Accisseboden ligger på Sankt Jørgensbjerg 1 i Kalundborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Acciseboden gennemgik en restaurering og ombygning i 1921 forestået af Einar H. Nielsen. Ved ombygningen fik huset en ny funktion som beboelse, idet det blev indrettet med køkken, værelse, gang og stue. Et tidligere udhus beliggende mod vest blev nedrevet og huset blev udvidet med en aflukket gård mod nord. Denne gård indeholdt skur med das, brændeskur og gruekedel. I eksteriøret fik bygningen tofløjede opsprossede vinduer og skodder. Hoveddør og gårddør fik en enkel dekoration i form af hvidkalkede relieffer forestillende trykleje- og slutsten. Den oprindelige indgangsdør i gadefacaden blev bibeholdt med trappe til gadeniveau.

Skt. Jørgensbjerg gik tidligere under betegnelsen Broen eller Teigel Broen, efter det tidligere teglværk i nærheden. Muligvis har der i 1200-tallet været et Skt. Jørgens hospital for spedalske uden for byens østre port. Der er ingen bygningsrester, men arkivalierne bekræfter at der har været et hospital ved indfaldsvejen fra Holbæk på Skt. Jørgensbjerg, som det har lagt navn til. Gårdene på Skt. Jørgensbjerg lå uden for byen indtil 1737. I 1737 opstod en stor brand i området og bygninger nedbrændte eller blev meget medtaget. Byen gav bygningshjælp og hjalp med genetablering mod af gårdene i området kom ind under købstaden dvs. købstadens regler og bestemmelser også inde for handel m.m. Bomhuset er opført i 1796 som erstatning for en ældre consumptions bod, der lå i Kordilgade 66. På husets nordside er en bred tilbygning af senere dato. Huset blev restaureret i 1960 og i dag har husets hoveddør ikke nogen funktion, og der er ingen mulighed for at få adgang til døren fra gadeniveau. Huset er indrettet med en lejlighed.

Beskrivelse

Acciseboden ligger ved indfaldsvejen fra Holbæk og ligger hævet ca. 1 m over det nuværende gadeniveau.

Bygningen er et grundmuret hus med pyramideformet teglhængt tag afsluttet af en skorstenspibe. Bygningen er gulkalket med en dør og et enkelt vindue med skodder i gadefacaden og to vinduer ligeledes med skodder i øst- og vestsiderne. Over gadefacaden har huset et bredt tagudhæng. Adgang til huset sker gennem den lille tilbygning mod nord, idet den oprindelige indgangsdør i gadefacaden er blændet og nu udelukkende en dekorativ og fortællende funktion. I interiøret rummer tilbygningen entré, toilet og bad og den oprindelige bygning rummer et lille spisekøkken på et fag samt stue/soveværelse, ligeledes på et fag. Skorstenspiben går ned i køkken langs væggen til stuen.

Miljømæssig værdi

Acciseboden er beliggende ved indfaldsvejen fra Holbæk ved foden af Sankt Jørgensbjerg. Da vejens niveau i dag er sænket i forhold til bygningen, er den oprindelige indgangsdør blevet blændet. Det tætte forhold til vejens forløb er trods niveauforskellen bevaret og signalerer således om husets tidligere funktion.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens placering ved en af købstadens gamle grænser for enden af Kordilgade og nedenfor Møllebakken fortæller stadig levende om tidligere tiders skatteopkrævning. Ved acciseboden opkrævede øvrigheden afgifter ved indførsel af særlige varer til købstaden, disse afgifter kan sammenlignes med vor tids moms. I kraft af sin tidligere funktion har bygningen kulturhistorisk værdi.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdier ses i det velproportionerede eksteriør: indtrykket den lave og relativt brede bygningskrop forstærkes af det teglhængte pyramidetag med det brede udhæng mod gaden. Ligeledes ligger der også arkitektoniske værdier i bygningens enkle materialevalg: det gulkalkede murværk, grønmalet træværk og røde vingetegl.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links