Tværskov Mølle ligger på Tværskovvej 51 i Nordfyns Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Møllebygningen er opført som en kornmølle i 1700-tallet og har udnyttet vandkraften fra Tværskov Mølleå. I tilknytning til møllen har der i det 20. århundrede været købmandshandel og korn- og foderstofforretning. Mølleriet blev indstillet i 1950 og møllehjulet og mølleværket fjernet og bygningerne har sidenhen været anvendt til beboelse og avlslængen til dyrehold samt værksted.

Beskrivelse

Tværskov Mølle er beliggende i landsbyen Tværskov på Nordvestfyn ved Tværskov Mølleå. Anlægget udgør den tidligere vandmølle samt et stuehus og en avlslænge. Stuehuset og møllen er bygget sammen i vinkel og ligger omkring et pigstensbelagt gårdrum. Nord for møllen er en støbt betonsliske. Bygningerne ligger solitært ud til Tværskovvej ved en ældre stensat bro. Vest for stuehuset og møllen ligger to vinkelbyggede avlslænger, disse er ikke omfattet af fredningen. Anlægget er omgivet af skov og marker. Møllebygningen og stuehuset er i én etage i bindingsværk og grundmur med sortopstolpet bindingsværk og pudsede og hvidkalkede tavl over en stensat sokkel og et fundament af syldsten. Stuehusets søndre gavl har affasede hjørner. Stuehuset og møllen har stråtækte, valmede tage med kragetræer, mønning, og i stuehuset ses tagskægskviste mod syd og vest og i rygningen to murede, pudsede og hvidkalkede skorstene med sokkel. Centralt i stuehuset mod Tværskovvej ses en ældre revledør med pålagte plader, kanneleret indfatning, overvindue samt en foranliggende, ældre ligeløbstrappe i granit forsynet med et enkelt, sortmalet værn. I stuehusets gårdside ses tre døre: En nyere revledør, en dobbeltfløjet dør med kanneleret indfatning, og påsatte kannelurer samt et overvindue og en nyere dør med pyramidebosser og et ældre, diagonalt opsprosset overvindue.

Møllen har en nyere revledøre mod gårdsiden, og i den vestre trekantsgavl ses en revleluge til loftsrummet, og i den østre gavl er tre revleluger. Vinduerne i stuehuset og møllen er hovedsageligt nyere vinduer med koblede rammer med tre ruder i hvert fag. I møllen ses endvidere ældre et- og tofags opsprossede vinduer med to ruder i hver ramme med kitfals samt halvcirkulære, opsprossede vinduer i møllens østgavl. Døre og vinduer er grønmalet og lugerne er sortmalet. I det indre er stuehuset kendetegnet ved elementer af en ældre og traditionel planløsning med en forstue mod gården med tilhørende vaskerum, en gennemgående forstuegang, stuer og værelser mod vejen, samt mindre gårdvendte værelser samt et badeværelse. Endvidere er der et køkken placeret mod vejen og i den gavlvendte stue er en nyere støbejernsovn. Stuehusets interiør er kendetegnet ved både ældre og nyere samt traditionelt udførte overflader, herunder nyere brædde-, tæppe- og flisebelagte gulve og pudsede vægge. Lofterne er dels gipslofter med væv, dels med synligt bjælkelag og herimellem lister. Der er nyere og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder fyldingsdøre med gerichter. Der ses endvidere ældre fyldingsdøre med gerichter og indstukne hængsler samt ældre revledøre. Tagetagen i møllen og stuehuset er ikke besigtiget.

Møllens indre er i stueplan indrettet med et stort rum med pladebeklædte gulve, bindingsværksvægge kalket over stok og sten og loft med synligt bjælkelag. Møllen har en stensat kælder, hvortil der er adgang gennem en revledør i soklen. Kælderen har et støbt og stensat gulv, stensatte vægge, en kraftig tømmerkonstruktion og et loft med synligt loftsbjælkelag. Møllen står uden mølleinventar.

Avlslængen er i én etage i sort, opstolpet bindingsværk med pudsede og hvidkalkede tavl over en dels høj og dels lav sokkel. Taget er et halvvalmet, stråtækt tag med kragetræer og mønning og i rygningen ses en pudset og kalket skorsten med sokkel og krave. I den vestvendte tagflade ses tre kviste. Bygningen har to nyere revledøre placeret i den østre side og en i vestre side. Dørene er grønmalet. Vinduerne er hovedsageligt ældre støbejernsvinduer med buet overside. I de søndre fag kan man se aftegninger af brede vognporte. Avlslængens søndre del er indrettet til hestestald med synligt tagværk og åbent til kip. Stråtagets underside er synligt og er på traditionel vis bundet på. I længens nordre del er opbevaringsrum samt værksted. Avlslængens indre er præget af både nyere og ældre overflader, gulvene er støbte og væggene står dels i bindingsværk kalket over stok og sten og dels i blank mur og dels med skillevægge i gasbeton. Der er synligt tagværk samt bræddeloft. Der er nyere og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder nyere pladedøre og ældre revledøre og en synlig skorstenskerne.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Tværskov Mølle knytter sig til det samlede anlægs solitære placering i et naturskønt landskab, hvor Tværskovvej slår et knæk. Bygningsanlægget med møllen, stuehuset og avlslængen og det pigstenssatte gårdrum bidrager positivt til oplevelsen af et samlet historisk miljø. De enkle bygningskroppe med sort, opstreget bindingsværk med de store stråtækte tage indgår i en værdifuld sammenhæng med landskabet og er, i kraft af den traditionelle byggeskik og de traditionelle materialer, en væsentlig del af det kulturhistoriske miljø i Tværskov.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Tværsted Mølle knytter sig til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, der fortæller historien om det lokalt orienterede og førindustrielle landbrug, hvor vandkraften blev udnyttet til forarbejdning af korn. Der knytter sig endvidere kulturhistorisk værdi til møllen kombineret med stuehus, hvor melforarbejdning og salg af varer har kunnet kombineres med en møllerbolig. Møllefunktionen har ikke været en del af møllen siden 1950erne, men dens placering tæt ved åen, den høje sokkel, slisken, revledørene samt de store ubrudte rum vidner endnu om bygningens oprindelige funktion. Bygningernes rige bindingsværk samt de stråtækte tage er egnskarakteristiske for den nordre del af Fyn og har dermed kulturhistorisk værdi.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Tværsted Mølle knytter sig i det ydre til det samlede bygningsanlæg med mølle, stuehus og avlslænge, der med sin samlede komposition og klart definerede bygningskroppe, danner et markant og helstøbt bygningsanlæg. Bygningernes ensartede materialeholdning med de taktfaste bindingsværksfacader og de store, delvist ubrudte stråtækte tagflader understøtter oplevelsen af et homogent anlæg og giver bygningerne et gedigent prunkløst udseende, hvis dekorative elementer er begrænset til dørene med kanneleret indfatning og overvindue. Endvidere er der arkitektonisk værdi til møllens oprindelige funktionsbestemte arkitektur, der udemærker sig ved høje sokkel og tætte placering til åen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links