Strynø Mølle
.
Strynø Mølle
.

Strynø Mølle ligger på Møllevejen 30 i Langeland Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Møllen blev opført som kornmølle i 1832 og var øens første vindmølle. Møllen betjente også naboøerne Birkholm og Strynø Kalv, og fra den nærliggende magasinbygning blev der drevet handel med korn og foderstoffer. Møllen blev sandsynligvis opført som stråtækt. Efter en stormflod i 1904 blev møllergården flyttet længere op ad Møllevejen, væk fra vandkanten. I 1918 blev der installeret motor til at supplere vindkraften, og møllen fik selvsvikning. I 1967 blev mølledriften indstillet og magasinet er senere blevet indrettet til sommerbeboelse. Møllen gennemgik en istandsættelse i midten af 1980'erne, og i 1996 fik den nye vinger.

Beskrivelse

Strynø Mølle ligger for enden af Møllevejen, på Strynøs vestvendte kyst. Foran møllen findes en vendeplads, et slæbested og en mindre kaj. Bag møllen ligger det tidligere motorhus og den tidligere magasinbygning, som ikke er omfattet af fredningen. Møllen er en ottekantet bakkehollænder. Undermøllen er opført på en kunstig forhøjning med kælder af kampesten og mørtel. Overmøllen er opført i træ med bræddebeklædning og herpå tagpap. Hatten er bådformet og ligeledes beklædt med brædder og tagpap. Møllen har vinger til klapper og rester af selvkrøjning. Vinduerne er traditionelle, opsprossede enrammede vinduer og dørene er traditionelt udførte, tofløjede revledøre med ældre beslåning. Vinduer og døre er malet røde. Der er adgang til undermøllen fra motorhuset og fra undermøllen er der ligeledes adgang til det tidligere magasin. Den oprindelige adgang fra strandsiden er lukket, og der er isat et støbejernsvindue. I det indre er undermøllen kalket og lofterne er bevaret samt en del inventar, herunder gulvlemme, kværn, sigte, hathjul, vingeaksel og stjernehjul samt -aksel. Tømmeret er dels ældre, dels nyere. Møllen er ikke funktionsdygtig.

Miljømæssig værdi

Møllens miljømæssige værdi knytter sig til den høje, solitære placering på Strynøs vestkyst, hvorfra den kan ses på lang afstand. Hertil kommer møllens nære omgivelser, herunder slæbestedet, kajanlæget, motorhuset og magasinbygningen, der alle bidrager til at opretholde det historisk værdifulde kulturmiljø omkring møllen.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Strynø Mølle knytter sig til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, der gennem sin arkitektur, sine vinger og det bevarede inventar, fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, førindustrielle danske landbrug. Dertil kommer, at møllen som maskine vidner om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til møllens udprægede funktionsbetingede fremtræden, der udmærker sig ved den konsekvente formgivning og fraværet af dekorative træk. Hertil kommer den enkle men effektfulde farvesætning af vinger, døre og vinduer, der skaber en markant kontrastvirkning til den sorte møllekrop, og som har stor betydning for møllens arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links