Theisens Gård, Nakskov
.
Theisens Gård, Nakskov
.
Theisens Gård, Nakskov
.
Theisens Gård, Nakskov
.

Theisens Gård, Nakskov ligger på Axeltorv 1 og Havnegade 55 A-C i Lolland Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset er opført i 1786. Fungerede fra 1818-1939 som købmandsgård

Beskrivelse

Den tidligere købmandsgård ligger ved byens torv. Forhuset fremstår ved facadedekoration og farver som to bygninger. I gården ligger to sidehuse og længst mod havnen et pakhus. Theisens Gård er bestående af et grundmuret forhus, der mod øst har en gulkalket facade, høj granitsokkel, grå bred gesims og rødt, teglbelagt heltag med en enkelt skorsten i ryggen, samt to kviste mod gaden. Facaden domineres af en stor sort træport med en kraftig grå sandstensornamentering af bl.a. volutter og pilastre. Vinduerne er placeret over hinanden i to lige rækker. De er alle ældre, har hvide rammer og er indfattet af sandstens udsmykninger. Bagsiden er gulkalket og har enkelte rødmalede dannebrogsvinduer samt et nyere tagvindue og en kvist. Portrummet er udført i bindingsværk med gule tavl og sort træværk og sokkel. Mod vest er forhuset et grundmuret lysegråt hjørnehus, med en lav granitsokkel, samt en bred hvid gesims under et heltag med røde tegl og en enkelt skorsten. På hjørnet findes en muret kvist. De fleste vinduer i stuetagen er større, nyere butiksvinduer, mens vinduerne på førsteetage er ældre, rundbuede vinduer med hvide rammer og dekorerede, hvidpudsede blændingsfelter. Mod vest er to vinduer blændede. Bagsiden er pudset hvid og har rundbuede vinduer. Indvendigt hænger de to forhuse sammen. Fra portrummet er indgang til et trapperum, tre lejligheder og et loft. Trapperummet og lejlighederne har delvist bevaret rumstruktur med mange bevarede overflader og detaljer. De to sidehuse er udført i bindingsværk med sortmalet træværk, gulkalkede tavl, delvis sort kampestenssokkel, samt heltage af røde sten med kraftige udhæng og skorstene i rygningen. Alle døre og vinduer på det østlige sidehus er rødmalede, mens vinduerne på det vestlige sidehus er hvide. Der findes enkelte ældre sorttjærrede træporte og luger. Vinduerne er en blanding af nyere og ældre. Indvendigt er sidehusene indrettet med nyere lejligheder og klublokaler. Loftet er uudnyttet. Pakhuset er som sidehusene i bindingsværk med sort træværk og gule tavl. Bygningen er sammensat af flere enkelte pakhuse, og taget fremstår derfor med varierende hældninger. Alle flader er beklædt med røde tagsten og der er flere steder kviste. En enkelt gavl mod vest er beklædt med en sortmalet bræddebeklædning. Bindingsværket er nogle steder detaljeret med knægte mellem de to etager, samt gennemstukne bjælkeender. Alle åbninger er lukket af enten sortmalede træluger med mindre glug, eller sorte træporte. Pakhuset er delvist tomt, delvist indrettet med forskellige klublokaler.

Miljømæssig værdi

Forhusets miljømæssige værdi knytter sig til den centrale og fornemme placering midt på byens torv, hvor alle bygningerne orienterer sig om skulpturen af Chr. X, der står midt på pladsen. De miljømæssige værdier findes også i de små stræder og gårdrum, som dannes mellem sidebygningerne. Bygningernes ens proportioner og materialeholdning skaber et homogent miljø, der understreges af den velbevarede belægning med pigsten, der endvidere fastholder det historiske miljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningskompleksets bevarede historiske funktioner i form af beboelse, opmagasinering og købmandshandel. Bygningerne har en tydelig hierarkisk opbygning, hvilket kan aflæses i materialer og detaljerigdom. Dertil kommer flere velbevarede funktionsrelaterede detaljer i form af små lemme i soklen på forhuset, pakhusets indvendige, synlige konstruktion, hejsen på pakhuset og de mange porte og luger. Desuden er det ved de mange spring i facaden og taget muligt at aflæse pakhusets udvidelser gennem tiden.

Arkitektonisk værdi

De arkitektoniske værdier knytter sig til de meget forskellige udtryk og detaljering som bygningen har. Den østlige del er rigt detaljeret, mens den vestlige del er mindre detaljeret. De mange sandstensdetaljer omkring porten og vinduerne giver den østlige del af bygningen et meget markant udtryk. De to kviste er rigt detaljeret med gesimsbånd og spir. Den vestlige del af facaden udmærker sig arkitektonisk ved vinduernes blændinger og den udkragede gesims der skaber dybde i facaden. Indvendigt er trapperummet op til lejlighederne rigt udsmykket med høje paneler samt indbyggede skabe under og omkring trappen. Inde i lejlighederne er mange bevarede døre, gerichter, høje paneler og dybe vinduesnicher, der alle giver lejlighederne et herskabeligt udtryk. Pakhusets arkitektoniske udtryk knytter sig til et pragmatisk funktionsbestemt formsprog, hvor den lange bygningskrop er homogen ved materialer og farver. Dog fremstår bygningen i forskellige dele, f.eks. ved de mange spring i taget og ved den træbeklædte gavl, der træder markant frem, men stadig materialemæssigt ligger op af resten af pakhusets pragmatiske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links