Øster Land 9 ligger på Øster Land 9 i Fanø Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

De første tegn på beboelse på Fanø stammer fra 1200-tallet, hvor to små fiskerlejer, Nordby og Sønderho, voksede frem som følge af sildehandel. Fanø hørte oprindeligt under krongodset Riberhus Ladegård og Fanøboerne var fæstebønder, men i 1741 købte Fanøs befolkning øen af Kong Christian VI, idet Riberhus Ladegård var blevet sat på auktion, da kongen manglede penge. Fanøboerne fik herved retten til at drive handel og søfart, hvilket betød at øen oplevede en opgangsperiode grundet tiltagende skibsbyggeri og en voksende handelsflåde. Fanø mistede hovedparten af handelsflåden under Englandskrigene i 1807-14, og herefter gik øens udvikling i stå. Fra 1830erne og frem mod begyndelsen af 1900-tallet steg væksten dog igen, og Fanø havde i denne periode den næststørste flåde i Danmark.

Anvendelsen af teglsten vandt senest frem i landdistrikternes mere anonyme byggerier. I det sydlige Vestjylland, der var et træfattigt område, baserede udviklingen fra bindingsværk til grundmur sig på den lokale fremstilling og brænding af teglsten, der i løbet af 1700-tallet havde bredt sig nordpå fra Holland. På Fanø blev teglstenene i første omgang brugt til udmuring af bindingsværkshusenes tavl og til opmuring af ildsteder, men fra omkring 1800 blev der nyopført store og velstandsprægede huse, helt i grundmur. Fra omtrent samme tidspunkt og frem gennem 1800-tallet blev også bindingsværkshusene omsat i grundmur. Omsætningerne var ofte tiltrængte, fordi bindingsværkshusenes ydervægge satte sig som følge af rådne eller udskridende stolpeender, som således ikke kunne klare belastningen fra bjælkelag og tagværk.

Man har altid haft en stærk bygningstradition på Fanø med mange gennemgående træk, der endvidere var så egnsspecifikke, at man havde forskellige traditioner mod nord og syd, selvom der kun var lidt over 10 km imellem Sønderho og Nordby. I Sønderho var det for eksempel almindeligt, at bygningernes mure blev skuret med en mursten og efter en svag rødkalkning, blev fugerne optrukket med hvidt. I dag er der ikke mange bygninger tilbage med fuldt optrukne fuger. Endvidere var det skik at bemale stikkene over dørene og vinduerne med oliemaling, eller ved bemaling at efterligne murede stik på tagremmen. Ofte malede man det særlige sort-hvide-grønne Sønderho-stik, der symboliserede sorgen, glæden og håbet. De ældre vinduer i Sønderho var småsprossede, og de ældste havde blyindfattede ruder. Vinduesstikkene var ofte udført lige og fremstod med grønne karme og rammer samt hvide sprosser. Trævinduer fra 1700-tallet var i Sønderho udført med en karakteristisk sprosse med en helt enkel, spids profil. I Nordby derimod havde sprosserne et mere afrundet profil. Anvendelsen af de to typer profiler er stadig meget tydeligt opdelt imellem de to byer. Yderdøre var halvdøre, ofte med kvadratisk, hjørnestillet eller rundt vindue i overdøren. Dørene havde svære sidekarme, fastgjort på indersiden af ydermuren og var således placeret tilbagetrukket i de ofte fladbuede stik. Arkengaffen, kvisten over døren, var ligesom dørhullet ofte fladbuet.

De forskellige bygningsdetaljer ændrede sig en smule gennem tiden, og særligt med opgangsperioden og grundmuringen i 1800-tallet kom der nye træk til. Flere huse fik nu fuldmurede gavle, kalkede facader med hjørnelisener, og arkengaffen blev i stedet udført som en trekantfronton. Vinduernes karme og rammer blev efterhånden begge malet hvide, de seks-rudede vinduer blev afløst af tre-rudede, og omkring 1880 begyndte man at udføre vinduer med fladbuet overkant. Halvdørene blev langsomt afløst af to-fløjede fyldingsdøre under lige stik og med en diagonaltstillet, sprosseopdelt rude i den øverste del af døren. Ligesom det er tilfældet med andre mindre øsamfund med sparsomme mængder træ, brugte man de materialer, der var tilgængelige som for eksempel driv- og skibstømmer, eller man genanvendte materialer fra nedrevne bygninger. Også i nyere tid har man gjort brug af denne skik, og da der i 1990erne drev et stort parti mahogni op på land, blev flere hoveddøre herefter udført i mahogni og efterfølgende malet i de traditionelle Sønderho farver.

Bygningen brandtakseres første gang i 1793 og er på ni fag, hvoraf de seks østre fag er indrettet til beboelse og de tre resterende er til lo og stald. Huset udvides med to østfag i perioden frem til 1811 og yderligere med to fag mod øst få år efter. I 1816 deles bygningen i to og de fire østligste fag sælges til sognet og beboes af den københavnske jordemoder Johanne Margrethe Westphal som samme år blev beskikket jordemoder i Sønderho og Øster Land 9 bliver hermed officiel jordemoderbolig. I 1855 tilføjes endnu et fag mod øst og engang sidst i 1800-tallet tilføjes endnu to fag mod øst og opnår herved sine nuværende 7 fag. Øster Land 9 var formentlig jordemoderbolig frem til 1930. På et skur, der står udfor østgavlen, hænger et skilt over døren med påskriften Jordemoderens bolig.

Beskrivelse

Bygningen ligger i landsbyen Sønderho på Fanø. Øster Land 9 udgøres af de syv østre fag, hvoraf de resterende otte vestre fag tilhører Øster Land 7, som ligeledes er fredet. Bygningen ligger med øst-vest-vendte gavle mellem lignende bygninger. Grunden ligger i første række til vandet og afgrænses af bukketorns- og græsbeklædte diger. På grunden findes desuden to skure, der ikke er omfattet af fredningen.

Øster Land 9 er et syv fag langt, grundmuret længehus opført i én etage, hvor facaderne fremstår skurede og rødmalede. En hvidmalet gesims afslutter langsiderne og er ført om hjørnet på østgavlen, som er grundmuret i fuld højde. Gesimsen afslutter gavlen under taget. På langsiderne under gesimsen ses en rødmalet rem. Over hoveddøren på nordsiden sidder en rundbuet frontkvist af den type, man lokalt kalder en arkengaf. Bygningen afsluttes af et stråtækket heltag med mønning af tørv og en tagkvist i sydsiden. I rygningen ses en muret skorstenspibe med sokkel og krave. Hoveddøren mod nord er en nyere, traditionelt udført fyldingsdør med todelt rude øverst. Hoveddøren er grønmalet med hvid staffering. I østgavlen sidder en grønmalet revledør og endelig mod syd ses en to-fløjet, grønmalet fyldingsdør med opsprosset ruder i den øverste halvdel og hvid staffering i den nederste. Arkengaffen har en grønmalet træfront, hvori der sidder et torammet og seksrudet vindue i hver ramme. I det østlige fag på nordsidden sidder en to-fløjet, grønmalet luge. Bygningen har overvejende nyere og to-rammede vinduer, men også enkelte ældre vinduer. Mod syd er vinduerne to-rammede med tre ruder i hver ramme og på nordsiden er vinduerne to-rammede med seks ruder i hver ramme. I den østlige ende af nordsiden sidder endvidere et enkelt et-rammet vindue. I østgavlen sidder et to-rammet vindue flankeret af to et-rammet og fire-rudet vinduer. Alle vinduerne er hvidmalede med grøn ramme. På remmen over langsidernes vinduer er påmalede vinduesstik i farverne grøn, hvid og sort. Vinduestikkene over gavlvinduerne er malet hvide. Alle vinduerne har påmalede hvide sålbænke og udvendige hvide murfalse. På østgavlen sidder flere murankre, hvoraf to er udført som tallet 48.

I det indre er bevaret en ældre grundplan med en gennemgående forstue, som lokalt kaldes en frangel, der opdeler bygningen med bolig mod vest og stald mod øst. Franglen er beklædt med ølandsfliser. Fra franglen er der adgang til de sydvendte vinterstuer, lokalt betegnet sønder donsk og æ stow. I sønder donsk står en ældre billæggerovn. Mod nord ligger køkkenet, hvor det tidligere ildsted stadig anes. Endvidere findes en lem, der giver adgang til den mindre kælder. Fra køkkenet er der via en gang adgang til et nyere badeværelse og tre værelser samt revledøren i østgavlen. I franglen findes en nyere trappe, der fører op til den udnyttede tagetage, hvor der er indrettet to mindre værelser, et større værelse i gavlen samt to hemse. Gennemgående for huset er, at overfladerne er delvist ældre, delvist nyere, men traditionelt udført, herunder trægulve, bræddevægge og bræddelofter mellem synlige bjælker. Det samme er gældende for interiøret, herunder fyldingsdøre med gerichter, brystningspaneler, indbyggede skabe og tætsenge samt bemalede ældre fliser på ydervæggene, bag ildstedet i køkkenet og bag vindovnen i stuen.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i Sønderho, der er en unik og yderst velbevaret ældre landsby. Bygningen er orienteret solret, hvor gavlene vender mod øst og vest, og bygningen indgår naturligt i Sønderhos bebyggelsesmønster, hvor et næsten labyrintisk system af veje og stier mellem mindre grønninger skaber en idyllisk helhed. Et bemærkelsesværdigt indslag i bybilledet er de mange lave, grøn- eller hvidmalede stakitter og lave tangdiger beplantet med bukketorn, der adskiller grundene. Hertil kommer de bevarede pigstenskanter omkring bygningen, der leder tagvandet væk fra bygningen, og tillige bidrager til opfattelsen af det traditionelle miljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens fremtræden som et typisk Fanø-hus. Et gennemgående træk for denne bygningstype er blandt andet den hvide hovedgesims, den bræddebeklædte gavltrekant, arkengaffen over døren samt at taget er et stråtækket heltag med mønning af tørv og med en skorstenspibe, der helt karakteristisk har hvidtet gesims og krave, mens piben fremtræder med samme overfladebehandling som bygningens facader. Tillige er det en stor kulturhistorisk værdi, at vinduerne har den typisk ældre todelte farveholdning, stribede Sønderho-stik og alle åbninger har påmalede hvide sålbænke.

Endvidere har bygningen stilmæssige træk fra 1800-tallet, herunder hoveddørens udførelse med to ruder i den øverste fylding samt de øvrige vinduers udførelse med fladbuet overkant. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens i store træk bevarede ældre planløsning med en frangel, som en gennemgående forstue. Dertil kommer at stuen, søndre donsk, ligger mod syd, hvor de kunne få lys og varme, mens køkken med tilhørende mindre kælder ligger køligt mod nord. Bygningen rummer tillige et imponerende interiør med mange ældre, egnskarakteristiske bygningsdetaljer, herunder tætsengen, det indbyggede hjørneskab, brystningspanelerne, ældre døre samt de meget karakteristiske, hollandske, brunmalede fliser på ydervæggene og bagved ildstedet i køkkenet og den ældre vindovn i stuen. Den kulturhistoriske værdi knytter sig særligt til disse fliser, da de er et helt særligt træk for byer med søfart som det primære erhverv, hvor sømændene hjembragte fliserne fra deres mange rejser.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens enkle, fritstående og velproportionerede form med lave mure og stejlt heltag, der med en bølgende kurve former sig omkring arkengaffen. Placeringen af vinduernes overkant lige under gesimsen underbygger oplevelsen af bygningens lave mure og det dominerende tag.

Arkitekturen er ærlig i sit udtryk ved de enkle materialer og få dekorationer, der er integreret og begrænser sig til bygningselementer som vinduer, døre og skorstenspibe. Særligt de hvide, påmalede sålbænke og stik over vinduerne, dørens stafferinger og skorstenspibens hvide sokkel og krave giver en skarp, men enkel kontrastvirkning, der træder frem på lang afstand. Den enkle, men markante farveholdning har således stor betydning for det arkitektoniske udtryk.

I det indre relaterer den arkitektoniske værdi sig til det gennemførte interiør, der domineres af de mange fliser, hvis motiver enten danner ordnede mønstrer eller tilfældige patchworks. Virkningen er charmerende og helt enestående. Hertil kommer de mange detaljer i træ, der tildeler rummene en varm og rolig atmosfære. Selvom materialet er det samme på gulve, skillevægge og lofter er de elegant adskilt grundet variationen i træets udformning og efterfølgende kontrastfulde bemalinger med stærke farver. Tillige tillægges stor arkitektonisk værdi til udformningen af snedkerdetaljerne, herunder fyldingerne på både paneler, døre og skabslåger og tætsengslåger. Denne afbalancerede stil i det ydre såvel som det indre udmærker sig ved en høj håndværksmæssig kvalitet, hvilket har stor betydning for den samlede arkitektoniske værdi.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links