Vestergade 43, Stubbekøbing ligger på Vestergade 43 i Guldborgsund Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Ved udparcelleringen i 1846, af den store ubebyggede Stampes Plads, blev denne østligste parcel op mod Bakkestrædet (i dag Elversvej) købt af murermester Henrik Thrane, der i 1847-1848 lod dette nuværende toetages forhus opføre. Kort efter blev ejendommen solgt til købmand Strate, som foruden bolig indrettede butik i forhuset. Sidehusene blev opført i 1873 for malermester Lund. Forhuset blev fredet i 1954. Bygningen er restaureret i begyndelse af det 21. århundrede, hvor der blandt andet er lagt nyt tag.

Beskrivelse

Bygningen ligger på sydsiden af Vestergade, byens oprindelige hovedfærdselsåre og primære handelsgade, samt hjørnet af Elversvej, der som Stubbekøbings øvrige nord-syd gående stræder, fører på tværs af byen ned til kysten og havnen. Bygningen er opført i to etager med fritstående gavl mod øst. Bygningen består af syv fag, samt et smigfag mod øst. Bygningen er opført på en turkis malet, kvaderfuget sokkel, facaden er pudset og gulmalet og øverst afsluttet af en hvidmalet, profileret trukket gesims. Bygningen har teglhængt heltag med helvalm og i kip to pudsede skorstenspiber, hvoraf den østligste er en lav og bred ildstedsskorsten. Vinduerne er samlet fagvis i blændinger, der øverst er afsluttet med profilerede rundbueindfatninger på vederlagsgesims. Vinduerne er tofags trævinduer med bueopsprossede overrammer i støbejern, på første sal er overrammerne halvcirkulære. I de yderste fag fører to granittrapper, med spinkle støbejernsgelændere, op til hoveddørene, der er tofløjede. Den vestre er en ældre dør med traditionelle fyldninger, den østre er en nyere dør med glasfyldninger. Begge døre har støbejernsoverrammer som vinduerne. I gavlen sidder en nyere fyldningsdør med overvindue. Vinduer og døre er hvidmalede. Gårdsidens stueetage fremtræder som facaden, mens første sal står i blank mur med afstribninger i puds. Midt for gårdsiden står et nyere trappetårn, pudset og malet gult, og til højre for denne er en nyere altan. Bygningen anvendes til museum. De repræsentative rum ligger mod gaden, mens de sekundære rum er orienteret mod gården. Bygningen har nyere køkken og toilet, men på begge etager er de oprindelige ildsteder bevaret. Tagetagen er ét stort loftsrum, der anvendes til opmagasinering. Gulvet er et nyere bræddegulv og skråvægge, underside af hanebånd samt skorstene er beklædt med gipsplader. Der er kælder under hele bygningen, hvor gulvet er en blanding af betongulve og lerstampede gulve, væggene er af kampesten og der er fritliggende bjælkelag. Træstolperne står på syldsten.

Miljømæssig værdi

Bygningen har miljømæssig værdi, idet den er en vigtig del af bebyggelsen i Vestergade, hvor den indgår i gadens række af huse, og understreger betydningen af den oprindelige øst-vest orienterede handelsgade i byen.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdier knytter sig til den, for sin samtid tidlige, senklassicistiske facade i en vertikalt orienteret rundbuestil. Ildstedsskorstenen har endvidere kulturhistorisk værdi, fordi den i sammenhæng med de bevarede ildsteder fortæller om den tidligere levevis i bygningen.

Arkitektonisk værdi

I eksteriøret knytter de arkitektoniske værdier sig til bygningens volumen med det smigskårne fag på hjørnet samt den sprøde og forfinede, vertikalt orienterede facade med de fagvist tilbagetrukne blændinger, der giver bygningen en imponerende karakter. De elegante vinduer i kombinationen af træ og støbejern er endvidere værdifulde for bygningens udtryk. Bygningen er tillige karakteriseret ved et enkelt materialevalg i puds og tegl, der opleves som en homogen masse med en stor ubrudt tagflade, kronet af to ældre skorstene, hvoraf den ene er en sjældent set ildstedsskorsten. I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til den oprindelige rumstruktur med de repræsentative rum beliggende en suite mod gaden. Hertil kommer bygningens hovedtrappe, der er en halvsvingstrappe med kassetteudsmykning på underside af repos og løb. Endvidere er der arkitektonisk værdi i den særegne direkte adgang til førstesalens østlige rum mod gården, direkte fra halvsvingstrappen via en ligeløbstrappe ind i rummet. Yderligere ligger der en særlig arkitektonisk værdi i rummenes oprindelige bræddegulve, i brystningspaneler og fodpaneler, i de originale femfyldningsdøre, greb, gerichter, stuk samt i de rundbuede vinduesnicher på førstesal med mindre rektangulære udsparinger. Hertil kommer den ældre kakkelovn på førstesal.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links