Uglegårdsskolen
.

Uglegårdsskolen ligger på Tingsryds Allé 25 i Solrød Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Bygningshistorie

I 1969 vandt arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen en konkurrence om udformningen af et rekreativt område ved Solrød Strand syd for København. Uglegårdsskolen var del af konkurrenceområdet som tillige omfattede fritids-, idræts- og andre undervisningsanlæg. Udviklingen af arealet var en del af en samlet masterplan for området omkring S-togsbanen. Uglegårdsskolen blev opført i årene 1972-1974. Oprindeligt skulle skolen opføres i beton, men det viste sig at blive for dyrt. Derfor valgte man i stedet at bygge i træ og andre enkle og billige, dagligdags materialer. Kanalen var ikke en del af vinderforslaget, men kom til senere. Skolen blev opført med skydevinduer bag skodderne, tæppebelagte gulve og lofter isoleret med lakeret stenuld fastholdt af trådgitre. Skydevinduerne er senere blevet udskiftet med almindeligt hængslede termovinduer, gulvtæpperne er fjernet og erstattet af linoleum og lofternes lakerede stenuld er udskiftet med systemplader. Facadernes store termovinduer (topvinduerne) var oprindeligt ikke opdelt af en midterstillet sprosse. Der er aktuelt bevaret et enkelt af de oprindelige, uopsprossede vinduer. Bygningen har siden opførelsen gennemgået en løbende tilpasning til den demografiske udvikling i kommunen, og til de pædagogiske og didaktiske krav, der stilles til en tidssvarende folkeskole. Der er derfor flyttet en række skillevægge og døre siden opførelsen, men ændringerne af skolen er implicit en del af det arkitektoniske koncept og er i det store og hele sket i respekt for bygningens oprindelige rum- og materialeforståelse. Kanalens bund og sider blev for få år siden udskiftet til beton. I 2013 blev skolen blev udvidet med 4 klasselokaler og fællesrum af Arkitekterne KØGE i samarbejde med Georg Berg og Strunge Jensen. Samtidig blev dele af den eksisterende skole nyindrettet. Tilbygningens karakter følger den eksisterende arkitektur med facader af træ, fer og not samlede vægge (dog med fast fer og not), grønmalede skodder og vinduer og en ny pergola, der skaber forbindelse over kanalen.

Beskrivelse

Uglegårdsskolen ligger i Solrød Stand, omgivet af grønne områder, idrætsanlæg og boliger. Skolen er placeret på et let hævet, græsklædt plateau med stier og spredt beplantning, der tydeligt afgrænser bygningen fra de omkringliggende arealer og bebyggelser. Der er adgang til skolen fra alle sider. Selve skolebygningen består af to parallelle, én etage høje bygningsbånd placeret på hver sin side af en gennemgående, ca. 200 meter lang kanal. Overdækkede broer og pergolaer knytter de to bygningsbånd med hinanden, og mellem bygninger og kanal findes en række varierede haverum. Det vestlige bygningsbånd rummer almenklasser, lærerværelse og større fællesområder (storklasserum), mens det østlige bygningsbånd blandt andet rummer faglokaler, bibliotek, gymnastiksal og administration. I den sydlige ende af det vestlige bygningsbånd findes en nyere tilbygning fra 2013, der i formsprog og materialer er tilpasset den oprindelige skoles arkitektur. Desuden findes der en mindre kælder under dele af det vestlige bygningsbånd. De to bygningsbånd, der er opført som søjle-bjælkekonstruktioner i limtræ, står begge på en lav betonsokkel og har facader beklædt med påsømmede, vandretliggende sortbrune brædder samlet med fals. Vinduer, døre og jalousiskodder er malet i en mørkegrøn nuance, mens felterne over de større åbninger består af rødmalede plader. Over storklasserum og fællesrum har taget sammenstillede, tøndeformede hvælv, der afsluttes af langsgående taglys. Begge bygningsbånd er organiseret omkring rumlige enheder af varierende størrelse. Det vestre bygningsbånd består af en sammenhængende konstruktion med almenklasser samlet omkring de større storklasserum, der internt er forbundet via en gennemgående gang i hele bygningsbåndets længde. I det østlige bygningsbånd ligger de enkelte bygningsenheder som øer forbundet via overdækninger og pergolaer. Internt er enhederne i det østre bygningsbånd organiseret omkring centralt placerede gårdhaver og større fællesrum, med de mindre rum placeret ud til facaderne samt vindfang mod overdækningerne i nord og syd. Haverummet mellem de to bygningsbånd består foruden den centralt placerede kanal, af broer, værn, pergolaer og forbindelsesgange, der alle er udført i en traditionel, rødmalet trækonstruktion. Tagene har store, karakteristiske vandspy, der udvalgte steder leder vandet ned i særlige bassiner, der visse steder er udsmykket med kunst. Mod det vestlige bygningsbånd findes en varieret, tæt og lav beplantning, der i samspil med de overdækkede broer og pergolaer, giver rige muligheder for forskellige legeaktiviteter. Uderummet langs faglokalerne mod øst er i hele kanalens længde domineret af en langsgående, overdækket forbindelsesgang og et smalt grønt bælte, der fremstår åbent og overskueligt. Den udvendige belægning består af smalle betonsten, der med stor fleksibilitet forskydes og tilpasses de krogede stier mellem de forskellige uderum. I det indre ses tydeligt den bærende, rødmalede søjle-bjælkekonstruktion i limtræ og de ikke-bærende, flytbare skillevægge i ubehandlet, vandretliggende brædder samlet med løs fer og not, der inddeler skolen i de forskellige rumligheder. Alle vægge i den oprindelige skolebygning er opdelt i lodrette felter med synlige fastgørelser gennem borede huller med dybtliggende skruer. Gulvene er belagt med linoleum og lofterne er mellem de bærende konstruktioner beklædt med systemplader i en knækket hvid nuance. Storklasserum og fælleslokaler markeres rumligt af de tøndeformede hvælv med taglys. Vinduerne reguleres indvendigt med pindevævsgardiner og fra alle almenklasser er der direkte adgang til det fri. Beslag, ventilation og installationer er over alt synlige. Kunstlyset består dels af traditionelle loftsarmaturer, dels af de oprindelige, væghængte staldlamper, der både ses inde og ude. I flere rum er bevaret en del oprindelige elementer i form af skabe og reoler med kasser, alt udført i træ. Dørene er enten glatte trædøre eller dobbeltdøre med glas og tværgående greb. I den nyere tilbygning er træværkets dimensioner marginalt ændret, væggenes vandrette brædder er samlet med fast fer og not, og for at skjule installationerne, er de lodrette vægfelter forskudte.

Miljømæssig værdi

Uglegårdsskolens miljømæssige værdi relaterer sig til den centrale placering i Solrød Strand, hvor skolen sammen med idrætsfaciliteterne og de grønne områder danner den sydlige del af byens institutionelle centrum. Uglegårdsskolens miljømæssige værdi relaterer sig desuden til den let hævede placering og de mange indgange, der klart afgrænser skolen fra den omkringliggende bebyggelse og samtidig tydeligt signalerer, at der er tale om et offentligt institutionsbyggeri.

Kulturhistorisk værdi

Uglegårdsskolens kulturhistoriske værdi knytter sig til kombinationen af en åbenplan arkitektur baseret på en additiv, modulær gridstruktur og en traditionel hjemklasseskole, hvor søjle-bjælke-konstruktionen giver mulighed for en særdeles fleksibel planløsning og rumfordeling, der løbende kan tilpasses skiftende undervisningssituationer og funktionskrav. Den kulturhistoriske værdi knytter sig desuden til Uglegårdsskolen som en materialisering af 1970'ernes tanker om et åbent, demokratisk samfund, af datidens bæredygtige og ressourcebevidste tankegang samt af en antiautoritær, eksperimenterende og fællesskabsorienteret pædagogik. Hertil kommer den tidstypiske farvesætning samt påvirkningen fra traditionel japansk byggeskik.

Arkitektonisk værdi

Uglegårdsskolens arkitektoniske værdi knytter sig til det enkle og stærke koncept med de to bygningsbånd, den gennemgående kanal, de tværgående broer, overdækningerne og pergolaerne, der binder skolens forskellige rum sammen til et poetisk og sansemættet hele af bygning, have og karakterfuldt vandspejl. Til den nære forbindelse mellem ude og inde, den robuste og karakterfulde materialebrug, den prunkløse aptering og enkle detaljering samt den tydelige differentiering mellem det bærende og det bårne, der bevidst udnyttes til at skabe karakterfulde og velproportionerede rumforløb med differentierede højder og tagformer. Uglegårdsskolens arkitektoniske værdi knytter sig også til måden, hvorpå anlægget via den nære forbindelse mellem ude og inde, de synlige konstruktioner, planløsningen, rumfordelingen, materialeholdningen og farvesætningen balancerer mellem skolen som et fornuftigt og robust offentligt rum til læring og som et rum med varme, intimitet og sanselighed.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links