Åsum gamle Smedie ligger på Staupudevej 2 i Odense Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Åsum Gamle Smedie er opført i 1819.

Beskrivelse

Åsum Gamle Smedje ligger i centralt i landsbyen Åsum, der med tiden er blevet indlemmet som en forstad til Odense. Åsum Gamle Smedie består af tre mindre bygninger: smedje, beslagsmedje og det tidligere beboelseshus. Alle tre bygninger er sammenbygget og ligger let forskudt i forhold til hinanden. Smedjen ligger nærmest vejen og er mod nord sammenbygget med den smallere beslagsmedje og er tillige sammenbygget på bagsiden med det tidligere beboelseshus, hvis bygningskrop skyder sig ud mod syd.

Bygningerne er opført i bindingsværk hvidkalket over stok og sten, bygningerne hviler på en lav sokkel og bærer alle heltage hængt med røde vingetegl uden tagrender. Taghældningen over beslagsmedjen er lavere end på de øvrige bygninger, mens taget på det tidligere beboelseshus er todelt med to forskellige rygningshøjder, dog er begge tage udført med trekvartvalmet tag. Smedjens tag er derimod helvalmet og har en meget kort rygning, og i den østre tagflade sidder en høj skorstenspibe. Smedjens tag har mod vest et stort udhæng og i den bræddebeklædte væg herunder er indgang til bygningen. I flere tagflader er der isat tudsten. Der er en nyere, traditionelt udført revledør i beslagsmedjens facade, mens en ældre revledør fungerer som bagdør. I de to øvrige bygninger ses ældre, tofløjede revledøre. Anlæggets vinduer er alle torammede vinduer med tre, fire eller seks ruder i hver ramme. Vinduerne har varierende alder, hvoraf dem i det tidligere beboelseshus synes at være de ældste.

I det indre er de tre bygninger karakteriseret ved åbne, gennemlyste rum, der er forbundet internt og indrettet som smedje og værksteder. Interiørerne har en ældre materialeholdning med støbte gulve, pudsede, hvidkalkede vægge og bræddelofter med synligt bjælkelag eller der er åbent til kip, hvor den ældre tagkonstruktion er synlig. Tagene er forsynet med undertag af banevarer. Beslagsmedjen er indrettet til maleratelier og i smedjen er den gamle esse bevaret. Gennem en bred muråbning er der indgang til det tidligere beboelseshus, der indenfor det seneste århundrede er indrettet som bilværksted. I gulvet ses en ældre, bræddeoverdækket mekanikergrav.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Åsum gamle Smedje knytter sig til smedjens beliggenhed centralt i Åsums landsbymiljø. Sammen med kirken og de bevarede gårde og huse er Åsum gamle Smedje med til at opretholde det velbevarede, historiske kulturmiljø i landsbyen. De brede pigstensbelægninger foran bygningerne, der sandsynligvis har været en del af smedens arbejdsplads udenfor, ser stemningsfulde ud og er historisk korrekte omgivelser til smedjens bygninger.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Åsum gamle Smedie knytter sig i det ydre til de tre sammenbyggede bygninger, der vidner om ombygninger og udvidelser, der har imødekommet de vekslende behov gennem tiden. Særlig karakteristisk er smedjens store tagudhæng, der har fungeret som smedens overdækkede, udendørs arbejdsplads eksempelvis i forbindelse med beskoning af heste. Hertil kommer den høje skorstenspibe, der vidner om essen i det indre. Den tofløjede revleport i det tidligere stuehus har givet mulighed for at køre biler indenfor til mekanikergraven, for at udføre reparationer der.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de åbne rum i hver af de tre bygninger, der alle har givet rum til pladskrævende arbejde i smedje og værksteder. Essen med skorsten og mekanikergraven vidner om bygningernes tidligere anvendelse som smedje og bilværksted. Hertil kommer de ældre og oprindelige bygningsdele og -detaljer samt de enkle, slidstærke overflader, herunder støbte gulve, hvidkalkede vægge, rummene der er åbne til kip med synlige tagkonstruktioner og bræddelofterne med synligt bjælkelag.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Åsum Gamle Smedie knytter sig til de tre bygninger, der forenes af den ensartede farvesætning og materialeholdning, hvorved de sammensatte bygningsvolumener fremstår med et homogent udtryk. I det samlede anlæg virker smedjen særlig iøjnefaldende med sit høje, helvalmede tag og store tagudhæng. Således fremstår Åsum Gamle Smedie gennem sin enkle farvesætning og materialeholdning med et særegent solidt og prunkløst udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links