Apoteket ligger på Østergade 27 i Assens Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhus og sidehus er opført i 1847-1848, mens staldbygningen synes at være opført i anden halvdel af 1800-tallet. Forhus og sidehus er sandsynligvis opført på dele af en ældre bygning, der lå på grunden. Forhuset og sidehus kraftigt blev ombygget i det indre i 1970'erne både i stue- og første etage. Bygningen blev igen moderniseret i 1980'erne. På et ældre fotografi fra 1950'erne ses flere traditionelle skorstenspiber, der er fjernet ved en senere tagomlægning. I gården ligger en gammel gravsten med inskriptionen, der kan tydes: "HNH/VSL/ANERAS/MESESDØD/ANO/1628".

Beskrivelse

Apoteket ligger på hjørnet af Østergade og Korsgade i den ældste del af Assens.

Forhuset med Østergade er et ni fag langt, grundmuret hus i to etager, sidehuset langs Korsgade er også i to etager og er elleve fag langt, de sidste fag er et portfag. I forlængelse af sidebygningens portfag ligger en staldbygning i en etage med en høj trempel. For- og sidehus hviler på en høj grovpudset og gråmalet sokkel med en profileret gesims øverst, hvori flere blændede, fladbuede vinduesblændinger. Murfladerne er i gul, blank mur, antagelig flensborgsten, med brændte fuger og afsluttes øverst af en trukket, profileret grå gesims. Under stueetagens vinduer er en gennemgående sålbænksgesims og første etages vinduer har konsolbårne sålbænke. Hjørnerne markeres af kvaderpudsning. Bygningen bærer et helvalmet, opskalket tag hængt med røde vingetegl. I rygningen over sidehuset er en ældre skorstenspibe med sokkel og krave og i tagfladerne mod gården er en nyere skorsten, to ovenlysvinduer og fire udluftningshætter. Forhusets midterste fag er hovedindgangen over en tresidet granittrappe med seks trin. Trappen har ældre, forsirede gelændere af støbejern, der er placeret i vinklen hvor trappetrinene forside og sider mødes. Hoveddøren er en ældre, tofløjet og mørkegrønmalet fyldingsdør med ruder i den øverste halvdel. Herover er et overvindue med en påmalet svane. Døren har en pudset pilasterbåren indfatning med fordakning, hvorunder et felt med teksten "APOTHEK".

I det sidste fag i sidefløjen er portåbningen, der blot er markeret af et fladbuet stik. Portåbningen lukkes af en firefløjet port med enkle fyldinger. Porten er rødmalet. Mod gården har for- og sidehus en lav sorttjæret sokkel og murværket er pudset og gulmalet, det afsluttes øverst af en enkel, retkantet gesims. Der er to indgangsdøre, en i sidehuset og en forhuset. Forhusets dør er en ældre tofløjet dør med otte bosserede fyldinger, sidehusets dør er ligeledes ældre, men udført med fire bosserede fyldinger. Den er beslået med en ny metalplade nederst og forsynet med nyt beslagværk og indfatning. Begge døre har overvinduer uden sprosser. En trappe med nyere murede vanger fører ned til en ældre, tofløjet kælderdør med fyldinger. Samtlige vinduer i for- og sidehus er nyere, firerammede termovinduer med opdelte underrammer. Samtlige vinduer og gårdsidens døre er hvidmalede.

I det indre er stueetagen inddelt af en gennemgående forstuegang med en ældre hovedtrappe, der har slanke, drejede balustre og en svungen mægler. Trinene er vinylbeklædte på nær det øverste løb til tagetagen. Fra forstuegangen er der udgang til gården samt indgang til de to butikslejemål i stueetagen. Forstuegangen har travertingulv og pudsede vægge. Hovedtrappen giver adgang til to lejligheder på første etage og til tagetagen. Fra forstuegangen er der adgang til to butikker, hvoraf det ene ligger for- og sidehuset langs Korsgade, og det andet blot optager forhuset. I sidehuset langs Korsgade er indrettet mindre rum, køkken og personalefaciliteter, mens der er butikslokaler ud mod Østergade. Indretningen er præget af en nyere planløsning med nyere skillevægge, og der er en ny materialeholdning i form af vinylgulve og pladebeklædte vægge og nedsænkede lofter. I butikslokalet er der bevaret dele af et helpanel på ydervæggen og dele af et ældre bræddegulv i et lille lokale i sidehuset. Det andet butikslokale har en lignende, nyere materialeholdning.

Lejlighederne på første etage har en delvis bevaret planløsning med en bevaret midterskillevæg, der opdeler lejlighederne i stuer mod gaden og køkken, kammer og bad mod gårdsiden. I interiøret er en delvis ældre materialeholdning med ældre fyldingsdøre med fem fyldinger, bræddegulve, tapetserede vægge og pudsede lofter. En nyere foldedør er indsat i et ældre dørhul. Tagetagen er uudnyttet, gulvet er dækket med isoleringsmateriale. Den ældre tagkonstruktion er delvis fornyet og forstærket. Der er undertag af banevarer. I tagrummet er enkle ældre rum med bræddevægge og skorstenene er bevaret i det indre. Der er ligeledes bevaret en dør med barokke bukkehornsbeslag. Stalden er en seks fag lang, grundmuret, enetages bygning med en trempeletage. Bygningen hviler på en sokkel af tilhugne granitkvadre og murfladerne er i gul, blank mur og er mod gaden udsmykket med murede friser mellem stueetage og trempel samt under tagudhænget. I tremplen er to tofløjede revleluger, der er rødmalede. I stueetagen er seks fladbuede staldvinduer med støbte sålbænke. Mod gården er staldens væg delvis dækket af en nyere carport.

Stalden har en enklere udformning med en enkelt muret gesims under tagudhænget og en enkelt række fladbuede staldvinduer af støbejern. Der er indgang til stalden gennem to døre, hvoraf den til hestestalden er placeret i portrummet. De er begge ældre rødmalede halvdøre og den til hestestalden er bredere og har et fast sidestykke.

I staldens indre er den ældre planløsning i store træk bevaret, med en langsgående skillevæg, der inddeler bygningen i en hestestald med båse samt et rum mod gaden og ligeledes en kostald og et rum mod gården. I det ene rum er der nedgang til et lille kælderrum med murstensgulv, pudsede vægge og støbt loft. Der er også et loftrum, hvortil der ikke var adgang ved besigtigelsen. Alle rum i stalden på nær hestestalden har gulve af gule tegl hvori der er indmuret grebninger, hvidkalkede vægge og ældre bræddelofter med synligt bjælkelag. Hestestalden har brolagt gulv med grebning, hvidkalkede vægge og et loft af stafbrædder, der er opsat, så de ved hjælp af profilerede lister danner et rombemønster. Staldene har begge originalt inventar, hvor hestestaldens er udført med udskårne fyldinger og mæglere, forsirede seletøjskroge af støbejern samt krybber og høhække.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Apoteket knytter sig til bygningens beliggenhed på hjørnet af Østergade og Korsgade i den ældste del af Assens, hvor den indgår harmonisk i husrækken af ældre bygninger. Herved er Apoteket med tilhørende sidehus og staldbygning med til at opretholde og definere Assens historiske kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til det samlede anlæg med forhus mod Østergade og sidehus samt stald mod Korsgade, der vidner om bygningens fortid som apotek med forretning i forhuset, sekundære funktioner i sidehuset og tilhørende stald i forlængelse heraf. I forhusets og sidehusets ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den klassicistiske facade med alle detaljer, karakteriseret ved den symmetriske opbygning omkring det fremhævede indgangsparti, det blanke murværk i flensborgsten samt de dekorative, antikke stilelementer, herunder pilastre, gesimser, konsolbårne sålbænke og kvaderpudsede hjørner. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til indgangspartier, hvis inskriptionsplade med teksten "APOTHEK", befæster bygningens tidligere funktion. I kontrast til den dekorative facade står for- og sidehusets gårdside, der med enkelt, pudset murværk underordner sig facaden og vidner om datidens funktionsbetingede anvendelse af gården. Den dekorative facade vidner endvidere om vigtigheden af at fremstå repræsentativ i datidens samfund, hvorved bygningen manifesterede ejerens position i samfundet.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til den gennemgående forstuegang med hovedtrappen og de bevarede dele af den ældre planløsning i lejlighederne med en gennemgående midterskillevæg, der opdeler lejlighederne i stuer mod gaden og sekundære funktioner mod gården. Den kulturhistoriske værdi ved staldbygningen knytter sig til at bygningen står som et sjældent eksempel på en usædvanligt velbevaret stald bygget i forbindelse med en forretning med tilhørende herskabsbolig beliggende centralt i en større dansk købstad. I staldens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig også til den tidstypiske konstruktion i gul, blank mur i en etage med trempeletage, revleluger og støbejernsvinduer, der udadtil tydeligt markerer bygningens oprindelse som stald, hvor man har kunnet læsse hø ind på det rummelige loftrum, som trempelkonstruktionen danner.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den velbevarede staldindretning med båse og grebninger samt de enkle, slidstærke materialer og overflader. Hertil kommer herskabsstalden med fint forarbejdet og detaljerigt interiør. Det bevarede staldinventar i form af hestebåse, kofortøjring, høhække, krybber, trug, teglgulve og brolagte gulve, hvidkalkede vægge og traditionelle samt mønsterlagte bræddelofter med synligt bjælkelag vidner om staldens oprindelige anvendelse dels til almindligt husdyrhold i byerne og dels om apotekerens behov for en herskabsstald til finere hestehold. Herskabsstalden med finere hestehold var ligesom beboelseshusets repræsentative facade med til at manifestere ejerens status i datidens samfund.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Apoteket knytter sig til for- og sidehusets klassicistiske facader. Forhusets facade mod Østergade fremstår med et velafbalanceret og særdeles harmonisk udtryk gennem sin symmetriske opbygning omkring midterfagets indgangsparti, sin taktfaste vinduessætning og det at facaden visuelt indrammes af de kvaderpudsede hjørner og det afvalmede tags ubrudte tagflader. Bygningens fornemme og velproportionerede udtryk understreges endvidere af den konsekvente anvendelse af få dekorative elementer på begge gadefacader, som eksempelvis konsolbårne sålbænke, sålbænksgesims, den profilerede hovedgesims og soklens karakteristiske gesims. Således udgør Apoteket en vigtig og umistelig del af gadebilledet i Assens historiske kulturmiljø.

Den arkitektoniske værdi ved stalden knytter sig i det ydre til bygningens funktionsbetingede udtryk, der kommer til udtryk i de store støbejernsstaldvinduer og den tidstypiske trempelkonstruktion. Karakteristisk for den tids stald- og industribyggeri er de dekorative elementer, der her ses i form af den murede hovedgesims og cordonbåndet. Den arkitektoniske værdi ved staldens indre knytter sig i det indre særligt til hestestaldens stort set intakte interiør herunder detaljeringen i båse og stolper samt det fint forarbejdede bræddeloft.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links