800, men stod først færdig efter Blichmanns død i 1815. Den lange byggeperiode skyldtes formentlig søkrigen mod England 1807-1814 og statsbankerotten i 1813. Bygningen var indrettet med adgang fra syd via forstue med bagvedliggende køkken, flankeret af stuer og kamre. Fra forstuen førte en trappe til næste etage. Den fredede sidebygning blev nedrevet i 1979, da ejeren ønskede at restaurere hovedhuset, og føre det tilbage til dets oprindelige udseende efter Blichmanns tegninger.

Beskrivelse

Ejendommen Strandgade 16 er beliggende i Dragørs gamle bykerne på hjørnet af Strandgade og Badstuevælen. Hovedhuset er beliggende på hjørnet med vestsiden i skel mod Badstuevælen. Søndre gavl ligger i skel mod Strandgade og nordre gavl i skel til nabogrunden. Vest for hovedhuset ligger et lille udhus, der ikke er omfattet af fredningen. I dag er det fredede sidehus nedrevet. Hovedhuset er en seks fags grundmuret bygning i to etager over en let fremspringende sorttjæret sokkel af mur- og kampesten. Taget er et heltag behængt med røde vingetegl, i tagfladerne er enkelte tagvinduer i jern, og i rygningen er en gulkalket skorstenspibe med sokkel og krone. Siderne er gulkalkede og afsluttes af hvide, aftrappede hovedgesimser. I østsiden er en ældre, beklædt dør med et buet, otterudet overvindue samt en nyere todelt dør med fyldinger i glas, begge sidder i rundbuede åbninger. Vinduerne er traditionelt udførte et- og torammede, seksrudede vinduer med koblede rammer. I søndre gavltrekant er et firerudet vindue. Al træværk er malet i en mørk, grøn farve. I nordgavlen er blændingsfelter i begge etager, og i østsiden er et blændet parti. Der er flere sorte, murankre mellem etagerne. I det indre er en ældre grundplan genkendelig med adgang via central placeret forstue og stue mod nord. Det bagved forstuen beliggende køkken er slået sammen med stuen mod syd til et køkken/alrum. En ældre trappe leder fra forstuen til første sal, der er indrettet med værelser i hver ende og herimellem et badværelse. Tagetagen er ligeledes indrettet med værelser. Det indre er generelt præget af en traditionel materialeholdning med tegl-, planke- og bræddegulve og kalkede murede vægge. Der er bevaret flere ældre bygningsdele og -detaljer, herunder loftbjælker med loftbrædder imellem, fyldingsdøre, greb, bukkehornsbeslag og hængsler.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Strandgade 16 knytter sig til placeringen på hjørnegrunden i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering, og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder, mens Strandgade 16 er orienteret øst-vest. Disponeringen af ejendommen Strandgade 16 er typisk for de dragørske skipperhuse, der generelt er placeret på hjørnegrunde. Hertil kommer bygningens materiale- og farveholdning i det ydre med gulkalkede, murede sider, sorttjæret sokkel og rødt teglhængt tag, der ligeledes er et gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Strandgade 16 en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til ejendommen som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Hvor Blichmanns skipperhuse har fremstået imponerende i forhold til byens øvrige bebyggelser fra samme tid, og har været forbeholdt økonomisk velfunderede folk. Bygningerne kendetegnes ved at være grundmurede i to etager under et teglhængt tag. Generelt er bygningerne smalle og orienteret øst-vest modsat Dragørs øvrige ældre bebyggelse, der er orienteret nord-syd. Indretningen af er kendetegnet ved en central placeret forstue med bagvedliggende køkken flankeret af stuer og kamre. Fra forstuen leder en trappe til loftet eller en anden etage. Typisk var der brændehus i husets ene ende og plads til hø eller opmagasinering på loftet. Disse karakteristika ses ligeledes i Strandgade 16s ydre som indre, hvor den ældre grundplan er genkendelig, dertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder loftbjælker med loftbrædder, trappe og fyldingsdøre, der vidner om bygningens alder. Særligt gælder det den beklædte revledør, der er tegnet af Blichmann til de Dragørske huse. Døren er kendetegnet ved det halvcirkelformede overvindue delt i otte ruder og dørfløjen, hvis overdel har stramme fyldinger med spejle, der typisk havde simplificerede C ornamenter øverst og en cirkelbue nederst, og hvis nedre del har buttede, svejfede underdele under profillister, der typisk havde fletmønster karakteristisk for rokokoen. Dermed er Strandgade 16 en væsentlig repræsentant for Blichmanns byggestil og Dragørs skipperhuse.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den karakterfulde, smukt proportionerede, enkle, grundmurede bygningskrop med næsten ubrudt tagflade, hvis strenge komposition og udekorerede sider afsluttet af den kraftige hovedgesims har klare klassicistiske træk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links