Toftestien 11 ligger på Toftestien 11 i Fanø Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

De første tegn på beboelse på Fanø stammer fra 1200-tallet, hvor to små fiskerlejer, Nordby og Sønderho, voksede frem som følge af sildehandel. Fanø hørte oprindeligt under krongodset Riberhus Ladegård og Fanøboerne var fæstebønder, men i 1741 købte Fanøs befolkning øen af Kong Christian VI, idet Riberhus Ladegård var blevet sat på auktion, da kongen manglede penge. Fanøboerne fik herved retten til at drive handel og søfart, hvilket betød at øen oplevede en opgangsperiode grundet tiltagende skibsbyggeri og en voksende handelsflåde. Fanø mistede hovedparten af handelsflåden under Englandskrigene i 1807-14, og herefter gik øens udvikling i stå. Fra 1830erne og frem mod begyndelsen af 1900-tallet steg væksten igen, og Fanø havde i denne periode den næststørste flåde i Danmark.

Anvendelsen af teglsten vandt senest frem i landdistrikternes mere anonyme byggerier. I det sydlige Vestjylland, der var et træfattigt område, baseredes udviklingen fra bindingsværk til grundmur sig på den lokale fremstilling og brænding af teglsten, der i løbet af 1700-tallet havde bredt sig nordpå fra Holland. På Fanø blev teglstenene i første omgang brugt til udmuring af bindingsværkshusenes tavl og til opmuring af ildsteder, men fra omkring 1800 blev der nyopført store og velstandsprægede huse, helt i grundmur. Fra omtrent samme tidspunkt og frem gennem 1800-tallet blev også bindingsværkshusene omsat i grundmur. Omsætningerne var ofte tiltrængte, fordi bindingsværkshusenes ydervægge satte sig som følge af rådne eller udskridende stolpeender, som således ikke kunne klare belastningen fra bjælkelag og tagværk.

Man har altid haft en stærk bygningstradition på Fanø med mange gennemgående træk, der endvidere var så egnsspecifikke, at man havde forskellige traditioner mod nord og syd, selvom der kun var lidt over 10 km imellem Sønderho og Nordby. I Sønderho var det f.eks. almindeligt, at bygningernes mure blev skuret med en mursten og efter en svag rødkalkning, blev fugerne optrukket med hvidt. I dag er der ikke mange bygninger tilbage med fuldt optrukne fuger. Endvidere var det skik at bemale stikkene over dørene og vinduerne med oliemaling, eller ved bemaling at efterligne murede stik på tagremmen. Ofte malede man det særlige sort-hvide-grønne Sønderho-stik, der symboliserede sorgen, glæden og håbet. De ældre vinduer i Sønderho var småsprossede, og de ældste havde blyindfattede ruder. Vinduesstikkene var ofte udført lige og fremstod med grønne karme og rammer samt hvide sprosser. Trævinduer fra 1700-tallet var i Sønderho udført med en karakteristisk sprosse med en helt enkel, spids profil. I Nordby derimod havde sprosserne et mere afrundet profil. Anvendelsen af de to typer profiler er stadig meget tydeligt opdelt imellem de to byer. Yderdøre var halvdøre, ofte med kvadratisk hjørnestillet eller rundt vindue i overdøren. Dørene havde svære sidekarme, fastgjort på indersiden af ydermuren og var således placeret tilbagetrukket i de ofte rundbuede stik. Arkengaffen, kvisten over døren, var ligesom dørhullet ofte rundbuet.

De forskellige bygningsdetaljer ændrede sig en smule gennem tiden, og særligt med opgangsperioden og grundmuringen i 1800-tallet kom der nye træk til. Flere huse fik nu fuldmurede gavle, kalkede facader med hjørnelisener, og arkengaffen blev i stedet udført som en trekantfronton. Vinduernes karme og rammer blev efterhånden begge malet hvide, de seks-rudede vinduer blev afløst af tre-rudede, og omkring 1880 begyndte man at udføre vinduer med fladbuet overkant. Halvdørene blev langsomt afløst af to-fløjede fyldingsdøre under lige stik og med en diagonaltstillet, sprosseopdelt rude i den øverste del af døren. Ligesom det er tilfældet med andre mindre øsamfund med sparsomme mængder træ, brugte man de materialer, der var tilgængelige som for eksempel driv- og skibstømmer, eller man genanvendte materialer fra nedrevne bygninger. Også i nyere tid har man gjort brug af denne skik, og da der i 1990erne drev et stort parti mahogni op på land, blev flere hoveddøre herefter udført i mahogni og efterfølgende malet i de traditionelle Sønderho farver.

Toftestien 11 stammer formentlig tilbage fra midten af 1700-tallet, hvor det var ti fag langt. Huset blev grundmuret i begyndelsen af 1800-tallet og ifølge en brandtaksation fra 1839 var de syv vestlige fag indrettet med stuer, kamre, køkken og forstue, mens de tre østlige fag indeholdt lo, stald og foderrum. I slutningen af 1900-årerne blev huset reduceret fra vest til sine nuværende ni fag.

Beskrivelse

Bygningen ligger midt i landsbyen Sønderho på Fanø. Bygningen ligger ud til en mindre sti mod nord mellem øvrige lignende bygninger og deler have med to naboejendomme. Grunden afgrænses af et lavt stakit og bukketornsbeplantning.

Bygningen er et ni fag langt, grundmuret længehus opført i én etage, hvor facaderne fremstår i rød, blank mur med optrukne hvide fuger over en lav, støbt sokkel. Den hvidmalede gesims afslutter langsiderne og gavle og omkranser den sydvendte arkengaf. Begge gavle er grundmurede i fuld højde. Bygningen afsluttes af et stråtækket heltag med mønning af tørv og i rygningen ses én muret skorstenspibe med sokkel og krave. Hoveddøren, der vender mod syd er en nyere, traditionelt udført fyldingsdør. Over døren ses en revleluge, hvori der sidder et ældre firerudet vindue. Både dør og luge er malet mørkegrønne med hvide detaljer. I østgavlen findes en ældre grønmalet revledør. Bygningen har nyere og ældre, et-, to- samt trerammede vinduer, der alle har småtopsprossede ruder samt påmalet stik og sålbænk. I østgavlen er der tillige et enkelt firerudet jernvindue. I begge gavle sidder der flere murankre og på vestgavlen er de udført som initialerne JT og AT.

I det indre er bevaret en ældre grundplan med en gennemgående forstue, som lokalt kaldes en frangel, der opdeler bygningen med bolig mod vest og stald mod øst. Fra franglen er der adgang til et værelse samt til det nordvendte køkken. Køkkenet fremtræder istandsat og væggene er beklædt fra gulv til det øverste af vinduesrammen med de karakteristiske og dekorative Fanøfliser med flere motiver og mønstre, alle i brunlige nuancer. Fra såvel frangel og køkken er der adgang til vinterstuen mod syd, lokalt betegnet søndre donsk. I stuen står en ældre bilæggerovn med Frederik d. IVs monogram. Endvidere er der bevaret nogle ældre tætsengslåger ind til den bevarede tætseng. Fra den søndre donsk er der adgang til en større vinkelstue, som formentlig tidligere har været delt i en stow, mindre stue mod syd, og i en nordre donsk, det vil sige sommerstuen, som var nordvendt. Stuens vægge er beklædt med Fanøfliser i et imponerende mønster, der varierer fra enkle større mønstre til mindre og kraftige mønstre, alle i brunlige nuancer. Fra franglen er der en længere gang, der har ølandsflisegulv, ligesom i køkkenet. Mod nord i den østlige ende af huset findes endnu et værelse, som formentlig tidligere har været stald, hvilket ses på de mere robuste materialer og fraværet af fliser, som ellers dekorerer husets vægge. I franglen fører en trappe op til det udnyttede loftrum, hvor der er en stue med en fritstående synlig skorsten og fritliggende hanebånd. I forlængelse af stuen, mod den vestlige gavl, er der et værelse. Gennemgående for huset er, at overfladerne er delvist ældre, delvist nyere, men traditionelt udført, herunder trægulve, bræddevægge og bræddelofter mellem synlige bjælker. Det meste af et ældre interiør er tillige bevaret, herunder fyldingsdøre med gerichter, revledøre, brystningspaneler, indbyggede skabe og tætsengslåger samt ældre hollandske fliser på ydervæggene.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i Sønderho, der er en unik og yderst velbevaret ældre landsby. Bygningen er, det vil sige at de fleste andre bygninger på Fanø orienteret solret, hvor gavlene vender mod øst og vest, og bygningen indgår naturligt i Sønderhos bebyggelses-mønster, hvor et næsten labyrintisk system af veje og stier mellem mindre grønninger skaber en idyllisk helhed. Et bemærkelsesværdigt indslag i bybilledet er de mange lave, grøn- eller hvidmalede stakitter og lave tangdiger beplantet med bukketorn, der adskiller grundene. Hertil kommer de bevarede pigstenskanter omkring bygningen, der leder tagvandet væk fra bygningen, og tillige bidrager til opfattelsen af det traditionelle miljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens fremtræden som et typisk Fanø-hus. Et gennemgående træk for denne bygningstype er blandt andet murenes fremtræden i røde, blanke sten med hvide, optrukne fuger, hvid hovedgesims, bræddebeklædte gavltrekanter, en arkengaf over hoveddøren samt at taget er et stråtækket heltag med mønning af tørv og med skorstenspibe, hvor piben helt karakteristisk fremtræder i blank rød mur som facaderne. Tillige er det en stor kulturhistorisk værdi, at vinduerne har den traditionelle farveholdning og at alle åbninger har påmalede, hvide sålbænke. Endvidere har bygningen stilmæssige træk fra 1800-tallet, herunder hoveddørens udførelse med to ruder i den øverste fylding og vinduernes udførelse med fladbuet overkant.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig tillige til revledøren og de mindre vinduer i husets østlige del, der sammen med lugen vidner om, at det på Fanø førhen var almindeligt at have et mindre dyrehold tilknyttet boligen. Hertil kommer vestgavlens murankre, der med initialerne JT og AT henviser til ejeren i periode ca. 1883-1891 Jens Sørensen Thøgersen, som formentlig har fået bygningen grundmuret.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens i store træk bevarede ældre planløsning med en frangel, der naturligt danner en opdeling med bolig i den ene ende og stald og lo i den anden. Dertil kommer at stuen, søndre donsk, ligger mod syd, hvor de kunne få lys og varme, mens køkken og fadebur med tilhørende mindre kælder ligger køligt mod nord. Bygningen rummer tillige et imponerende og velbevaret interiør med mange ældre, egnskarakteristiske bygningsdetaljer, herunder tætsengen, de indbyggede hjørneskabe, brystningspanelerne, ældre døre samt de meget karakteristiske, hollandske, brunmalede fliser på ydervæggene og bagved de ældre bilæggerovne. Den kulturhistoriske værdi knytter sig særligt til disse fliser, da de er et helt særligt træk for byer med søfart som det primære erhverv, hvor sømændene hjembragte fliserne fra deres mange rejser. På ydervæggen i flugt med vinduesplaceringen er tillige bevaret en smal liste med en fordybning, som netop skulle opsamle kondensvandet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens enkle, fritstående og velproportionerede form med lave mure og stejlt heltag, der med en bølgende kurve former sig omkring arkengaffen. Placeringen af vinduernes overkant lige under gesimsen underbygger oplevelsen af bygningens lave mure og det dominerende tag.

Arkitekturen er ærlig i sit udtryk ved de enkle materialer og få dekorationer, der er integreret og begrænser sig til bygningselementer som vinduer, døre og skorstenspiber. Særligt de hvide, påmalede sålbænke og stik over vinduerne, dørens stafferinger og skorstenspibens hvide sokkel og krave giver en skarp, men enkel kontrastvirkning, der træder frem på lang afstand. Den enkle, men markante farveholdning har således stor betydning for det arkitektoniske udtryk. Hertil kommer murstenenes forskellige størrelser, der varierer fra et munkestenslignende format til mere smalle flensborgsten, hvilket giver en levende stoflighed, der understreges af de optrukne fuger, der på afstand udligner forskellene og næsten danner en mønstret overflade.

I det indre relaterer den arkitektoniske værdi sig til det gennemførte interiør, der domineres af de mange fliser, hvis motiver enten danner ordnede mønstrer eller tilfældige patchworks. Virkningen er charmerende og helt enestående. Hertil kommer de mange detaljer i træ, der tildeler rummene en varm og rolig atmosfære. Selvom materialet er det samme på gulve, skillevægge og lofter er de elegant adskilt grundet variationen i træets udformning og efterfølgende kontrastfulde bemalinger med stærke farver. Tillige tillægges stor arkitektonisk værdi til udformningen af snedkerdetaljerne, herunder fyldingerne på både paneler, døre og skabslåger og alkovedøre. Denne afbalancerede stil i det ydre som det indre udmærker sig ved en høj håndværksmæssig kvalitet, hvilket har stor betydning for den samlede arkitektoniske værdi.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links